• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה 03/2015

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 3/2015

שהתקיימה ביום ראשון, ב' ניסן תשע"ה (22/3/2015)

משתתפים: מלאכי לוינגר, אריה סוד, ישראל אזולאי, ישראל ברמסון, סטס גרשיקוב, גיא עשת, יוסי זרמון, נעה רויטל,

לא משתתף: אליעזר רודריג.

נוכחים: שולי שמעון – מזכיר המועצה, חיים שחר – גזבר המועצה

סדר יום: 1. אישור תברי"ם;

2. מינוי ועדת ביקורת;

3. השלמת תאורת כביש בציר 60 בין כ. צור לצומת אליאס;

4. בקשה לאישור עבודות חוץ לעובדי מועצה.

סטס גרשיקוב: דורש לכלול בסדר היום את נושא הקצאת חדר לחברי המועצה, כפי שביקשנו לפני כחודש וחצי.

בהתאם לתקנון, אתה חייב להעלות זאת לסדר היום ואם לא, אני רשאי לדרוש שהמליאה תכריע בדבר.

הצבעה על הצעת סטס להקצות חדר לכלל חברי המועצה:

בעד – פה אחד

החלטה בישיבה מס' 3/2015 מיום 22/3/2015

הוחלט על הקצאת חדר שישמש את חברי המועצה

סע' 1: אישור תברי"ם

חיים שחר מציג את התברי"ם

תב"ר 936 – תוכנית סיורי מורשת גנדי בארץ יהודה:

השתתפות משרדים שונים 359,000 ₪

תב"ר 935 – כלכלה – תכנון מעון יום חדש בקרית ארבע

השתתפות ממשרדים שונים 392,000 ₪

תב"ר 934 – פיס – ציוד וריהוט למרכז פיס לשירותי רווחה וקהילה

השתתפות מוסדות ותרומות 50,000 ₪

תב"ר 929 – שיכון – גבעת המחנה תכנון תב"ע:

השתתפות משרד הבינוי והשיכון 728,000 ₪

תב"ר 928 – שיכון – בתי אפרים – בדיקת היתכנות לשינוי תב"ע:

השתתפות משרד הבינוי והשיכון 103,000 ₪

תב"ר 925 – פיס – מתקן פיס ירוק – מגרש ליד 506:

השתתפות מוסדות ותרומות 100,000 ₪

תב"ר 923 – המינהל האזרחי – תוכנית אב לניקוז ומדידות

השתתפות משרדים שונים 129,000 ₪

תב"ר 916 – תחבורה – תכנון הסדרת דרך גישה לבי"ס אלוני ממרא:

השתתפות משרד התחבורה 126,000 ₪

השתת' קרן חלף היטל השבחה 14,000 ₪

תב"ר 912 – חינוך – חידוש מבנים – הכשרת כיתות בי"ס אלוני ממרא

השתתפות משרד החינוך 108,000 ₪

תב"ר 812 – חינוך – בניית 2 גני ילדים

השתתפות משרד החינוך 1,596,599 ₪

תב"ר 937 – חינוך – בניית 2 גני ילדים

השתתפות משרד החינוך 1,469,864 ₪

תבר 895 – פנים – תיקון מפגעי בטיחות במתקני שעשועים 2013

השתתפות משרד הפנים – 100.000 ₪

עבודות קבלניות - 97.170 ₪

העברה לעודף סופי – 2.830 ₪

תב"ר 893 – פנים – שדרוג תאורת רחוב בחשמל 2013.

השתתפות משרד הפנים – 100.000 ₪

עבודות קבלניות – 94.660 ₪

העברה לעודף סופי – 5.340 ש"ח

סטס: מציע לא לאשר את התברי"ם, עד שראש המועצה ישתף ויתייעץ איתנו בהכנתם כמו שהוא

התחייב. זה לא תקין שאתה מחליט לבד מה סדרי העדיפות ולאיזה מטרות לבקש תברי"ם

מבלי להתחשב גם בדעתם ובצרכים נוספים ששאר חברי המועצה מעלים.

