• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

24/2009

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 24/2009 שלא מן המנין

שהתקיימה ביום ראשון, ה' כסלו תש"ע (22 בנובמבר 2009)

 

משתתפים:          מלאכי לוינגר, יהושע שני, מרדכי סעייד, ישראל ברמסון, מאיר לפיד, יורם אלמכיאס.

 

לא השתתפו:       יעקב שרביט, שמואל קרלין, חיים אלישביץ.

 

נוכחים:                שולי שמעון, יצחק ויניק, גרשון רוטשילד.

 

סדר יום: צו ארנונה לשנת 2010

 

גרשון רוטשילד:  בצו הארנונה שמוגש לאישורכם, יש לשנות עפ"י חוו"ד היועהמ"ש את הסעיף דלהלן:

                              בפרק ב' סע' 2.1.1 יבוטלו הסוגריים ("לרבות פנימיות של מוסדות חינוך").

                              פרק ה', סע' 5.2 "בתי כנסת ופנימיות מוסדות החינוך ישאו בתשלום אגרת פינוי אשפה בגובה 1/3 מהארנונה אלמלא הפטור האמור" – מבוטל.

מלאכי לוינגר:      מציע: (א) לאשר את צו הארנונה לשנת 2010 עם השינויים שפירט גרשון.

                                         (ב) לאור השאלות שהועלו בדיון, היועהמ"ש יכין חוו"ד לכל חברי

                                             המועצה, שתבהיר איזה גופים זכאים לקבל פטור מלא מארנונה.

מאיר לפיד:          מציע שיפרט בחוו"ד, האם ועדת ההנחות תדון בכך, או שצריך להקים ועדה נפרדת.

 

הצבעה על הצעת מלאכי + לפיד: בעד – פה אחד

 

החלטה בישיבה מס' 24/2009 מיום 22.11.2009)

מאושר צו הארנונה לשנת 2010 בשינויים שפורטו ע"י מנהל יח' הגביה .

היועהמ"ש יגיש לחברי המועצה תוך שבועיים חוו"ד איזה גופים זכאים לפטור מלא מהארנונה והאם ועדת ההנחות צריכה לדון בכך, או שיש צורך בהקמת ועדה מיוחדת.

 

ארנונה לשנת  2010

בהתאם לסעיף  78  לתקנון המועצות המקומיות ( יהודה ושומרון ), תשמ"א (1981), מוטלת

בתחום שיפוטה של המועצה המקומית קרית ארבע ארנונה כללית על בניינים וקרקעות

לשנת  2009, שתשולם ע"י המחזיקים כמפורט להלן :

 

פרק א' הגדרות

1.1     " מחזיק " –אדם המחזיק למעשה בנכס כבעל או בכל אופן אחר, למעט אדם הגר בבית מלון

                               או בפנסיון .

1.2     כל תחום שיפוט המועצה הינו אזור אחד .

1.3     "שטח בנין המשמש למגורים" –כולל את כל שטחי הבנין לפי מידות חוץ, לרבות חדרי כניסה,

          פרוזדורים, מטבח, הול ,חדרי אמבטיה, שרותים, חדרי ארונות,  מרפסות פנימיות וכל שטח

          מקורה אחר, אך לא כולל מרפסות לא מקורות, מרתף וחניה פרטית .

1.4     שטח מקורה משותף לשתי דירות או יותר (כגון:חדרי מדרגות, חדרי כביסה, חדר הסקה וכיו"ב),

           יכלל בשטח הבנין באופן יחסי למספר הדירות בקומה או בבנין .

1.5     סככות, מחסנים, מרתפים, כהגדרתם בחוק תכנון הבניה הישראלי תשכ"ה –1965 , כפי תחולתו

           בישראל הסמוכים לבנין המשמש למגורים, יחושבו % 50  משטחם ויצורפו לשטח הבנין.

1.6     שטח חצר שאינה מקורה ושאינה משמשת למרפסת אינה נכללת בשטח הבנין. מרפסת גן כהגדרתה            

          בחוק התכנון הבניה הישראלי תשכ"ה -  1965 כפי תחולתו בישראל וכל שאר המרפסות הפתוחות,

          גגות מרוצפים לא נכללים בשטח הבנין .

