• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 7/2012

 

משתתפים: מלאכי לוינגר, יהושע שני, יעקב שרביט, שמואל קרלין, ישראל ברמסון, ישראל אזולאי, אריה סוד, מרדכי סעייד, בנצי גופשטיין.

 

נוכחים: שולי שמעון, חיים שחר.

 

סדר יום: 1. אישור תברי"ם;

2. ועדות חובה – מינוי החברים החסרים;

3. שיפור והסדרת הכניסה וחזית בנין המועצה ("אחים");

4. אישור ואימוץ החלטות הועדה המיוחדת מ- 17/5/2011, שדנה בהיבט הבטחוני בעבודות הגינון המתבצעות ברחבי הקריה ("קריה נאמנה").

 

סע' 1: אישור תברי"ם

תב"ר 810 – חינוך – בניית 2 כיתות גנ"י בשכונת "נופי ממרא" – 1,514,947 ₪.

 

תב"ר 821 – בטחון – העתקת ושדרוג מוקד החירום – הגדלה - 360,000 ₪

השתתפות משרד לשת"פ אזורי 300,000 ₪

השתתפות משרד הבטחון 150,000 ₪

השתתפות משרד הפנים 75,000 ₪

השתתפות משרד החינוך 75,000 ₪

השתתפות הקרן לעבודות פיתוח 60,000 ₪

סה"כ תב"ר 821 660,000 ₪

תב"ר 845 –ההימורים והספורט – שידרוג מגרש משולב (איצטדיון) 157,500 ₪

השתתפות מפעל הפיס 150,000 ₪

השתת' הקרן לעבודות פיתוח 7,500 ₪

 

הצבעה: בעד – פה אחד

 

החלטה לסע' 1 בישיבה מס' 7/2012 מיום 29/4/2012

מאושרים התברי"ם דלהלן:

תב"ר 810 – חינוך – בניית 2 כיות גנ"י בשכונות "נופי ממרא" – 1,514,947 ₪.

תב"ר 821 – בטחון – העתקת ושדרוג מוקד החירום – הגדלה - 360,000 ₪

השתתפות משרד לשת"פ אזורי - 300,000 ₪

השתתפות משרד הבטחון - 150,000 ₪

השתתפות משרד הפנים - 75,000 ₪

השתתפות משרד החינוך - 75,000 ₪

השתתפות הקרן לעבודות פיתוח 60,000 ₪

סה"כ תב"ר 821 660,000 ₪

תב"ר 845 –ההימורים והספורט – שידרוג מגרש משולב (איצטדיון)- 157,500 ₪

השתתפות מפעל הפיס - 150,000 ₪

השתת' הקרן לעבודות פיתוח - 7,500 ₪

סע' 2: ועדות חובה – מינוי החברים החסרים

ישראל ברמסון: מציע לדון גם בהרכב הועדות שכבר קיימות, או להוריד את הנושא מסדר היום, כי הכל הצגה גדולה ומשחק מכור מראש.

יעקב שרביט: מציע לשריין בכל ועדה למשך שבועיים, מקום לחברי האופוזיציה.

מלאכי לוינגר: מציע לאשר ועדת מל"ח עפ"י ההרכב שנקבע בתקנון:

ראש המועצה – יו"ר

מזכיר המועצה

ראש המטה – קב"ט

מחזיק התיקים בכל תחום (אנשי מקצוע)

 

הצבעה על הצעת מלאכי: בעד – פה אחד

 

החלטה לסע' 2 בישיבה מס' 7/2012 מיום 29/4/2012

אושרה ועדת מל"ח בהרכב כפי שמופיע בתקנון: ראש המועצה – יו"ר

מזכיר המועצה

ראש המטה – קב"ט

מחזיק התיקים בכל תחום (אנשי מקצוע)

 

 

מלאכי לוינגר: מציע לבחור ועדה לקליטת עליה בהרכב 3 חברי מועצה: שמואל קרלין – יו"ר, אריה סוד ונציג שיוצע ע"י "קריה נאמנה" תוך שבועיים.

ישראל אזולאי: מציע לצרף לועדה כחבר רביעי את צבי אדרעי.

ישראל ברמסון: מציע להוריד הנושא מסדר היום כי המשחק מכור מראש.