אזולאי: מציע להצביע בנפרד על כל תב"ר. תברי"ם מס' 812 ו-937 לבניית 4 כיתות גני ילדים

מוכרים לנו ויש הסכמה לאשר אותם.

מלאכי: מציע להצביע על כל התבר"ם כמכלול, כפי שסוכם בהנהלה ולא על כל תב"ר בנפרד.

הצבעה על הצעת מלאכי: בעד – 2 ( מלאכי, סוד)

נגד – 4 ( סטס, זרמון, גיא, נעה)

נמנעים – 2 (ברמסון, אזולאי)

ההצעה מלאכי לא התקבלה

סע' 2: מינוי ועדת ביקורת

מלאכי: מציע למנות לועדת ביקורת, את יוסי זרמון כיו"ר הועדה ואת נועה רויטל וגיא עשת

כחברים. בהתאם למכתבו של הממונה שנשלח אליכם, אנו נדרשים למנות את הועדה שהיא

ועדת חובה, אחרת הממונה ימנה את הועדה בהתאם לסמכותו.

הצבעה על הצעת מלאכי: בעד- 1 (מלאכי)

נגד – 5 (אזולאי, נעה, גיא, סטס, רודריג)

נמנעים – 2 ( ברמסון, אריה)

הצעת מלאכי לא התקבלה

סע' 3: השלמת בכביש 60 בין כרמי צור לגוש עציון

זרמון: מציע שמלאכי יחד עם ראשי המועצות בגוש עציון והר חברון יקדמו את התקנת עמודי

תאורה בין גוש עציון וכרמי צור וכן התקנת פרוג'קטורים כלפי חוץ עד קרית ארבע.

זה יתרום לתחושת הבטחון וימנע זריקות אבנים.

מלאכי: דאגתי לביצוע התאורה מכ. צור לקריה ואני אמשיך בכלים שלי להמשיך ולפעול כדי

להשיג תקציבים ממשרדי הממשלה הרלוונטים גם לתאורה בקטע הצפוני, עד לצומת הגוש.

סע' 4: בקשות לאישור עבודות חוץ לעובדי מועצה

שולי מסביר את הוראות התקנון האוסרות על עובדים במשרה מלאה לעסוק בעבודות חוץ,

אלא אם קיבלו התר לכך מראש המועצה באישור מליאת המועצה .

שולי: 3 עובדים דלהלן המועסקים במועצה במשרה מלאה, הגישו בקשה לעבוד בעבודת חוץ.

מימון שמעון – עובד במחלקת שפע - מבקש היתר לעבוד כנציג חב' חשמל בקריה.

טנא בני – עובד כקב"ט מוס"ח - מבקש היתר לעבוד כמוהל.

ליטל רוזן – עובדת במח' גביה - מבקשת לעבוד במשרד החינוך למשך 3 חודשים בימי ו'

בקישוט בי"ס "גוונים".

לממונים על העובדים הנ"ל אין התנגדות לבקשות והיועמ"ש שבדק כל מקרה לגופו, קבע

כי אין מניעה לאשר את הבקשות הנ"ל שעומדות בתנאי סע' 64 לתקנון כדלהלן:

א. העבודה היא לטובת הכלל.

ב. אין בה כדי לפגוע במילוי תפקידו כעובד מועצה.

ג. אין בה משום תחרות בלתי הוגנת עם מי שאינו עובד מועצה.

ד. העובד הצהיר על התמורה שיקבל בעבורה.

ה. אין בה כדי ליצור התקשרות בין העובד לבין אדם, תאגיד, או מוסד העומדים במגע כספי,מסחרי או ענייני עם המועצה המקומית.

הצבעה: בעד – 8

נמנע – 1 ( נעה)

החלטה לסעיף 4 בישיבה מס' 3/2015 מיום 22/3/2015

הוחלט לאשר לעובדים מימון שמעון, ליטל רוזן, טנא בני לעבוד בעבודת חוץ.

שולי שמעון מלאכי לוינגר

מזכיר המועצה ראש המועצהעבור לתוכן העמוד