• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 3/2012

משתתפים: מלאכי לוינגר, יעקב שרביט, שמואל קרלין, יהושע שני, ישראל אזולאי, ישראל ברמסון, בנצי גופשטיין,

 

לא משתתפים: מרדכי סעייד, אריה סוד.

 

נוכחים: שולי שמעון, חיים שחר.

 

סדר יום: 1. אישור תברי"ם.

2. השלמת לצו ארנונה לשנת 2012 (סיעת "אחים")

3. השלמת איוש חברי ועדת חובה ורשות (סיעת "אחים")

4. פתרון דחוף לבעיות הבטיחות והתברואה בשכונת אשמורת יצחק ("קריה נאמנה").

 

חיים שחר: מציג את התברי"ם לאישור:

1. תב"ר מס' 750 – פיס/שכון – הקמת מועדון פיס קהילתי - תוספת 1,012,960 ₪.

השתתפות משרד השיכון 941,920 ₪

השתתפות מפעל הפיס 1,912,600 ₪

סה"כ תב"ר 750 – 2,854,520 ₪.

 

2. תב"ר מס' 770 – מערכת מידע גיאוגרפי g.i.s. – 100,354 ₪

השתת' משרד החינוך 25,200 ₪

השתת' פקע"ר 25,090 ₪

השתת' משרד הפנים 34,000 ₪

השתת' הקרן לעבודות פיתוח 16,064 ₪

 

 

3. תב"ר מס' 804 – חינוך – בניה ממ"ד בנות "אופק חדש" - תוספת 126,373 ₪

סה"כ תב"ר מס' 804 - 399,867 ₪

 

4. תב"ר מס' 809 – חינוך–גן ילדים ממ"ד ברמת ממרא– תוספת 1,257,040 ₪

סה"כ תב"ר 809 - 2,550,060 ₪

 

5. תב"ר מס' 843 – שכון – השלמת פיתוח גבעה ו' (באזור היכל התרבות) –

400,000 ₪

 

ישראל ברמסון: מציע להפריד בהצבעה בין התברי"ם הכלולים בסע' 1 – 4 ותב"ר בסע' 5 מס' 843 שם אני רוצה להימנע.

 

 

 

הצבעה על תברי"ם בסע' 1–4 בעד – 6 (לוינגר, שרביט, אזולאי, קרלין, שני, ברמסון)

נמנע – 1 (גופשטיין)

 

הצבעה על תב"ר מס' 843: בעד – 5 (לוינגר, שרביט, אזולאי, קרלין, שני)

נמנע – 2 (גופשטיין, ברמסון)

 

החלטה לסע' 1 בישיבה מס' 3/2012 מיום 26/2/2012

הוחלט לאשר התברי"ם דלהלן:

תב"ר מס' 750 – פיס/שכון – הקמת מועדון פיס קהילתי - תוספת 1,012,960 ₪.

השתתפות משרד השיכון 941,920 ₪

השתתפות מפעל הפיס 1,912,600 ₪

סה"כ תב"ר 750 – 2,854,520 ₪.

תב"ר מס' 770 – מערכת מידע גיאוגרפי g.i.s. – 100,354 ₪

השתת' משרד החינוך 25,200 ₪

השתת' פקע"ר 25,090 ₪

השתת' משרד הפנים 34,000 ₪

השתת' הקרן לעבודות פיתוח 16,064 ₪

תב"ר מס' 804 – חינוך – בניה ממ"ד בנות "אופק חדש" תוספת 126,373 ₪

סה"כ תב"ר מס' 804 - 399,867 ₪

תב"ר מס' 809 – חינוך – גן ילדים ממ"ד ברמת ממרא – תוספת 1,257,040 ₪

סה"כ תב"ר 809 - 2,550,060 ₪

תב"ר מס' 843 – שכון – השלמת פיתוח גבעה ו'– 400,000 ₪

 

 

סע' 2: השלמת לצו ארנונה לשנת 2012

ישראל אזולאי: מציע לאשר טבלת מידרג ההנחות באחוזים המירביים שאושרו ע"י שר הפנים ולא בהנחה פחותה ב- 10% כפי שנהגו שלא כדין ב- 15 שנה האחרונות. היה צריך להביא זאת לאישור המליאה מידי שנה ולא להחיל זאת אוטומטית.

יחד עם זאת, לאור בקשת הגזבר לערוך בחינה מחודשת של כל מרכיבי ההנחות כולל לעסקים, אני מציע לדחות את הדיון בנושא לישיבת המועצה הבאה.

צוות בהרכב 2 חברי המועצה אריה סוד ואני, נבחן, יחד עם הגזבר, את המשמעות הכספית של כל מרכיבי ההנחות ונביא הצעה מגובשת לישיבת המועצה הבאה.

