• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

2009-01

 

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 1/2009

שהתקיימה ביום ראשון, ח' טבת תשס"ט 4.1.2009

 

משתתפים:    מלאכי לוינגר,  יורם אלמכיאס, יהושע שני, יעקב שרביט, מרדכי סעייד, ישראל ברמסון, חיים אלישביץ, שמואל קרלין.

 

לא משתתף:   מאיר לפיד.

 

נוכחים:          שולי שמעון, יצחק ויניק, עו"ד תמיר יחיא, עליזה סעייד, ציפורה שליסל, אורן זר.

 

סדר יום:        1. קביעת כללים למחיקת חובות.

                        2. העברת תשלום שנתי למועצת יש"ע.

                        3. בחירת ועדת מכרזים וועדת הנהלה.

                        4. מצב הבטחון בציר המתפללים ושיפור דרך הגישה לגבעת גל (לבקשת ישראל ברמסון ומרדכי סעייד).

 

סע' 1: קביעת כללים למחיקת חובות

היועץ המשפטי למועצה, עו"ד תמיר יחיא, נותן הסברים לגבי נוהל מחיקת חובות כמפורט בחוזה מנכ"ל משרד הפנים מס' 4/2001 וממליץ על קבלת כללים בנושא זה.

 

מלאכי לוינגר: בהתאם להמלצת היועהמ"ש, מציע להחליט כי מיצוי הליכי גביה עפ"י חוזר מנכ"ל משרד הפנים 4/2001 בדבר מחיקת חובות יהיו:

                        א. עיקול בחמשת הבנקים הגדולים;

                        ב. עיקול בחמשת קופות הגמל הגדולות, או קופות הגמל האחרות, לפי שיקול דעת המועצה;

                        ג. עיקול מטלטלין בדירת החייב.

 

                        בנוסף, אני מציע, שרשימת הבקשות למחיקת חובות, תובא לידיעת חברי המועצה טרם העברתם לאישור משרד הפנים.

 

הצבעה: בעד -  7 (מלאכי, יורם, יעקב, שמואל, מרדכי, יהושע, חיים)

                                          נמנע - 1 (ישראל)

 

החלטה לסע' 1 בישיבה מס' 1/2009 מיום 4.1.2009

מיצוי הליכי הגביה עפ"י חוזר מנכ"ל משרד הפנים מספר 4/2001 בדבר מחיקת חובות יהיו:

א. עיקול בחמשת הבנקים הגדולים;

ב. עיקול בחמשת קופות הגמל הגדולות, או קופות הגמל האחרות לפי שיקול דעת המועצה;

ג. עיקול מטלטלין בדירת החייב.

רשימת הבקשות למחיקת חובות, תובא לידיעת חברי המועצה טרם העברתם

 לאישור משרד הפנים

 

סע' 2: העברת תשלום שנתי למועצת יש"ע

מלאכי לוינגר: מציע להעביר למועצת יש"ע את התשלום לשנת 2008 בסך 150 אלש"ח, בהתאם לתקציב המועצה, שבעת אישורו הוחלט, שלפני העברת הכסף, הנושא יועלה שוב במליאה.

                        מועצת יש"ע סייעה לנו לקבל את התקציב הבטחוני בסך 1.6 מלש"ח, בנוסף לסיוע שלהם בקידום 2 פרוייקטים באזורנו, שאחד מהם זה תאורת כביש 60 מכרמי צור עד לצומת הכניסה הצפונית לקריה.

                        יעקב הציע להזמין לפה את נציגי מועצת יש"ע לתת סקירה לחברי המועצה, על פעילותם למען הרשויות באזור שלנו. לא התאפשר להזמין אותם לישיבה הזאת בהתראה כ"כ קצרה, אבל הם יוזמנו לאחת מישיבות המועצה הבאות.

חיים אלישביץ: אני מציע לא להעביר להם כרגע את התקציב, עד שהם לא יבואו ויסבירו לנו את התנהגותם וההכרזות נגדנו ב"בית השלום".

מרדכי סעייד:            אני מציע לא להעביר להם, כי מועצת יש"ע מזמן הפסיקה לייצג חלק ניכר מתושבי יש"ע ומה שהיה ב"בית השלום", זה רק תוספת.

