• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 12/2013

משתתפים: מלאכי לוינגר, יהושע שני, ישראל ברמסון, בנצי גופשטיין, ישראל אזולאי, אריה סוד, שמואל קרלין.

 

לא משתתפים: יעקב שרביט, מרדכי סעייד.

 

נוכחים: שולי שמעון, חיים שחר, יוני כהן, אייל גלמן.

 

סדר יום: 1. אישור תברי"ם;

2. חל"פ קרית ארבע – עדכון ע"י מנכ"ל החל"פ מר יוני כהן;

3. השתתפות המועצה בתב"ר "מתיחת פנים" מהתקציב השוטף (שינוי בספר התקציב ("אחים");

4. שימוש ברכבים ממוגני ירי לסיירי הבטחון ("קריה נאמנה").

 

שאילתא של ישראל אזולאי

מדוע לא מובא לדיון ענין ההתנגדות לת.ב.ע. 510/22/1 – 48 יח"ד ב"נופי ממרא", כפי שסוכם בישיבת הועדה המקומית שתוך חודש הנושא יובא לדיון.

 

תשובת ראש המועצה תינתן בישיבת המועצה הבאה.

 

סע' 1: אישור תברי"ם

 

חיים שחר מציג את התברי"ם דלהלן לאישור:

 

תב"ר 886 – רכישת מבנה יביל, הקמת גן ילדים –

השתתפות משרד החינוך 120,000 ₪

 

תב"ר 885 – רכישת מבנה יביל בי"ס ממ"ד בנות –

השתתפות משרד החינוך 70,000 ₪

 

תב"ר 884 – שיפוץ בספריה הציבורית –

השתתפות משרד התרבות והספורט 156,000 ₪

השתתפות הקרן לעבודות פיתוח 18,000 ₪

השתתפות תרומה 25,800 ₪

השתתפות קרן חלף היטל השבחה 30,000 ₪

סה"כ תב"ר 884 - 229,800 ₪

 

תב"ר 883 – "אופק חדש" – פינות עבודה אולפנא לבנות

השתתפות משרד החינוך 54,200 ₪

השתתפות מוסדות ותרומות 9,100 ₪

סה"כ תב"ר 883 - 63,300 ₪

 

 

תב"ר 879 – שיקום גדר בטחון בקרית ארבע

השתתפות היחידה להתיישבות 70,000 ₪

 

תב"ר 878 – רכישת מנוף למשאית תקציב 185,000 ₪

ביצוע 178,866 ₪

העברה לקרן עבודות פיתוח 6,134 ₪

 

תב"ר 866 – חינוך – הנגשת כתה לליקויי שמירה – אולפנא 1

תקציב 30,000 ₪

ביצוע 29,156 ₪

העברה לקרן עבודות פיתוח 844 ₪

 

תב"ר 865 – חינוך – הנגשת כיתה לליקויי שמיעה – אולפנא 2

תקציב 30,000 ₪

ביצוע 29,156 ₪

העברה לקרן עבודות פיתוח 844 ₪

 

תב"ר 809 – גן ילדים ממ"ד ברמת ממרא:

השתתפות משרד החינוך 2,550,060 ₪

השתתפות קרן חלף היטל השבחה 267,672 ₪

סה"כ תב"ר 809 - 2,817,732 ₪

 

תב"ר 754 – חינוך – הנגשת אולפנא לבנות (מעלית):

תקציב 1,049,000 ₪

ביצוע 1,045,435 ₪

העברה לקרן עבודות פיתוח 3,565 ₪

תברי"ם לסגירה:

רשימת תברי"ם לסגירה 01/05/2013-10/06/2013

תבר

שם תבר

תקציב הכנסות

תקציב הוצאות

ביצוע הכנסות

ביצוע הוצאות

 

754

08 - חינוך , הנגשת אולפנא לבנות (מעליות)

1,049,000

-1,049,000

991,601

-991,601

 

791

10- חינוך,החלפת גג אסבסט גג אולם ספורט אולפנא

722,200

-722,200

725,386

-725,386

 

832

11-חינוך,התאמת מערכת החינוך למאה ה-21

928,426

-928,426

921,204

-921,204

 

843

השלמת פיתוח גבעה ו' -קרית ארבע

400,000

-400,000

400,000

-400,000

 

846

רענון רכב בטחון ביישוב

190,000

-190,000

בוטל

 

855

חינוך, חידוש מבנים ממ"ד בנות

270,000

-270,000

270,000

-270,000

 

865

חינוך - אולפנא לבנות 2הנגשת כתה לליקוי שמיעה

30,000

-30,000

30,000

-30,000

 

866

חינוך - אולפנא לבנות 1 הנגשת כתה לליקוי שמיעה

30,000

-30,000

30,000

-30,000

 

