• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה 09/2015

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 9/2015 שלא מן המנין

שהתקיימה ביום ראשון, ד' תמוז תשע"ה (21/6/2015)

משתתפים: מלאכי לוינגר, אריה סוד, ישראל אזולאי, ישראל ברמסון, סטס גרשיקוב, גיא עשת, יוסי זרמון, נעה רויטל, אליעזר רודריג

נוכחים: שולי שמעון – מזכיר המועצה.

סדר יום: השלמת הרכב דירקטוריון החברה הכלכלית

ברמסון ישראל: מציע לדחות את הדיון בנושא זה, שהועלה על ידנו, משום שקבלנו את חוו"ד היועהמ"ש עו"ד תמיר יחיא באיחור ואנו מעוניינים להתייעץ עם יועמ"ש בלתי תלוי.

עו"ד תמיר נוקט סחבת בענין זה ומעלה כל פעם, נימוקים חדשים כדי לדחות את הצעותינו ולקדם את מטרותיו של ראש המועצה.

כמו"כ, יעקב אייכנשטיין שנבחר בנוסף לשני גברים אחרים כנציג מקרב הציבור, לא הגיש את התפטרותו בכתב ולכן גם לפי חוו"ד של תמיר, לא ניתן למנות אשה במקומו .

אליעזר רודריג: מציע לדחות את הנושא, כי אנו יוצאים מבולבלים מ- 2 חוות הדעת של היועהמ"ש בענין זה.

בתשובתו לממונה, הוא נימק את אי כינוס הישיבה שלא מן המנין בכך שהצעת החלטה שהגשנו למנות 2 נשים ולבחור 2 גברים במקום השלושה שכבר נבחרו, אינה תקינה בגלל שלא פירטנו את השמות.

כעת, לאחר שהצענו את השמות, הוא נותן חוו"ד שאי אפשר לפטר את הגברים שנבחרו.

מלאכי לוינגר: מציע לבחור את עו"ד ורד לוי ואת גב' חנה רוצקי כנציגות מקרב הציבור , בנוסף ל-2 הגברים שנבחרו כבר – הרב חיים זלינגר ויעקב שרביט. יעקב אייכנשטיין הודיע לברמסון ולי שהוא מעוניין לפרוש. אני מציע לבחור את 2 הנשים הנ"ל, למרות שברמסון סיכם איתי אחרת.

ההצעה שלי הינה עפ"י הנחיית דודי ספיר ממשרד הפנים ובהתאם לחוו"ד היועהמ"ש למועצה שקובע שלא ניתן להחליף את נציגי הציבור שנבחרו כבר.

הצבעה: הצעת מלאכי : בעד - 4 (מלאכי, סוד, זרמון, סטס)

הצעת ברמסון : בעד - 5 (ברמסון, נעה, אזולאי, רודריג, גיא)

הצעת ברמסון התקבלה

החלטה בישיבה מס' 9/2015 שלא מן המנין מיום 21/6/2015

הוחלט לדחות את הדיון בנושא השלמת מינוי דירקטוריון החברה הכלכלית קרית ארבע.

מלאכי לוינגר שולי שמעון

ראש המועצה מזכיר המועצה

רשם: שולי שמעון – מזכיר המועצהעבור לתוכן העמוד