• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 16/2015

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 16/2015

שהתקיימה ביום ראשון, כב' אלול תשע"ה (6/9/2015)

משתתפים: אריה סוד, סטס גרשיקוב, יוזי זרמון, ישראל ברמסון, ישראל אזולאי, גיא עשת, נעה רויטל, אליעזר רודריג .

לא משתתף: מלאכי לוינגר.

נוכח: שולי שמעון – מזכיר המועצה.

סדר יום: אישור תברי"ם

בהיעדרו של ראש המועצה, ממלא את מקומו כיו"ר הישיבה, סגן ראש המועצה ומ"מ מר ישראל ברמסון.

נעה רויטל: מציעה לדחות את הדיון בנושא זה לישיבה הבאה. אנו מוכנים להגיע לדיון מיוחד שיזומן לכך, אפילו בעוד יום יומיים.

לא יתכן שראש המועצה, הגזבר והקב"ט שרוב התברי"ם קשורים אליו, לא יהיו נוכחים בישיבה הזו, כדי לתת לנו את ההסברים הדרושים.

ביקשנו במפורש שהקב"ט יגיע . ראש המועצה שכבר לא מגיע פעם שניה ברציפות לישיבות המועצה, קבע את מועד הישיבה להיום בידיעה ברורה שהוא לא יהיה. גם לגזבר זו פעם שניה ברציפות שהוא לא מגיע לדיון בתברי"ם. זה נראה מכוון ומראה על זלזול של מלאכי בחברי המועצה.

אליעזר רודריג: אני מציע לדון בתב"ר 945 – תוכנית סיורי מורשת גנדי שעליו קבלנו את כל ההסברים וההבהרות מהגזבר.

אריה סוד: מציע לאשר את התברי"ם שנועדו לטובת היישוב. שולי יכול לתת את ההסברים.

ישראל ברמסון: מציע לקיים הצבעה על כל תב"ר בנפרד לפי הצעות נעה ואריה. שולי נמצא פה והוא יכול לתת את ההסברים לתברי"ם.

תב"ר 948 – היח' להתיישבות – שיקום תאורת בטחון בקרית ארבע

150,000 ₪

הצבעה: הצעת נעה : בעד – 7

הצעת אריה : בעד – 1 (אריה)

הצעת נעה מתקבלת

תב"ר 947 – היח' להתיישבות – הקמת ממסר קשר – 60,000 ₪

הצבעה: הצעת נעה : בעד – 7

הצעת אריה : בעד – 1 (אריה)

הצעת נעה מתקבלת

תב"ר 945 – היח' להתיישבות – שיקום דרכי בטחון – 250,000 ₪

הצבעה: הצעת נעה : בעד – 5

נמנעים - 2 (גיא, ברמסון)

הצעת אריה: בעד – 1 (אריה)

הצעת נעה מתקבלת

תב"ר 936 – תוכניות סיורי מורשת גנדי בארץ יהודה – 359,000 ₪

הצבעה: הצעת אריה : בעד – 3 (זרמון, אריה, אזולאי)

נמנעים - 5 (גיא, ברמסון, סטס, רודריג, נעה)

הצעת אריה מתקבלת

תב"ר 907 – חינוך – בינוי ושיפוץ במרפדי"ם – מרכז פסג"ה (בוצע)

78,000 ₪

העברה לעודף סופי 2,950 ₪

הצבעה: הצעת נעה : בעד – 7

הצעת אריה : בעד – 1 (אריה)

הצעת נעה מתקבלת

תב"ר 902 – עזבונות בית חם לנערות בסיכון 62,000 ₪

הצבעה: הצעת נעה : בעד – 7

הצעת אריה : בעד – 1 (אריה)

הצעת נעה מתקבלת

החלטה מס' 1 בישיבת מועצה מס' 16/2015 מיום 6/9/2015

הוחלט לדון בתברי"ם דלהלן בישיבת מועצה מיוחדת שתכונס בימים הקרובים, כדי לקבל סקירה והסברים מהגורמים הרלוונטים – ראש המועצה, גזבר המועצה ומנהל מח' הבטחון

תב"ר 948 – היח' להתיישבות – שיקום תאורת בטחון בק. ארבע – 150,000 ₪

תב"ר 947 – היח' להתיישבות – הקמת ממסר קשר – 60,000 ₪

תב"ר 945 – היח' להתיישבות – שיקום דרכי בטחון – 250,000 ₪

תב"ר 907 – חינוך – בינוי ושיפוץ במרפדי"ם – מרכז פסגה (בוצע) 78,000 ₪

העברה לעודף סופי 2,950 ₪

תב"ר 902 – עזבונות בית חם לנערות בסיכון 62,000 ש"ח

החלטה מספר 2 בישיבת מועצה מס' 16/2015 מיום 6/9/2015

הוחלט לאשר את תב"ר מס' 936 - תוכנית סיורי מורשת גנדי בארץ יהודה – 359,000 ₪

ישראל ברמסון שולי שמעון

סגן ראש המועצה מזכיר המועצה

וממלא מקומו

רשם: שולי שמעון – מזכיר המועצהעבור לתוכן העמוד