                        זו ההזדמנות להביע בפני מועצת יש"ע שהם לא רצויים ומה שהם עושים זה לא לרוחנו. לא צריך לחכות עוד שנה שיהיו עוד קלקולים.

ישראל ברמסון: אני מציע להעביר להם פחות, אולי 50 אלש"ח או 5% ממה שקיבלנו. אבל 150 אלש"ח, זה נראה לי הרבה מאוד, במיוחד שהם מקבלים גם ממועצות אחרות.

שמואל קרלין: מציע להעביר את הכסף כי הם עזרו לנו לקבל את התקציב הבטחוני ואין לקשור בין אידיאולוגיה למעשי. אולי זה הרבה כסף, אבל כך סוכם איתם ובשנה הבאה נוכל לסכם על פחות.

יעקב שרביט: מציע להעביר את הכסף לשנת 2008, למרות הביקורת הקשה שיש לנו על מועצת יש"ע, משום שקבלנו כבר את הכסף וזה המשך מתהליך שקבלנו אותו ולגבי 2009, נפתח את הקלפים מחדש.

                        אני מציע שהם יבואו בפני המליאה לפחות תוך חודש-חודשיים.

 

הצבעה על הצעת מלאכי: בעד - 5 (מלאכי, יורם,יהושע, יעקב, שמואל)

                                                                         נגד - 3 (ישראל, חיים, מרדכי)

 

החלטה לסע' 2 בישיבה מס' 1/2009 מיום 4.1.2009

מאושר העברת 150 אלש"ח למועצת יש"ע עבור שנת 2008.

נציגי מועצת יש"ע יוזמנו לתת סקירה בפני המליאה באחת מישיבות המועצה הבאות.

 

סע' 3: בחירת ועדת מכרזים וועדת הנהלה

ועדת מכרזים

מרדכי סעייד:            מציע לחפש את הדרכים שהזוכים במכרזים לא יהיו ערבים ואם אפשר שיהיו תושבי המקום. כך נפתור בעיות תעסוקה של תושבי הקריה וגם נראה דוגמא לתושבים שגם הם יעסיקו רק יהודים.

יעקב שרביט: מציע למצוא את הנוסחה להגיע למצב הזה תמורת אחוזים, או סכום מסוים.

ישראל ברמסון: מציע לדרוש במכרז בוגרי צבא.

שמואל קרלין: מציע לשבת ולחשוב יחד עם היועץ המשפטי, אני בטוח שאפשר למצוא את הדרך שתאפשר לתת קודם כל לתושב הקריה ויהודי.

מלאכי לוינגר: מציע לקיים דיון בנושא זה במליאה עם היועהמ"ש, אך זה לא קשור לועדת מכרזים.

                        אני מציע לבחור לועדה 4 חברים: יורם אלמכיאס יו"ר, יהושע שני, יעקב שרביט ומאיר לפיד.

ישראל ברמסון: מציע להעלות את נושא הרכב הועדה בישיבה שלא מן המנין שזימנו לשבוע הבא. יכול להיות שאנו רוצים 2 נציגים בועדה ואז ההחלטה תתקבל בהסכמה.

מלאכי לוינגר: מציע לבחור כעת 3 חברים - יורם אלמכיאס - יו"ר, מאיר לפיד ויעקב שרביט ובישיבה שלא מן המנין, שתיערך אי"ה בשבוע הבא, נבחר 2 חברים נוספים.

 

הצבעה: בעד - 4 (מלאכי, יורם, יהושע, יעקב)

                                                  נמנעים - 4 (שמואל, ישראל, מרדכי, חיים)

 

החלטה לסע' 3 בישיבה מס' 1/2009 מיום 4.1.2009

הרכב ועדת מכרזים יהיה: יורם אלמכיאס - יו"ר, מאיר לפיד ויעקב שרביט.

הוספת 2 חברים נוספים לועדה, ידון בישיבה שלא מן המנין שתתקיים בשבוע הבא.

 

ועדת הנהלה

שמואל קרלין: זה נושא נפרד ועפ"י החוק ניתן לדון בישיבה רק ב- 4 נושאים. אז או שלא נדון על נושא זה, או שלא נדון על הסעיף הבא.

 

                        ראש המועצה מוריד הנושא מסדר היום, למרות שלדבריו, קיבל חוו"ד משפטית שאין מניעה להעלות בחירת  כמה ועדות בסעיף אחד.