1.7     "שטח בנין שאינו משמש למגורים" –כולל את כל שטח הבנין ברוטו לפי מידות חוץ כולל מבני עזר,

          סככות ויציעים. יתרת שטח הקרקע שאין עליה בנין, מבני עזר, סככות או יציעים כאמור, תחויב

          לפי תעריף לקרקע (לפי סוג השימוש של בנין) .

1.8     כל חלק מ"ר העולה על  0.5  מ"ר ייחשב לצורך החיוב למ"ר שלם .

1.9     לצורך הנחות עפ"י סעיף  86  א' לתקנון המועצות המקומיות ייחשב חדר לשטח של  25  מ"ר ברוטו

          (כולל חלק יחסי בחדרי השרות).

1.10   כל מחזיק המבקש אישור על תשלום ארנונה ישלם את מלוא החיוב עד לסיום שנת הכספים .

1.11   נכס/ יחידת שטח שחלים עליה יותר מהגדרה אחת על פי החלטה זו, יחויבו על פי השעור הגבוה

          יותר .

1.12   "בנק" לרבות תאגיד בנקאי, סניף, תאגיד החזקה בנקאית, תאגיד עזר, כהגדרתו בחוק בנק

          ישראל תשי"ד –1954 כפי תחולתו בישראל לרבות תאגיד שהבנק שולט בו ולרבות בנק ישראל.

פרק ב' שעורי הארנונה

                          

2.1       מבני מגורים

2.1.1   מבנה המשמש למגורים  

 

30.52

 

2.2       משרדים, שירותים ומסחר .

 

2.2.1   מבנה המשמש למשרדים, עסקים,

           מסעדות ומסחר .

78.62

 

2.2.2   מבנה המשמש למתנ"ס, קופ"ח, מעון יום

           סניף מפלגה, מוסדות חינוך, בית מדרש

87.66

2.2.3     תחנות דלק  :  מבנה התחנה

                                         שטח התחנה

93.79

47.61

2.2.4   מבנה המשמש מרכזית טלפון

93.76

2.2.5   מקוואות, ברכות שחיה ( כולל כל השטח הבנוי ).

51.81

2.3      בנקים

2.3.1   מבנה המשמש בנקים או מוסד כספי אחר .

 

459.11

2.4      תעשיה מבנה המשמש לתעשייה ולרבות בתי תוכנה

2.4.1   עד  100  מ"ר  ראשונים .

 

79.32

2.4.2   בנוסף מ-  101 –עד  200  מ"ר  ( נוספים ),

55.36

2.4.3   בנוסף מ-  201 –עד  300  מ"ר  ( נוספים ),

31.60

2.4.4   בנוסף מ-  301 –עד  400  מ"ר  ( נוספים ),

30.79

2.4.5   כל מ"ר נוסף

28.74

2.4.6   תחנה למילוי גז בהתאם לתעריף תעשיה.

 

2.5      בתי מלון

2.5.1   מבנה המשמש לבתי מלון ואכסניות.

 

74.19

2.6                מלאכה

2.6.1      מבנה המשמש למלאכה

 

79.32

2.7                חניונים

2.7.1      מבנה / שטח המשמש לחניון

 

2.19

2.8                קרקע תפוסה

2.8.1      קרקע תפוסה עבור תעשיה

 

14.28

2.8.2      קרקע תפוסה עבור מסחר ושירותים

14.28

2.8.3      קרקע חקלאית

0.57

 

2.8.4      קרקע תפוסה לאירועים

14.28

2.9         נכסים אחרים

2.9.1      נכסי המדינה

 

105.55

2.9.2      אדמת בנין

10.96

2.9.3      מבנה המשמש לבית כנסת

30.52

2.9.4      בניינים שאינם מופיעים בהגדרות דלעיל

93.76

 

פרק ג' מועדי התשלום

 

3.1   המועד החוקי לתשלום הארנונה הינו  01.01.2010  .

