• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 19/2013

 

משתתפים: מלאכי לוינגר, ישראל ברמסון, ישראל אזולאי, בלה גונן, פנחס אטלי,אליעזר רודריג, נעה רויטל, סטסגרשיקוב, יוסי זארמון.

 

נוכחים:         שולי שמעון, חיים שחר.

 

סדר יום:   אישור תברי"ם

                    חיים מפרט התברי"ם דלהלן לאישור ולסגירה:

                    תב"ר מס' 895פנים -תיקון מפגעי בטיחות במתקני שעשועים 2013 –

                                    השתתפות משרד הפנים         100,000 ₪

 

                    תב"ר מס' 894פנים - סקרי תשתיות מיפוי והכנת ספרי נכסים 2013 –

                                     השתתפות משרד הפנים – 100,000 ₪

 

                    תב"ר מס'  893פנים - שדרוג תאורת רחוב חסכון בחשמל 2013 –

                                    השתתפות משרד הפנים  100,000 ₪

 

                    תב"ר מס' 892פנים -שיקום כבישים, מדרכות ותאורת רחובות 2013 –

                                     השתתפות משרד הפנים 229,000 ₪

 

                    תב"ר מס' 891חינוך - שינויים והתאמות בבתי ספר וגנים שונים –

                                     השתתפות משרד החינוך – 290,000 ₪

 

                    תב"ר מס' 890היח' להתיישבות -שיקום וחיבור גנרטורים לתאורת בטחון –

                                    השתתפות היחידה להתיישבות – 45,000 ₪

 

                    תב"ר מס' 877היח' להתיישבות -דרך בטחון מקרית ארבע לחברון  - "ציר דנה"

                                     השתתפות היח' להתיישבות 1,000,000 ₪

                                                                 עבודות קבלניות    992,530  

                                                        העברה לעודף סופי –קל"פ    7,470      

 

                    תב"ר מס' 867פנים - תיקון מפגעי בטיחות במתקני שעשועים 2012

                                      השתתפות משרד הפנים 110,448 

                                                     עבודות קבלניות    105,494 ₪

                                                        העברה לעודף סופי –קל"פ4,954 

 

                    תב"ר מס' 857חינוך - חידוש מבנים אלוני ממרא –

                                     השתתפות משרד החינוך 170,000 

                                                                 עבודות קבלניות    166,460 ₪

                                                        העברה לעודף סופי –קל"פ 3,540 

 

 

                    תב"ר מס' 550– השתתפות תקציב רגיל באולם אירועים –

                                          השתתפות משרד השיכון                     8,876,000 ₪

                                          הקצבה מתקציב רגיל                          2,066,000 ₪

                                         השתתפות הקרן לשיקום רשת המים   199,204   

                                        השתתפות תרומה                                  100,000   

                                             סה"כ תב"ר מס' 550  11,241,204 

 

                       

 

רשימת תברי"ם לסגירה 8/12/2013 – 31/8/2013

מס' תב"ר

שם תב"ר

תקציב הכנסות

תקציב הוצאות

ביצוע הכנסות

ביצוע הוצאות

776

פנים, עבודות לתשתיות למבנה ציבור – מדורגים 10

115,000 ₪

115,000 - ₪

114,902

114,902 -

842

תשתיות ופיתוח למגרש ספורט 2012

230,000 ₪

230,000 -

230,001

230,001 - ₪

857

חינוך – חידוש מבנים אלוני ממרא

170,000 ₪

170,000 -₪

170,000 ₪

170,000 -

864

פנים, תשתיות חשמל תאורת רחוב – חסכוניים

95,000 ₪

95,000 – ₪

95,000 ₪

95,000 – ₪

875

חינוך – חידוש מבנים בבתי"ס שונים וגנ"י שונים

500,000 ₪

500,000 - 

500,000 ₪

500,000 - ₪

885

חינוך – רכישת מבנה יביל בי"ס ממ"ד בנות

70,000 ₪

70,000 - 

70,000 ₪

70,000 - 

863

פנים, שיקום שירותים ציבוריים מרכז אזרחי

120,000 ₪

120,000 - 

119,740 

119,740 - 

868

פנים, תשתיות חשמל למבנה ציבור מרכז אזרחי 2012

70,000 

70,000 - 

70,000 

70,000 - 

 

                       

הצבעה: בעד -  פה אחד

 

החלטה בישיבה מס' 19/2013 מיום 8/12/2013

אושרו התברי"ם כמפורט לעיל.

כמו"כ אושרו התברי"ם לסגירה כפי שפורט לעיל.

 

 

 

 

                        מלאכי לוינגר                                                שולי שמעון

                                     ראש המועצה                                          מזכיר המועצה

 

 

רשם: שולי שמעון – מזכיר המועצהעבור לתוכן העמוד