• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 21/20014

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 21/2014

שהתקיימה ביום ראשון, ח' כסלו תשע"ה (30 בנובמבר 2014)

משתתפים: מלאכי לוינגר, ישראל אזולאי, גיא עשת, אריה סוד , אליעזר רודריג, יוסי זרמון, נעה רויטל, ישראל ברמסון.

נוכחים: שולי שמעון, חיים שחר, אלון יוניאן.

סדר יום: 1. בחירת מ"מ וסגן ראש מועצה;

2. החברה הכלכלית;

3. אישור ראשי ועדות חדשות;

4. נציגי מועצה במתנ"ס;

5. אישור תברי"ם;

6. הגברת האבטחה סביב מוסדות חינוך - עדכון קב"ט המועצה;

7. עדכונים בנושא היערכות לחורף וכלבים משוטטים.

סע' 1: בחירת מ"מ וסגן ראש מועצה

מלאכי לוינגר: מציע לבחור במר ישראל ברמסון כסגן ראש המועצה וממלא מקומו, במקומו של מר אריה סוד ואת מר ישראל אזולאי כסגן ראש המועצה.

הצבעה: בעד – פה אחד

החלטה בישיבה מס' 21/2014 מיום 30/11/2014

הוחלט לבחור במר ישראל ברמסון כסגן ראש המועצה וממלא מקומו, במקומו של מר אריה סוד ואת מר ישראל אזולאי כסגן ראש המועצה.

סע' 2: החברה הכלכלית

מנכ"ל החברה הכלכלית, מר אלון יוניאן, נותן סקירה על פעילות החברה, תוכניותיה והתחזית לצמיחתה הכלכלית ומבקש הלוואת בעלים מהמועצה ע"ס 350,000 ₪ ,שיספיקו לחברה עד סוף ינואר 2015.

ישראל ברמסון: מציע להיענות לבקשת החברה הכלכלית להלוואת בעלים ע"ס 350,000 ₪ מתוך כספי הפיצויים שקבלנו בגין נזקי השלג.

לקיים בחב' הכלכלית בדיקת עומק לבדיקת המצב לאשורו ואני מקווה שעוד חודשיים אוכל להגיד לכם אם יש סיכוי לשיקום והמשך הפעילות של החברה הכלכלית, או שמא אין סיכוי לשיקום.

תוך חודש צריך לאשר את התקנון המחודש ואת הרכב הדירקטוריון, בהתאם להנחיות משרד הפנים.

מציע שאת בניית פרוייקט בנייני המדורגים שהוא בהיקף של כ- 80-100 מלש"ח תתבצע רק אחרי שימונה הדירקטוריון החדש.

יוסי זרמון: מציע לאשר את הלוואת הבעלים בתנאים הבאים:

1. יתר בעלי המניות יחוייבו לשלם את חלקם לחברה הכלכלית, כפי שהמועצה העבירה בשנים האחרונות ואם לא ישלמו, אז לקצץ את אחוזי המניות שלהם.

2. החברה הכלכלית תשווק עבור עסקים את השטחים הפנויים בתחנת הדלק.

ישראל אזולאי: מציע לאשר את ההלוואה, כי אנו חייבים, מתוך אחריות, לתת סיכוי לחל"פ להשתקם.

גיא עשת: אני מציע לאשר את ההלוואה בתנאי שתוך חודש יוסדר ענין הדירקטוריון והתקנון.

אריה סוד: מציע לאשר את ההלוואה, כי אם החב' הכלכלית תקרוס, כל החובות שלה יפלו על המועצה ואנו גם עלולים לאבד את הנכסים של החב' הכלכלית – שטח לבניית המדורגים ושטח תחנת הדלק.

מלאכי לוינגר: מציע– לאשר את הלוואת הבעלים לחל"כ ע"ס 350,000 ₪ בתוספת 2 ההתניות שהציע זרמון:

(1) לפרסם תוך שבועיים מכרז על השטחים הפנויים בתחנת הדלק שישמשו לעסקים;

(2) דרישה מיתר בעלי המניות לשלם את חלקם או לקצץ את אחוזי המניות שלהם בחל"פ.