878

רכישת מנוף למשאית

185,000

-185,000

185,000

-185,000

 

 

הצבעה: בעד – פה אחד

 

החלטה בישיבת מועצה מס' 12/2013 מיום 24/6/2013

אושרו התברי"ם וסגירת התברי"ם הבאים:

תב"ר 886 – רכישת מבנה יביל, הקמת גן ילדים – השתתפות משרד החינוך 120,000 ₪

 

תב"ר 885 – רכישת מבנה יביל בי"ס ממ"ד בנות –השתתפות משרד החינוך 70,000 ₪

 

תב"ר 884 – שיפוץ בספריה הציבורית –השתתפות משרד התרבות והספורט 156,000 ₪

השתתפות הקרן לעבודות פיתוח 18,000 ₪

השתתפות תרומה 25,800 ₪

השתתפות קרן חלף היטל השבחה 30,000 ₪

סה"כ תב"ר 884 - 229,800

 

תב"ר 883 – "אופק חדש" – פינות עבודה אולפנא לבנות השתתפות משרד החינוך 54,200 ₪

השתתפות מוסדות ותרומות 9,100 ₪

סה"כ תב"ר 883 - 63,300 ₪

 

תב"ר 879 – שיקום גדר בטחון בקרית ארבע השתתפות היחידה להתיישבות 70,000 ₪

 

תברי"ם לסגירה:תב"ר 878 – רכישת מנוף למשאית תקציב 185,000 ₪

ביצוע 178,866 ₪

העברה לקרן עבודות פיתוח 6,134 ₪

 

תב"ר 866 – חינוך – הנגשת כתה לליקויי שמירה – אולפנא 1 תקציב 30,000 ₪

ביצוע 29,156 ₪

העברה לקרן עבודות פיתוח 844 ₪

 

תב"ר 865 – חינוך – הנגשת כיתה לליקויי שמיעה- אולפנא 2 תקציב 30,000 ₪

ביצוע 29,156 ₪

העברה לקרן עבודות פיתוח 844 ₪

 

תב"ר 809 – גן ילדים ממ"ד ברמת ממרא: השתתפות משרד החינוך 2,550,060 ₪

השתתפות קרן חלף היטל השבחה 267,672 ₪

סה"כ תב"ר 809 - 2,817,732 ₪

 

תב"ר 754 – חינוך – הנגשת אולפנא לבנות (מעלית) : תקציב 1,049,000 ₪

ביצוע 1,045,435 ₪

העברה לקרן עבודות פיתוח 3,565 ₪

 

 

 

 

 

 

 

רשימת תברי"ם לסגירה 01/05/2013-10/06/2013

תבר

שם תבר

תקציב הכנסות

תקציב הוצאות

ביצוע הכנסות

ביצוע הוצאות

 

754

08 - חינוך , הנגשת אולפנא לבנות (מעליות)

1,049,000

-1,049,000

991,601

-991,601

 

791

10- חינוך,החלפת גג אסבסט גג אולם ספורט אולפנא

722,200

-722,200

725,386

-725,386

 

832

11-חינוך,התאמת מערכת החינוך למאה ה-21

928,426

-928,426

921,204

-921,204

 

843

השלמת פיתוח גבעה ו' -קרית ארבע

400,000

-400,000

400,000

-400,000

 

846

רענון רכב בטחון ביישוב

190,000

-190,000

בוטל

 

855

חינוך, חידוש מבנים ממ"ד בנות

270,000

-270,000

270,000

-270,000

 

865

חינוך - אולפנא לבנות 2הנגשת כתה לליקוי שמיעה

30,000

-30,000

30,000

-30,000

 

866

חינוך - אולפנא לבנות 1 הנגשת כתה לליקוי שמיעה

30,000

-30,000

30,000

-30,000

 

878

רכישת מנוף למשאית

185,000

-185,000

185,000

-185,000

 

 

 

סע' 2: חל"פ קרית ארבע

מנכ"ל החל"פ מר יוני כהן נותן סקירה על פעילות החל"פ.

 

סע' 3: השתתפות המועצה בתב"ר "מתיחת פנים" מהתקציב השוטף (שינוי בספר התקציב)

ישראל אזולאי: מציע שהמועצה תגדיל את המצ'ינג מול משרד השיכון שמשתתף במימון פרוייקט "מתיחת פנים" בבנייני 500 עד מחצית עלות התב"ר שמסתכם בכ- 1.5 מלש"ח, בהתאם להשתתפות הדיירים.

השתתפות הדיירים עפ"י תוצאות, המכרז מסתכמת בכ- 350 אלש"ח ומשמעות הדבר שהתב"ר ינוצל בכ- 700 אלש"ח בלבד ואנו נפסיד את ה- 800 אלש"ח הנותרים.

