• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 9/2011 שלא מן המנין

 

משתתפים: מלאכי לוינגר, מרדכי סעייד, ישראל ברמסון, ישראל אזולאי, אריה סוד, שמואל קרלין.

 

לא השתתפו: יעקב שרביט, יהושע שני, בן ציון גופשטיין.

 

נוכחים: שולי שמעון, יצחק ויניק.

 

סדר יום: 1. אישור תברי"ם

2. תיקון בספר התקציב.

 

סע' 1: אישור תברי"ם

יצחק ויניק מציג התברי"ם דלהלן:

 

מס'

תב"ר

שם התבר"ם

סה"כ

גורם מממן

סכום לפי גורם מממן

821

היחי' להתיישבות, שדרוג מוקד חרום

300,000.00 ₪

היח' להתיישבות

300,000.00

822

חינוך – שינויים והתאמות ממ"ד בנים

45,000.000 ₪

משרד החינוך

45,000.00

823

חינוך – חידוש מבנים – שיפוץ וחלוקה 2 כיתות

140,000.00 ₪

משרד החינוך

140,000.00

824

חינוך – חידוש מוסדות חינוך

680,000.00 ₪

 

משרד החינוך

680,000.00

825

חינוך– שינויים והתאמות גן ילדים (מילו"א)

120,000 ₪

משרד החינוך

120,000.00

 

ישראל אזולאי: לגבי תב"ר 821 מציע לראות את התוכנית לפני שמעבירים את המוקד למקום אחר. המיקום הנוכחי הוא מצוין. "מציע לבדוק אם הבעלות היא אכן של קופ"ח מאוחדת". אני משוכנע שראש המועצה דאז שלום ואך, לא נתן להם את כל המבנה.

ישראל ברמסון: אני מציע לא לאשר את תב"ר 822 ואני אצביע נגדו כי העבודות בוצעו כבר לפני שנה וזה לא תקין ובניגוד להוראות החוק.

מלאכי לוינגר: אני מציע, לאור הערות החברים, שנאשר את תב"ר 824 למרות שטרם קבלנו עליו התחייבות כתובה ולא נעבור לביצוע לפני שנעביר לכל החברים, לאחר קבלת ההתחייבות, את פירוט העבודות הכלולות בתב"ר זה ואת יעודן.

 

 

 

 

הצבעה על התברי"ם (למעט תב"ר 822): בעד – פה אחד

 

הצבעה על תב"ר 822 : בעד – 5

נגד – 1 (ברמסון).

 

החלטה לסע' 1 בישיבה מס' 9/2011 מיום 7/8/2011

הוחלט לאשר את התברי"ם דלהלן:

החלטה לסע' 1 בישיבה מס' 9/2011 מיום 7/8/2011

הוחלט לאשר את התברי"ם דלהלן:

מס'

תב"ר

שם התבר"ם

סה"כ

גורם מממן

סכום לפי גורם מממן

821

היחי' להתיישבות, שדרוג מוקד חרום

300,000.00 ₪

היח' להתיישבות

300,000.00

822

חינוך – שינויים והתאמות ממ"ד בנים

45,000.000 ₪

משרד החינוך

45,000.00

823

חינוך – חידוש מבנים – שיפוץ וחלוקה 2 כיתות

140,000.00 ₪

משרד החינוך

140,000.00

824

חינוך – חידוש מוסדות חינוך

680,000.00 ₪

 

משרד החינוך

680,000.00

825

חינוך– שינויים והתאמות גן ילדים (מילו"א)

120,000 ₪

משרד החינוך

120,000.00

תב"ר 824 יבוצע רק לאחר קבלת ההתחייבות בכתב ודווח לכל חברי המועצה על פירוט התב"ר.

 

מרדכי סעייד יוצא

 

סע' 2: תיקון בספר התקציב

יצחק ויניק: מציג את ההצעה לתיקון תקציב 2011

1. תוספת תקציב בסך 40 אלש"ח לסע' שכר שפ"ע – עבור עובד נוסף שנגרע בזמנו.

2. תוספת תקציב בסך 80 אלש"ח למועצה הדתית מענק מיוחד ח.פ. לכיסוי גרעון מצטבר.

3. תוספת 150 אלש"ח למתנ"ס (סעיף חדש) עבור אחזקה שוטפת לאולם האירועים.

4. סה"כ הגדלה = (150 + 80 + 40) = 270 אלש"ח

5. ההגדלה כנגד 119100911 (קיים 1,472 + 8.627 ) = 10.099 אלש"ח

שינוי מספר 1 (נוסף 730 + 10.099) = 10.829 אלש"ח

שינוי 2 נוכחי (270 + 10.829) = 11.099 אלש"ח

ישראל אזולאי: מציע להוסיף שני עובדים למח' שפ"ע, כי אחד לא מספיק לצרכי המחלקה.

ישראל ברמסון: מציע להחזיר למח' שפ"ע את אחד העובדים שפוטרו בשעתו בגלל הבעיות התקציביות. בנוסף, מציע להוריד מסדר היום את כל הסעיף הזה שאני אתנגד לו, כי נושא התקציב וחוקיותו נדון כעת בבהימ"ש.

 

הצבעה: בעד – 4

נגד – 1 (ברמסון)

 

החלטה לסע' 2 בישיבה מס' 9/2011 מיום 7/8/2011

1. תוספת תקציב בסך 40 אלש"ח לסע' שכר שפ"ע – עבור עובד נוסף שנגרע בזמנו.

2. תוספת תקציב בסך 80 אלש"ח למועצה הדתית מענק מיוחד ח.פ. לכיסוי גרעון מצטבר.

3. תוספת 150 אלש"ח למתנ"ס (סעיף חדש) עבור אחזקה שוטפת לאולם האירועים.

4. סה"כ הגדלה = (150 + 80 + 40) = 270 אלש"ח

5. ההגדלה כנגד 119100911 (קיים 1,472 + 8.627 ) = 10.099 אלש"ח

שינוי מספר 1 (נוסף 730 + 10.099) = 10.829 אלש"ח

שינוי 2 נוכחי (270 + 10.829) = 11.099 אלש"ח

 

 

 

 

 

 

 

מלאכי לוינגר שולי שמעון

ראש המועצה מזכיר המועצה

 

 

 

 

 

 

 

רשם: שולי שמעון – מזכיר המועצהעבור לתוכן העמוד