 

הצבעה: הצעת מלאכי/אזולאי: בעד – 6

הצעת ברמסון : בעד – 3 (ברמסון, גופשטיין, סעייד)

הצעת מלאכי התקבלה

 

החלטה לסע' 2 בישיבה מס' 7/2012 מיום 29/4/2012

הוחלט לבחור ועדה לקליטת עליה בהרכב: שמואל קרלין – יו"ר, אריה סוד, צבי אדרעי ונציג שיוצע ע"י סיעת "קריה נאמנה" תוך שבועיים.

 

מלאכי לוינגר: מציע לבחור ועדת הנצחה בהרכב דלהלן:

חברי מועצה: ישראל אזולאי – יו"ר, יהושע שני ונציג "קריה נאמנה".

נציגי ציבור: שמעון בן ציון ויגאל קוטאי.

נציגי המשפחות השכולות : חנה מנצורי, יעקב תורג'מן.

ישראל ברמסון: מציע להוריד מסדר היום.

 

 

 

הצבעה: הצעת מלאכי : בעד – 6

הצעת ברמסון: בעד – 3 (ברמסון, גופשטיין, סעייד)

 

החלטה לסע' 2 בישיבה מס' 7/2012 מיום 29/4/2012

הוחלט לבחור לועדת הנצחה את:

נציגי המועצה : ישראל אזולאי – יו"ר, יהושע שני ונציג "קריה נאמנה" .

נציגי ציבור: שמעון בן ציון, יגאל קוטאי.

נציגי המשפחות השכולות: חנה מנצורי, יעקב תורג'מן.

 

מלאכי לוינגר: מציע שהרכב ועדות איכות הסביבה והועדה לנגע הסמים המסוכנים, יושלמו ויוגשו לאישור בישיבת המועצה הבאה ומי שמעוניין להצטרף לועדות חינוך, רווחה ושמות שחלק מחבריהן פרשו, מוזמן להציע לי שמות.

 

 

סע' 3 : שיפור והסדרת הכניסה וחזית בנין המועצה

ישראל אזולאי: מציע להקים ועדה בהרכב ישראל אזולאי, יהושע שני, מזכיר המועצה ומהנדס המועצה שתפעל להכנת תוכנית להסדרת כניסת כלי רכב למתחם החנויות בבנין המועצה, בהתאם להנחיות בעלי מקצוע בתחום הבטיחות והתעבורה. התוכנית צריכה להיעשות תוך התחשבות בבעלי העסקים ובאינטרס הציבורי.

המלצות הועדה יוגשו לאישור המליאה תוך חודשיים.

הכניסה הקיימת היום מסוכנת מבחינה בטיחותית. צריך להסדיר כביש שירות שישמש רק את בעלי החנויות לפריקה וטעינה ושהרחבה תהיה מדרחוב שניתן לטייל ולהנות בו.

במגדל של המוזיאון, האבנים מתפרקות ונופלות וזה ממש סכנת נפשות. שמשות הכניסה הראשית למועצה מלוכלכות וזה לא מכובד.

יהושע שני: מציע שמהנדס המועצה יגיש בתוך שבועיים פתרון זמני לשיפור משמעותי של מצב הבטיחות בכניסה למתחם. חודשיים כפי שמציע אזולאי, זה יותר מדי כי המצב כיום מסוכן מאוד וזה אחריות שלנו.

יעקב שרביט: מציע קודם כל לסגור ואח"כ להסדיר . מה שקורה היום זה פשע.

אריה סוד: מציע לסגור את המתחם לכלי רכב, עפ"י התוכנית המקורית, שהיתה ידועה מראש לבעלי העסקים.

שמואל קרלין: מציע לסגור מיידית, שאז יש סבירות שעוד חודש יהיה פתרון, אחרת לא יהיה פתרון גם בעוד 5 שנים.

ישראל ברמסון: מציע:

1. המועצה מכירה ומוקירה את פועלם של בעלי העסקים לקיום מסחר ותעשיה בק. ארבע.

2. המועצה תפעל בכל הנחישות למען פתרון כניסה מסודרת לרחבת המועצה עפ"י חוקי התנועה ועפ"י כל האפשרויות העומדות לרשותה.

3. המועצה תממש את הפתרון להסדרת כניסת כלי רכב והולכי רגל לרחבת המועצה, בהתאם לתכנון של מהנדס התנועה שגוייס ע"י לפיד יו"ר הועדה שמונתה ע"י המועצה לפני כשלוש שנים, לקדם את הנושא הזה.

