• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 22/2014

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 22/2014 שלא מן המנין

שהתקיימה ביום שלישי, ח' טבת תשע"ה (30 בדצמבר 2014)

משתתפים: מלאכי לוינגר, ישראל אזולאי, גיא עשת, אליעזר רודריג, , נעה רויטל, ישראל ברמסון.

לא משתתפים: אריה סוד, יוסי זרמון, סטס גרשיקוב.

נוכחים: שולי שמעון, חיים שחר.

סדר יום: שינויים בתקציב 2014

חיים שחר: מבקש לאשר תוספת בסך 6,273.000 ₪ לתקציב 2014 ושינויים בסעיפי התקציב לפי הרשימה שהוגשה לכם.

בהתאם לכך, סה"כ התקציב המעודכן לשנת 2014, יסתכם ב- 65,943.000 ₪.

במסגרת שינוי התקציב ל- 2014, מופיעים 3 סעיפי השתתפות מתקציב רגיל ל- 3 תברי"ם:

1. תב"ר 888 - רכישת דיור עמידר 200,000 ₪

2. תב"ר 931 - מבנה ציבור/שצ"פ נופי ממרא 150,000 ₪

3. תב"ר 930 -מבנה ציבור/שצ"פ מעלות חברון 180,000 ₪

הצבעה: בעד – פה אחד

החלטה בישיבה מס' 22/2014 מיום 30/12/2014

הוחלט לאשר תוספת בסך 6,273,000 ₪ לתקציב 2014 ושינויים בסעיפי תקציב עפ"י רשימה שהוגשה למליאה.

בהתאם לכך, הסתכם תקציב 2014 ב- 65,943.000 ₪.

כמו"כ הוחלט, במסגרת שינוי תקציב 2014, לאשר 3 תברי"ם דלהלן בהשתתפות מתקציב רגיל

1. תב"ר 888 – רכישת דירות עמידר – 200,000 ₪

2. תב"ר 931 - מבנה ציבור/שצ"פ נופי ממרא - 150,000 ₪

3. תב"ר 930 - מבנה ציבור/שצ"פ מעלות חברון - 180,000 ₪

מלאכי לוינגר שולי שמעון

ראש המועצה מזכיר המועצה

רשם: שולי שמעון – מזכיר המועצהעבור לתוכן העמוד