הצבעה: בעד – פה אחד

החלטה לסע' 2 בישיבה מס' 21/2014 מיום 30/11/2014

הוחלט לאשר הלוואת בעלים לחברה הכלכלית קרית ארבע ע"ס 350,000 ₪ בתנאים דלהלן:

(1) החל"כ תפרסם תוך שבועיים מכרז לשווק כל השטחים הפנויים בתחנת הדלק למטרות עסקים.

(2) 3 בעלי המניות הנוספים בחברה הכלכלית, יידרשו לשלם את חלקם כפי שהמועצה העבירה לחל"כ ובמידה ולא יעשו כן, יקוצצו אחוזי המניות שלהם.

מלאכי מדווח על ההסכם הקואליציוני שנחתם בין סיעת "כולנו" לסיעות "קריה נאמנה", "קריה מאוחדת" ו"הבית היהודי". בין היתר הוסכם:

ישראל אזולאי - מחזיק תיק החינוך

ישראל ברמסון - מחזיק תיק שפע ויחד איתי בנושא הנדסה וקרקעות

אליעזר רודריג - מחזיק תיק נוער

סע' 3: אישור ראשי ועדות חדשות

מלאכי לוינגר: מציע לאשר 2 ראשי ועדות חדשות:

יו"ר ועדת חינוך – נעה רויטל

יו"ר ועדת בטחון – גיא עשת

הצבעה: בעד – פה אחד

החלטה לסע' 3 בישיבה מס' 21/2014 מיום 30/11/2014

הוחלט לאשר יו"ר ועדות דלהלן:

יו"ר ועדת חינוך – נעה רויטל

יו"ר ועדת בטחון – גיא עשת

סע' 4: נציגי מועצה המתנ"ס

מלאכי לוינגר: מציע לבחור את הרב דורון יחיאלי והגב' מיכל אמסלי, כנציגי המועצה בהנהלת המתנ"ס.

הצבעה: בעד – 7

נגד – 2 (זרמון, סטס)

החלטה לסע' 4 בישיבה מס' 21/2014 מיום 30/11/2014

הוחלט לבחור את הרב דורון יחיאלי והגב' מיכל אמסלי , כנציגי המועצה בהנהלת המתנ"ס.

סע' 5: אישור תברי"ם

חיים שחר נותן הסברים לתברי"ם דלהלן:

תב"ר מס' 920 – פנים – עבודות התייעלות אנרגטית במבני ציבור2014 –

השתתפות משרד הפנים 120,000 ₪

תב"ר מס' 919 – פנים – הצללות למתקני משחקים בקרית ארבע 2014 –

השתתפות משרד הפנים 296,000 ₪

תב"ר מס' 918 – תחבורה – תכנון מדרכה והסדרי בטיחות בציר ציון

השתתפות משרד התחבורה 90,000 ₪

השתתפות קרן חלף השבחה 10,000 ₪

סה"כ תב"ר 918 - 100,000 ₪

תב"ר מס' 917 – תחבורה – הסדרת מדרכה בסמוך לבי"ס אלוני ממרא ר"מ

השתתפות משרד התחבורה 180,000 ₪

השתתפות קרן חלף השבחה 20,000 ₪

סה"כ תב"ר 917 - 200,000 ₪

תב"ר 915 – תחבורה – תכנון הסדרי בטיחות בסמוך לישיבה התיכונית

השתתפות משרד התחבורה 225,000 ₪

השתתפות קרן חלף השבחה 25,000 ₪

סה"כ תב"ר מס' 915 - 250,000 ₪

תב"ר מס' 909 – פנים – רכישת רכב שירות מח' שפע (שרברבים)

השתתפות משרד הפנים 133,000 ₪

השתתפות מכירת רכוש 19,000 ₪

סה"כ תב"ר מס' 909 – 152,000 ₪

תב"ר מס' 907 – חינוך – בינוי ושיפוץ במרפדי"ם – מרכז פסג"ה

השתתפות משרד החינוך 78,000 ₪

תב"ר מס' 883 – חינוך – "אופק חדש" פינות עבודה אולפנא לבנות

השתתפות משרד החינוך 54,200 ₪

השתתפות מוסדות ותרומות 9,100 - ₪

ביטול פרוייקט והעברה לעודף סופי בתברי"ם 9,100 ₪

סה"כ תב"ר מס' 883 - 63,300 ₪

תב"ר מס' 841 – חינוך – תוספות כיתות בי"ס אלוני ממרא

השתתפות משרד החינוך 1,000,000 ₪

סה"כ תב"ר מס' 841 - 7,553,573 ₪

תב"ר מס' 814 – מינהל המים , מיגון מתקני מים

השתתפות הקרן לשיקום רשת המים 200,000 ₪

השתתפות מינהל המים 200,000 ₪

סה"כ תב"ר 814 - 400,000 ₪

הצבעה: בעד – 7

נמנע – 1 (זרמון)

