• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 17/2015

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 17/2015 שלא מן המנין

שהתקיימה ביום ראשון, כב' אלול תשע"ה (6/9/2015)

משתתפים: אריה סוד, סטס גרשיקוב, יוסי זרמון, ישראל ברמסון, ישראל אזולאי, גיא עשת, נעה רויטל, אליעזר רודריג .

לא משתתף: מלאכי לוינגר.

נוכחים: שולי שמעון – מזכיר המועצה, שומרי "מודיעין אזרחי".

סדר יום:

1. דיון בהשלכות הנובעות כתוצאה מהחלפת חברת השמירה בקריה.

הצעת החלטה: המועצה תציע פתרונות תעסוקתיים לעובדים שאיבדו את מקום עבודתם.

2. פתיחת שנת הפעילות התשע"ו בתנועות הנוער ללא קומונריות/קומונרים.

הצעת החלטה: המועצה תקבל סקירה מפי מנהל אגף החינוך, מנהלת המתנ"ס ורכזת הנוער.

במידה והבעיה היא תקציבית, המועצה תשקיע תקציבים בנושא שיופחתו מתקציבי הפרסום.

3. ביצוע החלטות המתקבלות במליאת המועצה

הצעת החלטה: ראש המועצה ידאג לביצוע החלטות המועצה באופן מיידי.

בהיעדרו של ראש המועצה, ממלא את מקומו כיו"ר הישיבה, סגן ראש המועצה ומ"מ מר ישראל ברמסון.

סטס וזרמון עוזבים את חדר הישיבות במהלך הישיבה ולא משתתפים בדיון ובהצבעה בנושא זה בגלל ניגוד עניינים.

סע' 1: דיון בהשלכות הנובעות כתוצאה מהחלפת חברת השמירה בקריה

אליעזר רודריג: מציע הצעת החלטה:

1. ראש המועצה, כאחראי בלעדי למצב שנוצר, יטפל מיידית במציאת תעסוקה לשומרים הרבים שאיבדו את מקור פרנסתם עקב תוצאות מכרז משכ"ל.

האינטרס הראשון במעלה של ראש המועצה הוא שלכל תושב ביישוב תהיה תעסוקה, אך מלאכי פועל הפוך. אמרנו לו זאת בישיבת מועצה קודמת שבה הודה שהוא דרש ממעסיקה של נעה רויטל לפטרה מעבודתה וכעת עוד 24 משפחות נותרות ללא עבודה בגלל התנהלותו.

2. כל המכרזים של המועצה יהיו באמצעות המועצה בלבד ותחת פיקוחה של ועדת המכרזים של המועצה ושום מכרז לא יועבר לטיפול ואחריות גורמי חוץ כגון משכ"ל, למעט מקרים חריגים שיוחלט עליהם במליאת המועצה.

3. לאור תפקודו הלקוי של ראש המועצה בנושא חברת השמירה, כמו גם בנושאים אחרים, המועצה קוראת לו להסיק מסקנות ולהגיש את התפטרותו מראשות המועצה.

זה מקומם שראש המועצה, אפילו לא מצא לנכון להיות נוכח בדיון חשוב זה, שהוא קבע את מועדו ,ושהוא מעדיף להסיר את האחריות מעצמו ולגלגל את האשמה על גורמים אחרים.

4. תוקם ועדה בהרכב ישראל ברמסון- יו"ר, מלאכי לוינגר, ישראל אזולאי, אליעזר רודריג שתבדוק את התנהלות המועצה ואת והליכי המכרז לשירותי שמירה בישוב וההשלכות לכך על בטחון הקריה.

מסקנות הועדה יוגשו לישיבת מועצה מן המנין הבאה.

אריה סוד: מציע ששני הצדדים – השומרים ומחלקת הבטחון, ירדו מהעץ הגבוה שטיפסו עליו וימצאו דרך לגישור ופתרון הבעיה שתאפשר להם להמשיך העבודה ב"מודיעין אזרחי" או בחב' "גלשן".

מציע, שועדת הבטחון בראשון ברמסון, תטפל בכך.