3.2   על מנת להקל על התושבים ומבלי לפגוע בסעיף  3.1 , ניתן לסלק את הארנונה

        ב –12  תשלומים אשר מועד פרעונם בכל חודש כשהם משולמים בתוספת הצמדה

        למדד המחירים לצרכן, כאשר בסיס המדד הוא מדד חודש  10/09, כפי שפורסם ב-  15.11.09

 

הצמדת חובות ריבית פיגורים

 

3.3   ארנונה שלא תשולם במועד, תשא תוספת פיגורים לפי חוק הרשויות המקומיות

        ( ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה ) התש"ם –1980 ותיקוניו, כפי תוקפו

        בישראל מעת לעת .

3.4   אי תשלום במועד שנקבע ע"י המועצה כהסדר תשלום, מבטל את הסדר התשלום

        ואת ההנחות שניתנו ויאפשר למועצה לדרוש תשלום מלא בתוספת ריבית והצמדה.

 

פרק  ד'  - הנחות

 

4.1    למשלמים מראש 31.01.2010                           % 2

4.2    למשלמים בהרשאה .                                       % 2

                        חישוב ההנחות יעוגל לשקל הקרוב .

 

כל ההנחות שינתנו, יינתנו למי שיגיש בקשה להנחה עד לתאריך  31/03/2010 , בצירוף

מסמכים תקפים לתאריך 31.12.09, ואשר שילם למועצה את כל חובותיו המגיעים ממנו.

 

הנחות התלויות בהחלטת המועצה ינתנו רק למתגורר בפועל בדירה אשר לגביה מבוקשת ההנחה .

 

המועצה לא תקבל, לא תדון ולא תתייחס לבקשות שיופנו למועצה לאחר התאריך  31/3/2010,

למעט תושבים חדשים שהגיעו לקרית ארבע לאחר התאריך הנ"ל ולמעט תושבים שמצבם הכלכלי

השתנה במהלך שנת המס  2010,  וגרם להם להיכלל כזכאים להנחות עפ"י התקנות (הנחות מארנונה).

 

 

פרק  ה' אגרת פינוי אשפה

5.1    כל הפטורים מארנונה כללית ישאו בתשלום עבור אגרת פינוי אשפה בגובה  1/3 מארנונה

           אשר היתה חלה עליהם אלמלא הפטור .

 

הנחות לשנת התקציב  2010.

מחזיק בנכס שהתקיימו לגביו התנאים כמפורט להלן , יזכה להנחה בשיעור שיפורט:

 

קשיש הזכאי לקיצבה רגילה                                                     % 30  עבור  100  מ"ר  משטח הנכס

 

קשיש הזכאי להבטחת הכנסה                                      % 100 עבור  100  מ"ר  משטח הנכס

 

נכה בעל דרגת אי כושר השתכרות של  % 75                 % 80

 

בן/בת של מחזיק בנכס הזכאי לגמלה

בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי                                  % 25  עבור  100  מ"ר  משטח הנכס

 

נכה אשר דרגת נכותו הרפואית  % 90 ומעלה                % 40

 

הזכאי לגמלת נכות לפי חוק נכי רדיפות

הנאצים ימ"ש ואסירי ציון                                             % 66  עבור  100  מ"ר משטח הנכס

 

הזכאי להבטחת הכנסה                                                 % 66

הזכאי לתשלום לפי חוק המזונות                                  % 66

 

משפחה חד- הורית                                                         % 20

 

הזכאי לגמלת סיעוד                                                       % 70

 

נפגעי פעולות איבה                                                         בהתאם לחוק נכי צה"ל

 

בקשה מטעמים כלכליים                                               בהתאם לטבלת הכנסות

 

עולה חדש (עד תום  24  חודשים  מיום עלייתו)             % 66

למשך  12  חודשים .

 

                                                                        מלאכי לוינגר                          שולי  שמעון

                                                                        ראש המועצה                         מזכיר המועצה

 

 

 

רשם: שולי שמעון – מזכיר המועצה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    עבור לתוכן העמוד