• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה 10/2015

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 10/2015

שהתקיימה ביום ראשון, ד' תמוז תשע"ה (21/6/2015)

משתתפים: מלאכי לוינגר, ישראל אזולאי, ישראל ברמסון, סטס גרשיקוב, גיא עשת, יוסי זרמון, נעה רויטל, אליעזר רודריג

לא משתתף: אריה סוד.

נוכחים: שולי שמעון – מזכיר המועצה, חיים שחר – גזבר המועצה

סדר יום: אישור צו ארנונה 2016

חיים נותן סקירה והסברים על הצעת צו הארנונה.

שחר חיים: שיעור העדכון לשנת 2016, עפ"י הוראות משרד הפנים הוא בשיעור 1.27%. מציע העלאה חריגה בשיעור 5% במבני מגורים והפחתה כדלהלן בהתאם להחלטת המליאה משנה שעברה שלא אושרה במשרד הפנים:

עסקים , מסחר ומלאכה – 78 ₪ למ"ר

תעשיה ל-200 מ"ר ראשונים – 59 ₪ למ"ר

ישראל אזולאי: מציע – מבני מגורים – העלאה בשיעור 1.27%

עסקים, מסחר ומלאכה - 49 ₪ למ"ר

קופ"ח ותחנות דלק – העלאה בשיעור 10%

תעשיה 200 מ"ר ראשונים – 49 ₪ למ"ר

כמו"כ מציע לאשר את טבלת ההנחות בשיעור המקסימלי עד 90% עפ"י המלצת שר הפנים.

קרית ארבע נמצאת באשכול 4 מבחינה סוציואקונומית ומרבית התושבים פה עניים ולפיכך לא נסכים להצעה להכביד עליהם עוד בהעלאת מיסי הארנונה.

ישראל ברמסון: מציע להפחית במלאכה ותעשיה ל- 40 ₪ למ"ר כי האנשים פה קורסים.

מלאכי לוינגר: כפי שידוע לכם וכפי שהוצג בישיבת הנהלה ובישיבת המועצה, שנת 2015 היא שנה מורכבת היות ואין תקציב מדינה.

מעבר לכך, מתמודדת המועצה עם הוצאות הולכות וגדלות בתחומי חינוך ורווחה, אך אנחנו בצמיחה ואין זה ראוי להגדיר את התושבים שלנו כמסכנים ועניים. אנו בעיצומה של תכנית התייעלות הכוללת תכנית פרישה בהסכמה של חלק מהעובדים וויתור על חלק מהשכר של הבכירים ברשות, כדי לתת מענה למצב זמני זה.

לאור זאת, ראוי לדעתי שגם בארנונה תהא משמעות להתגייסות של כולנו לעמידה ביעדי הרשות בתחומי חינוך וחברה.

לפיכך, אני מציע להעלות ארנונה למגורים בשיעור 3.3% (כולל ה- 1.27% ההעלאה) תעשיה ומלאכה, מסכים עם הצעתו של אזולאי אך מבקש להשאיר מסחר כפי שהציע הגזבר .

הצבעה: הצעת אזולאי : בעד - 6

הצעת ברמסון : בעד - 1 (ברמסון)

הצעת מלאכי : בעד - 2 (מלאכי, סוד)

הצעת אזולאי התקבלה

החלטה בישיבה מס' 10/2015 מיום 21/6/2015

צו הארנונה לשנת 2016 מאושר בעדכון התעריפים בשיעור 1.27% , למעט הסעיפים דלהלן:

עסקים, מסחר ומלאכה – 49 ₪ למ"ר

קופ"ח ותחנות דלק – העלאה ב- 10%

תעשיה – 200 מ"ר ראשונים – 49 ₪ למ"ר

שיעור ההנחות עפ"י טבלת ההכנסות יהיה בשיעור המקסימלי עפ"י המלצת שר הפנים.

מלאכי לוינגר שולי שמעון

ראש המועצה מזכיר המועצה

רשם: שולי שמעון – מזכיר המועצהעבור לתוכן העמוד