הצבעה: הצעת רודריג : בעד – 5 (רודריג, ברמסון, נעה, אזולאי, גיא)

הצעת אריה : בעד – 1 (אריה)

הצעת רודריג מתקבלת

החלטה מס' 1 בישיבת מועצה מס' 17/2015 שלא מן המנין מיום 6/9/2015

1. ראש המועצה, כאחראי בלעדי למצב שנוצר, יטפל מיידית במציאת תעסוקה לשומרים הרבים של מודיעין אזרחי שאיבדו את מקור פרנסתם עקב תוצאות מכרז משכ"ל.

2. כל המכרזים של המועצה יהיו באמצעות המועצה בלבד ותחת פיקוחה של ועדת המכרזים של המועצה ושום מכרז לא יועבר לטיפול ואחריות גורמי חוץ כגון משכ"ל, למעט מקרים חריגים שיוחלט עליהם במליאת המועצה.

3. לאור תפקודו הלקוי של ראש המועצה בנושא חברת השמירה, כמו גם בנושאים אחרים, המועצה קוראת למלאכי לוינגר להסיק מסקנות ולהגיש את התפטרותו מראשות המועצה.

4. תוקם ועדה בהרכב ישראל ברמסון- יו"ר, מלאכי לוינגר, ישראל אזולאי, אליעזר רודריג שתבדוק את התנהלות המועצה ואת והליכי המכרז לשירותי שמירה בישוב וההשלכות מהליך זה על בטחון הקריה.

מסקנות הועדה יוגשו לישיבת מועצה מן המנין הבאה.

זרמון וסטס חוזרים לאולם הדיונים

סע' 2: פתיחת שנת הפעילות התשע"ו בתנועות הנוער ללא קומונריות/קומונרים

נעה רויטל: מציעה לדחות את הדיון בנושא זה לישיבת מועצה הקרובה בגלל שראש המועצה ואף אחד מאנשי המקצוע הרלוונטיים (מנהל מח' חינוך, מנהלת המתנ"ס ומנהלת יח' נוער) לא מצאו לנכון להגיע לישיבה זו למרות שביקשנו זאת. כל יום שעובר ללא קומונריות, זה נזק לתנועות הנוער.

הצבעה: הצעת נעה : בעד – 7 (רודריג, ברמסון, נעה, אזולאי,סטס, זרמון, גיא)

נגד – 1 (אריה)

החלטה מספר 2 בישיבת מועצה מס' 17/2015 שלא מן המנין מיום 6/9/2015

הוחלט לדחות את הדיון בנושא פתיחת שנת הפעילות התשע"ו בתנועות הנוער ללא קומונריות/קומונרים לישיבת המועצה הבאה, אליה יוזמנו מנהל מח' החינוך, מנהלת המתנ"ס ומנהלת יחי' הנוער כדי לתת סקירה והסברים.

סע' 3: ביצוע החלטות המתקבלות במליאת המועצה

ישראל ברמסון: מציע הצעת החלטה:

1. המועצה מצירה על אי קיום החלטות מועצה במהלך השנים האחרונות ובמיוחד בתקופה האחרונה ודורשת מראש המועצה ליישם מיידית את ההחלטות כנדרש עפ"י כחוק.

2. אם החלטות המועצה לא יקויימו בתוך החודשיים הקרובים, לא יהיה מנוס לפנות ולערב גורמים חיצוניים שיאלצו את ראש המועצה לפעול כנדרש.

אריה סוד: אני מציע ותומך בכך שיש לקיים את כל החלטת המועצה.

הצבעה: בעד – 7 (רודריג, ברמסון, נעה, אזולאי, סטס, זרמון, גיא)

אריה לא משתתף בהצבעה

החלטה לסע' 3 בישיבת מועצה מס' 17/2015 שלא מן המנין מיום 6/9/2015

1. המועצה מצירה על אי קיום החלטות מועצה במהלך השנים האחרונות ובמיוחד בתקופה האחרונה ודורשת מראש המועצה ליישם מיידית את ההחלטות כנדרש עפ"י חוק.

2. אם החלטות המועצה לא יקויימו בתוך החודשיים הקרובים, לא יהיה מנוס לפנות ולערב גורמים חיצוניים שיאלצו את ראש המועצה לפעול כנדרש.

ישראל ברמסון שולי שמעון

סגן ראש המועצה מזכיר המועצה

וממלא מקומו

רשם: שולי שמעון – מזכיר המועצה



עבור לתוכן העמוד