 

סע' 4 - מצב הבטחון בציר המתפללים ושיפור דרך הגישה לגבעת גל

מרדכי סעייד: בסעיף הזה כלולים שני נושאים שביקשנו להעלות, שאין קשר ביניהם. אנו נדון עכשיו רק בנושא ציר המתפללים והנושא השני יועלה בישיבה שלא מן המנין שביקשנו לזמן לשבוע הבא.

 

                        גב' ציפורה שליסל וגב' עליזה סעייד, מדווחות על התנכלויות ערבים כנגד יהודים בציר המתפללים מידי שבת, כולל מקרה תקיפה חמור כנגד נערה ועל אוזלת היד של כוחות הבטחון בטיפול בבעיה.

 

מרדכי סעייד: מציע למנות צוות שיטפל בדחיפות בבעיה הבטחונית החמורה הזאת, שהולכת ומתדרדרת ויגיש למועצה דווח והצעות אופרטיביות.

                        עפ"י הפקודה, הציר הזה חייב להיות סטרילי ומותר לתנועת יהודים בלבד, אך הצבא מתעלם מכך.

                        מציע שהצוות יערוך מהיום והלאה מעקב על מה שקורה בציר, יגבה עדויות על כל מקרה, ירכז את הנתונים כדי שתהיה לו תמונה מלאה על המצב.

                        הצוות יעביר לראש המועצה ולמועצה את המידע והוא יוסמך לפנות למח"ט בענין.

מלאכי לוינגר: מציע להקים ועד ציבורי שיבחן ויקדם את נושא החיבור בין קרית ארבע לחברון. נושא הבטחון יועלה בפני המח"ט בפגישה שנקיים איתו בקרוב.

מרדכי סעייד: אני בעד חבור קרית ארבע חברון, אבל  זה לא קשור לדיון שהעלנו עכשיו, שהוא נושא בטחוני בוער שצריך טיפול מיידי.

ישראל ברמסון: מציע לא להמתין לפגישה עם המח"ט, כי זה ענין של פקוח נפש ממש ואם נחכה עם זה, אנו עוד עלולים לבכות על כך.

                        צריך לפעול בנושא הספציפי הזה באופן שיזעזע את אמות הסיפים. שהמח"ט ידע שמקרה כזה כמו תקיפת הבנות, הוא מבחינתנו קו פרשת מים.

                        מציע נוסח החלטה: המועצה שמעה בזעזוע את פרטי המקרה בציר המתפללים ומוחה על התנהלות כוחות הבטחון וחוסר העשיה שלהם.

                        המועצה מחליטה להקים צוות לטיפול מיידי בנושא התדרדרות הבטחון בציר המתפללים, שתפקידו לפנות לגורמי הבטחון בנושא ספציפי זה.

מלאכי לוינגר: אני מציע שהצוות הזה יטפל גם בבעיות הבטחוניות ב"שדה כלב" שעד היום לא היתה לו אוזן קשבת במועצת קרית ארבע. עם כניסתי לתפקיד, החלטתי שמקום זה שייך לנו. גם שם צה"ל מתעלם מהתנכלויות הבטחוניות. ניתן לקבל את הנתונים ממנחם לבני.

מרדכי סעייד: אני מציע לצוות המעקב את מרדכי סעייד, ישראל ברמסון ועליזה סעייד.

מלאכי לוינגר: אני מציע גם את יורם אלמכיאס.

ישראל ברמסון: אני מציע שזה לא יהיה צוות מעקב, אלא ועד פעולה.

 

הצבעה: בעד - פה אחד

 

החלטה לסע' 4 בישיבה מס' 1/2009 מיום 4.1.2009

הוחלט על הקמת ועד פעולה לטיפול בבעיות הבטחון בציר המתפללים שיורכב ממרדכי סעייד, יורם אלמכיאס, ישראל ברמסון ועליזה סעייד.

הועד ירכז נתונים על אירועים חריגים בציר המתפללים ויטפל בהם מול ראש המועצה והמח"ט

 

 

 

 

                                                                                                מלאכי לוינגר              שולי  שמעון

                                                                                                ראש המועצה             מזכיר המועצה

 

רשם: שולי שמעון - מזכיר המועצה

 

 

 עבור לתוכן העמוד