ישראל ברמסון: מציע :

1. שהמועצה תתקן עוולה של 15 שנה ותצביע עכשיו לתת את מירב ההנחה שמומלצת ע"י שר הפנים לשנת 2012, כי המלצת השר יש בה חשיבות ורווחה כלכלית לכל תושב ביישוב.

2. המצב הכלכלי של התושבים שדורשים את ההנחה הינו בכי רע והתושבים זקוקים לזה.

3. כי הגיע הזמן לתקן עוולה משפטית של שנים ארוכות שמסתכמת בסך אלפי ₪ לכל משפחה שהיתה זכאית להנחה המדוברת.

 

 

הצבעה : הצעת אזולאי: בעד – 5 (לוינגר, שני, קרלין, אזולאי, שרביט)

הצעת ברמסון: בעד – 2 (ברמסון, גופשטיין).

הצעת אזולאי התקבלה

 

החלטה לסע' 2 בישיבת מועצה מס' 3/2012 מיום 26/2/2012

הוחלט לדחות את ההחלטה לאישור מדרג ההנחות המאושר ע"י שר הפנים לישיבת המועצה הבאה.

הגזבר יחד עם צוות בהרכב אריה סוד וישראל אזולאי, יבחנו את המשמעות הכספית של כל מרכיבי ההנחות, לרבות עסקים ויגבשו הצעה שתוגש לאישור המליאה בישיבה הבאה.

 

סע' 3: השלמת איוש חברי ועדת חובה ורשות

ישראל אזולאי: מציע שראש המועצה יפגש עם נציגי הסיעות בשבועיים הקרובים ויגבש איתם הצעה לאיוש ועדות חובה ורשות שטרם נבחרו כנדרש בתקנון ויביא את ההצעה לדיון ואישור המליאה.

 

הצבעה: בעד – פה אחד

 

החלטה לסע' 3 בישיבת מועצה מס' 3/2012 מיום 26/2/12

הוחלט שראש המועצה יפגש עם נציגי הסיעות בשבועיים הקרובים ויגבש עימם הצעה לאיוש ועדות חובה ורשות שטרם נבחרו כנדרש בתקנון ויביא ההצעה לדיון ואישור המליאה.

 

סע' 4: פתרון דחוף לבעיות הבטיחות והתברואה בשכונת אשמורת יצחק

ישראל ברמסון: מציע: המועצה תפעל לסגירה מיידית והרמטית של שער שכונת אשמורת יצחק הפונה לכוון המחנה הצבאי ובכך יבואו על פתרונם הבעיות שהוצגו בישיבת המועצה כדלהלן:

1. סיכון חיי הילדים והתושבים כתוצאה מנהיגה מסוכנת של הצבא.

2. פח האשפה הפתוח שמהווה מטרד תברואתי ממדרגה ראשונה שלא היה עולה על דעת אף אחד מפקידי המועצה להציב פח אשפה שכזה בק. ארבע ובטח לא ליד ביתו.

הנימוקים להצעה:

א. תושבי אשמורת ראויים ליחס שווה כפי שניתן לתושבי הקריה בהיותם תושבי הקריה.

ב. איננו מוכנים לסיכון חיי הילדים והתושבים הגרים בשכונה.

ג. סיכון חיי אדם בתחום הבטיחותי אינו פחות מהסיכון שבחדירת מחבלים ודומיהם.

ד. פתרון נוסף זה פותר בעיה נוספת, את הבעיה של כניסת ערבים פלסטינאיים שאינם מורשים לתוך שטחי הקריה שמסוגלים לפגוע בתושבים ובילדים הקטנים שמסתובבים בשכונה.

 

 

 

 

יעקב שרביט: מציע: המועצה מזדהה עם כל הטענות שתושבי השכונה העלו ולכן מסמיכה את מזכיר המועצה לכנס ביומיים הקרובים את 2 מנהלי המחלקות הרלוונטיים – שפע ובטחון, לטפל בענין ולפתור את הבעיות ברוח הדברים שעלו כאן בדיון.

 

הצבעה על הצעת יעקב: בעד – 4 (לוינגר, שרביט, קרלין, אזולאי)

הצבעה על הצעת ברמסון: בעד – 2 (גופשטיין, ברמסון)

 

 

החלטה לסע' 3 בישיבת מועצה מס' 3/2012 מיום 26/12/12

מזכיר המועצה יכנס ביומיים הקרובים את מנהלי מח' שפע ובטחון לטפל ולפתור את הבעיות התברואתיות, הבטיחותיות והבטחוניות בשכונת אשמורת יצחק כפי שעלו בדיון.

 

 

 

 

 

מלאכי לוינגר שולי שמעון

ראש המועצה מזכיר המועצה

 

 

 

 

רשם: שולי שמעון – מזכיר המועצה

 

 

 

 

שש/דרעבור לתוכן העמוד