סטס לא נכח בהצבעה

החלטה לסע' 5 בישיבה מס' 21/2014 מיום 30/11/2014

אושרו התברי"ם דלקמן:

תב"ר מס' 920 – פנים – עבודות התייעלות אנרגטית במבני ציבור2014 –

השתתפות משרד הפנים 120,000 ₪

תב"ר מס' 919 – פנים – הצללות למתקני משחקים בקרית ארבע 2014 –

השתתפות משרד הפנים 296,000 ₪

תב"ר מס' 918 – תחבורה – תכנון מדרכה והסדרי בטיחות בציר ציון

השתתפות משרד התחבורה 90,000 ₪

השתתפות קרן חלף השבחה 10,000 ₪

סה"כ תב"ר 918 - 100,000 ₪

תב"ר מס' 917 – תחבורה – הסדרת מדרכה בסמוך לבי"ס אלוני ממרא ר"מ

השתתפות משרד התחבורה 180,000 ₪

השתתפות קרן חלף השבחה 20,000 ₪

סה"כ תב"ר 917 - 200,000 ₪

תב"ר 915 – תחבורה – תכנון הסדרי בטיחות בסמוך לישיבה התיכונית

השתתפות משרד התחבורה 225,000 ₪

השתתפות קרן חלף השבחה 25,000 ₪

סה"כ תב"ר מס' 915 - 250,000 ₪

תב"ר מס' 909 – פנים – רכישת רכב שירות מח' שפע (שרברבים)

השתתפות משרד הפנים 133,000 ₪

השתתפות מכירת רכוש 19,000 ₪

סה"כ תב"ר מס' 909 - 152,000 ₪

תב"ר מס' 907 – חינוך – בינוי ושיפוץ במרפדי"ם – מרכז פסג"ה

השתתפות משרד החינוך 78,000 ₪

תב"ר מס' 883 – חינוך – "אופק חדש" פינות עבודה אולפנא לבנות

השתתפות משרד החינוך 54,200 ₪

השתתפות מוסדות ותרומות 9,100 - ₪

ביטול פרוייקט והעברה לעודף סופי בתברי"ם 9,100 ₪

סה"כ תב"ר מס' 883 - 63,300 ₪

תב"ר מס' 841 – חינוך – תוספות כיתות בי"ס אלוני ממרא

השתתפות משרד החינוך 1,000,000 ₪

סה"כ תב"ר מס' 841 - 7,553,573 ₪

תב"ר מס' 814 – מינהל המים , מיגון מתקני מים

השתתפות הקרן לשיקום רשת המים 200,000 ₪

השתתפות מינהל המים 200,000 ₪

סה"כ תב"ר 814 - 400,000 ₪

סע' 6: הגברת האבטחה סביב מוסדות חינוך – עדכון קב"ט המועצה

אייל גלמן, קב"ט המועצה נותן דווח וסקירה על תגבור האבטחה סביב מוס"ח לאור המתיחות הבטחונית ברחבי הארץ.

ישראל אזולאי: מציע, כי בימי מתח בטחוני והתגברות החששות בציבור, כפי שהיה אחרי הפיגוע בירושלים, להורות לכל הרבשצ"ים והקבט"ים, לגלות נוכחות בשטח ולא להיות במשרדים.

אליעזר רודריג: מציע להוציא את כל עובדי מחלקת הבטחון, לפעול בשטח ולגלות נוכחות בכל אירוע. הניראות של הפעילות הזו, תורמת לתחושת הבטחון.

גיא עשת: מציע לתת מענה מיידי לתחושת הבטחון ע"י הצבת שומר בכל גן, לפחות עד לירידת המתח הבטחוני והחששות בקרב הציבור.