4. המועצה תזרז את הטיפול בנושא, לפי יכולתה בניגוד לשנים עברו, בו הטיפול נמרח לאורך 3 שנים.

 

הנימוקים – כי:

· בעלי העסקים הם האנשים הכי יקרים בק. ארבע שפועלים לקידומה של הקריה, חוץ מאנשי הגבעות ובכללם גבעה 18 וגבעת גל.

· כי העסקים הם החמצן של קרית ארבע ואנשים שמשקיעים את כל יכולתם לטובת רווחתם של תושבי הקריה, למרות הארנונה הכבדה.

· כי מתחם המועצה לא מתוכנן לכמות רכבים כ"כ גדולה שתחנה בחניות הקיימות כיום, דבר המהווה בפני עצמו מפגעי בטיחותי.

 

 

הצבעה: הצעת שני/אזולאי: בעד – 6

 

הצעת ברמסון: בעד – 3(ברמסון, גופשטיין, סעייד)

 

בנצי גופשטיין: מציע לקבל הצעת שני בלבד

הצבעה: בעד – 3(ברמסון, גופשטיין, סעייד)

הצעת שני/אזולאי התקבלה

 

החלטה לסע' 3 בישיבה מס/ 7/2012 מיום 29/4/12

הוחלט להקים ועדה שחבריה: ישראל אזולאי, יהושע שני, מזכיר המועצה ומהנדס המועצה שתפעל להכנת תוכנית להסדרת כניסת כלי רכב למתחם החנויות בבנין המועצה, בהתאם להנחיות בעלי מקצוע בתחום הבטיחות והתעבורה. התוכנית תיעשה תוך התחשבות בבעלי העסקים ובאינטרס הציבורי.

המלצות הועדה יוגשו לאישור המליאה תוך חודשיים.

יחד עם זאת, מהנדס המועצה יגיש תוך שבועיים פתרון זמני לשיפור משמעותי של מצב הבטיחות בכניסה למתחם.

 

 

סע' 4: אישור ואימוץ החלטות הועדה המיוחדת מ- 17/5/2011, שדנה בהיבט הבטחוני בעבודות

הגינון המתבצעות ברחבי הקריה

ישראל ברמסון: מציע:

1. שהמועצה תקבל את המלצות הועדה שהתקיימה לפני כשנה ב- 17/5/2011 באופן ברור ומלא.

2. המכרז שהתקיים ללא תנאי הסף שהמלצות ע"י הועדה יבוטל וייערך מכרז חדש לפי התנאים שקבעה הועדה.

3. המועצה תפעל בכל כוחה כדי שעובדי הגינון בקרית ארבע יהיו אך ורק ישראלים יוצאי צבא ובטח לא שייכים לאוייב הערבי.

4. המועצה תעודד העסקתם של יהודים ובמיוחד תושבי הקריה בבחינת "וחי אחיך עמך".

5. בפעולה זו תיראה המועצה שיש תוקף לועדות שהיא מקימה ונותנת להם לפעול ולא יהיה כמס שפתיים בלבד ויקויימו דברים.

מלאכי לוינגר: מציע שהועדה הזו, בתוספת חיים שחר מ"מ הגזבר ויהושע שני, תתכנס שוב ותבחן את הנושא לאור ההשלכות התקציביות והנסיבות שנוצרו. הועדה תגיש המלצותיה למליאת המועצה ועד אז, ועדת המכרזים לא תתכנס לדון במכרז הגינון.

בנצי גופשטיין: מציע לאמץ את החלטות הועדה מלפני כשנה כי אני לא רואה שמשהו השתנה מאז.

 

 

הצבעה : הצעת מלאכי: בעד – 5

הצעת ברמסון: בעד – 3 (ברמסון, גופשטיין, סעייד)

הצעת מלאכי התקבלה

 

 

החלטה לסע' 4 בישיבה מס' 7/2012 מיום 29/4/2012

הועדה שהוקמה לפני כשנה לבדיקת ההיבט הבטחוני בעבודות הגינון תתכנס שוב בהרכב מורחב עם מ"מ גזבר חיים שחר ויהושע שני ותבחן את הנושא פעם נוספת לאור ההשלכות התקציביות והנסיבות שנוצרו.

 

 

 

 

 

מלאכי לוינגר שולי שמעון

ראש המועצה מזכיר המועצה

 

 

רשם: שולי שמעון – מזכיר המועצהעבור לתוכן העמוד