• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 13/2013

משתתפים: מלאכי לוינגר, יהושע שני, ישראל ברמסון, בנצי גופשטיין, ישראל אזולאי, אריה סוד, שמואל קרלין.

 

לא משתתפים: יעקב שרביט, מרדכי סעייד.

 

נוכחים: שולי שמעון, חיים שחר, אייל גלמן

 

סדר יום: 1. מינוי ועדת השקעות;

2. אישור פתיחת חשבון בנק לקרן חלף היטל השבחה;

3. מינוי הרכב ועדת הנחות בארנונה ("קריה נאמנה");

הצעת החלטה: המועצה תבחר חבר מועצה להרכב הועדה במקום מר ישראל אזולאי שהתפטר מחברות בועדה וזאת עפ"י הוראות החוק.

4. הקצאת מקרקעין – חדרים במבנה בי"ס (מטבח אולפנא לשעבר) – כתובת: שכונת "לב הקריה" ת.ב.ע. 510/1, לעמותת ישיבת "שבי חברון" למטרת כיתות לימוד.

 

בפתיחת הישיבה ניתנים עדכונים בנושאים : גאולת בתים וקרקעות

עתודות הקרקע של קרית ארבע – ע"י אייל גלמן.

סע' 1: מינוי ועדת השקעות

מלאכי לוינגר: בהתאם לבקשת הגזבר וחוזר מנכ"ל משרד הפנים – אפריל 2008, אני מציע למנות ועדת השקעות בהרכב חיים שחר יו"ר, יובל גוט ואילנה אברהמי.

 

הצבעה: בעד – פה אחד

 

החלטה לסע' 1 בישיבה מספר 13/2013 מיום 24/6/2013

הוחלט על מינוי ועדת השקעות בהרכב: חיים שחר – יו"ר, יובל גוט ואילנה אברהמי .

 

 

סע' 2: אישור פתיחת חשבון בנק לקרן חלף היטל השבחה

מלאכי לוינגר: בהתאם לבקשת הגזבר, אני מציע לפתוח חשבון בנק לקרן חלף היטל השבחה.

הצבעה: בעד – פה אחד

 

החלטה לסע' 2 בישיבה מספר 13/2013 מיום 24/6/2013

הוחלט על פתיחת חשבון בנק לקרן חלף היטל השבחה

 

סע' 3: מינוי הרכב ועדת הנחות בארנונה

ישראל ברמסון: מציע להוריד את הנושא הזה שביקשתי להעלות לפני כחודשיים מסדר היום, משום שזה כבר לא רלוונטי, חודשיים לני הבחירות. ציפיתי שראש המועצה ידאג לבחור מיד כנדרש בחוק, נציג בועדה במקום אזולאי שהתפטר בסוף ינואר, אך ראיתי שהועדה ממשיכה להתנהל בהרכב חסר.

 

סע' 4: הקצאת מקרקעין – חדרים במבנה בי"ס (מטבח אולפנא לשעבר) כתובת: שכונת "לב הקריה" ת.ב.ע. 510/1, לעמותת ישיבת "שבי חברון" למטרת כיתות לימוד

מלאכי לוינגר: מציע לקבל את המלצת ועדת הקצאות מיום 23 ביוני 2013 ולהקצות את החדרים במבנה בי"ס (מטבח אולפנא לשעבר) כתובת: שכונת "לב הקריה" ת.ב.ע. 510/1 לעמותת ישיבת "שבי חברון" למטרת כיתות לימוד.

 

הצבעה: בעד – פה אחד

 

החלטה לסע' 4 בישיבה מס' 13/2013 מיום 24/6/2013

הוחלט להקצות חדרים במבנה בי"ס (מטבח אולפנא לשעבר) כתובת: שכונת "לב הקריה" ת.ב.ע. 510/1 לעמותת ישיבת "שבי חברון" למטרת כיתות לימוד.

 

 

 

 

 

 

מלאכי לוינגר שולי שמעון

ראש המועצה מזכיר המועצה

 

 

 

רשם: שולי שמעון – מזכיר המועצה

 

 

 

 עבור לתוכן העמוד