מלאכי לוינגר: מציע לתת לציבור תחושה שאנשי הבטחון שלנו מקצועיים ומסורים ויודעים לתת ליישוב רמת בטחון גבוהה.

בואו נחזק את אנשי הבטחון מצד אחד, ומצד שני, נסייע להם בכל הכלים הנדרשים.

סע' 7: עדכונים בנושא היערכות לחורף וכלבים משוטטים

מזכיר המועצה מר שולי שמעון, נותן דווח על פעילות המועצה במאבק נגד תופעת כלבי הבר המשוטטים בקרית ארבע ועל היערכות המחלקות השונות לקראת ימי שלג וקרה.

יוסי זרמון: מציע לבדוק הצבת תנור חימום בטרמפיאדות בימי שלג.

גיא עשת: מציע לשפץ את הגנרטור הגדול.

מלאכי מבקש משולי, לבדוק את ההצעות שהועלו מול מנהלי המחלקות ולהמשיך לעדכן על היערכות המועצה לקראת ימי השלג.

מלאכי לוינגר שולי שמעון

ראש המועצה מזכיר המועצה

רשם: שולי שמעון – מזכיר המועצה

מזכירות המועצה

בס"ד, ט' כסלו תשע"ה

1 בדצמבר 2014

לכבוד

מר ישראל אזולאי

סגן ראש המועצה

שלום רב,

הריני להודיעך כי המועצה בישיבתה מס' 21/2014 שהתקיימה ביום 30/11/2014, החליטה לבחור בך כסגן ראש המועצה.

מאחל לך הצלחה וסיפוק בתפקידך.

ב ב ר כ ה,

שולי שמעון

מזכיר המועצה

העתק: מר מלאכי לוינגר, ראש המועצה

מזכירות המועצה

בס"ד, כט' כסלו תשע"ה

21 בדצמבר 2014

לכבוד

מר גיא עשת

חבר המועצה

ויו"ר ועדת בטחון

שלום רב,

הריני להודיעך כי המועצה בישיבתה מס' 21/2014 שהתקיימה ביום 30/11/2014, החליטה לבחור בך כיו"ר ועדת הבטחון.

מאחל לך הצלחה וסיפוק בתפקידך.

ב ב ר כ ה,

שולי שמעון

מזכיר המועצה

מזכירות המועצה

בס"ד, כט' כסלו תשע"ה

21 בדצמבר 2014

לכבוד

הגב' נעה רויטל

חברת המועצה

ויו"ר ועדת חינוך

שלום רב,

הריני להודיעך כי המועצה בישיבתה מס' 21/2014 שהתקיימה ביום 30/11/2014, החליטה לבחור בך כיו"ר ועדת חינוך.

מאחל לך הצלחה וסיפוק בתפקידך.

ב ב ר כ ה,

שולי שמעון

מזכיר המועצה

מזכירות המועצה

בס"ד, כט' כסלו תשע"ה

21 בדצמבר 2014

לכבוד

מר דורון יחיאלי

רמת ממרא 1016/2

קרית ארבע 90100

שלום רב,

הריני להודיעך כי המועצה בישיבתה מס' 21/2014 שהתקיימה ביום 30/11/2014, החליטה לבחור בך כנציג המועצה בהנהלת המתנ"ס.

מאחל לך הצלחה וסיפוק בתפקידך.

ב ב ר כ ה,

שולי שמעון

מזכיר המועצה

העתק: מר אליעזר רודריג, יו"ר הנהלת המתנ"ס

מזכירות המועצה

בס"ד, כט' כסלו תשע"ה

21 בדצמבר 2014

לכבוד

גב' מיכל אמסלי

רמת ממרא 216/1

קרית ארבע 90100

שלום רב,

הריני להודיעך כי המועצה בישיבתה מס' 21/2014 שהתקיימה ביום 30/11/2014, החליטה לבחור בך כנציגת המועצה בהנהלת המתנ"ס.

מאחל לך הצלחה וסיפוק בתפקידך.

ב ב ר כ ה,

שולי שמעון

מזכיר המועצה

העתק: מר אליעזר רודריג, יו"ר הנהלת המתנ"סעבור לתוכן העמוד