אני מציע שהמקור הכספי למצ'ינג הנוסף של המועצה בסך של עד 400 ₪,יהיה מהתקציב השוטף או מתרומות שראש המועצה השיג בנסיעתו האחרונה לחו"ל.

מלאכי לוינגר: מציע שהמועצה תתקדם עם הפרוייקט עפ"י המצ'ינג שהושג מהדיירים והמועצה תשתדל להשיג תברי"ם, או תרומות להמשך ההשקעה בפיתוח השכונה.

 

הצבעה: בעד – פה אחד

 

החלטה לסע' 3 בישיבת המועצה מס' 12/2013 מיום 24/6/2013

הוחלט להמשיך בפרוייקט "מתיחת פנים" בבנייני 500 עפ"י המצ'ינג שהושג מהדיירים והמועצה תשתדל להשיג תברי"ם או תרומות להמשך ההשקעה בפיתוח השכונה.

 

 

סע' 4: שימוש ברכבים ממוגני ירי לסיירי הבטחון

ישראל ברמסון: מציע לתת לסיירים לבצע את תפקידם ברכב ממוגן כפי שהם דורשים, כי הם חוששים לחייהם. יש 4 רכבים ממוגנים שעומדים ללא שימוש ליד ביתם של הרבשצי"ם בשעה שהסיירים מפטרלים בלילות ליד גדרות היישוב, עם רכב קל ולא ממוגן.

ישראל אזולאי: מציע למכור את הרכב הקל של הסיירים כדי לחסוך בהוצאות והם יסעו באחד הרכבים ממוגני הירי שברשות מח' הבטחון. זו שערוריה, שהרכבים הממוגנים יוצאים מהיישוב לנסיעות פרטיות. אפילו אם הסיירים ירצו לנסוע ברכב קל, אנו לא צריכים לאשר זאת, כי זה ממש סכנת נפשות.

 

אייל נותן הסבר על עמדתו בנושא זה.

 

אריה סוד: מציע שמנהל מח' הבטחון יחד עם המזכיר והסיירים, ילבנו את הנושא בהתייעצות עם חטיבת יהודה שהם למעשה הגורם המקצועי שמתמצא במצב. המסקנות יימסרו בישיבת המועצה הבאה.

שמואל קרלין: מציע לא לדון במליאת המועצה בנושא מקצועי כזה שבסמכות מנהל מחלקה.

מלאכי לוינגר: מציע בהמשך להצעת אריה, שמנהל מח' הבטחון יקיים התייעצות בנושא זה עם קצין הגמ"ר של החטיבה, קב"ט יש"ע ומזכיר המועצה.

מסקנות הצוות המקצועי הנ"ל יובאו בפני המליאה בישיבה הבאה.

ישראל ברמסון: מציע:

1. המועצה מכירה ומוקירה את פועלו של מנהל מח' הבטחון אייל גלמן והסיירים, על מסירותם ללא לאות, למען בטחונם של תושבי קרית ארבע חברון.

2. עד שיתקיים הבירור של הצוות המקצועי , הסיירים יסעו בשעות הצהרים והלילה רק עם רכב ממוגן ירי.

3. המועצה מודעת לעובדה שנאמרה מפורשות ע"י גזבר המועצה, שאין בענין זה שום בעיה תקציבית וכי עלויות הרכבים הממוגנים מכוסים באופן מלא ע"י משהב"ט.

4. המועצה מודיעה, כי במידה ונושא זה לא יבוא על פתרונות והסיירים לא יקבלו רכב ממוגן ירי, המועצה מודעת לכך שחברי מועצה יפנו לרשויות המתאימות – לצבא, לגורמים ממשלתיים נוספים ולציבור התושבים, ע"מ ליידע אותם על המצב החמור שבו נשלחים הסיירים לפטרל בלילות ברכב שאינו ממוגן ירי, למרות שהם מבקשים זאת וחושבים שזה מגן על חייהם.

 

הצבעות: הצעת אזולאי/ברמסון: בעד - 3 (ברמסון, אזולאי, גופשטיין)

הצעת מלאכי : בעד - 4 (מלאכי, סוד, קרלין, שני)

הצעת מלאכי התקבלה

 

החלטה לסע' 4 בישיבת מועצה מס' 12/2013 מיום 24/6/2013

צוות מקצועי בהרכב קב"ט המועצה, מזכיר המועצה, קב"ט יש"ע וקצין הגמ"ר חטמ"ר יהודה יקיימו התייעצות בנושא סוג הרכב שישמש את סיירי הבטחון.

מסקנות הצוות יובאו בפני מליאת המועצה בישיבת הבאה.

 

 

 

מלאכי לוינגר שולי שמעון

ראש המועצה מזכיר המועצה

 

רשם: שולי שמעון – מזכיר המועצה

 

 

 

 עבור לתוכן העמוד