• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 19/2015

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 19/2015

שהתקיימה ביום ראשון, ה' חשון תשע"ו (18/10/2015)

משתתפים: מלאכי לוינגר, אריה סוד, סטס גרשיקוב, יוסי זרמון, ישראל ברמסון, גיא עשת, אליעזר רודריג , ישראל אזולאי, נעה רויטל.

נוכחים: שולי שמעון – מזכיר המועצה, חיים שחר – גזבר המועצה

סדר היום: 1. אישור תברי"ם.

2. הפסקת שירותי רופא בסופי שבוע – לאור החלטת הגורמים המקצועיים.

3. השלמת הרכב דירקטוריון חברה כלכלית ומתנ"ס, בהתאם לחוו"ד היועמה"ש

4. שינוי הרכב ועדת בטחון ודיון על היערכות במצב הבטחוני החדש.

שאילתא של מר ישראל אזולאי

האם ידוע ש"חוק נהרי" שבוטל בזמנו חודש ע"י וועדת החינוך של הכנסת ואיך המועצה מתכננת ונערכת לביצוע חוק זה?

מלאכי לוינגר: תשובה תינתן בישיבת המועצה הבאה.

סע' 1: אישור תברי"ם

ישראל ברמסון: מציע לדון ולאשר בישיבה הנוכחית רק את התבר"ים הקשורים לבטחון.

הדיון בתברי"ם האחרים ידחו לישיבה הבאה, לאחר שראש המועצה יקיים ויכבד את החלטת המועצה לפרסם לציבור לפני ישיבות המועצה את מועד הישיבה והנושאים על סדר היום, תוך ציון שמות הסיעות והחברים שביקשו להעלות את הנושאים לדיון ולפרסם לאחר מכן את ההחלטות שהתקבלו.

נימוק נוסף להצעה לדחיית הדיון בתברי"ם האחרים, בגלל הזלזול של ראש המועצה שהכניס את הנושאים שביקשנו להעלות לסדר היום בישיבה מן המנין, לישיבה שלא מן המנין שתתקיים, אם בכלל, בשעות המאוחרות של הלילה.

בהתאם לתקנון, דיון בנושא תברי"ם, שזה למעשה דיון על תקציב, צריך לידון בישיבה שלא מן המנין ולא בישיבה מן המנין ובודאי לא על חשבון נושאים שאנו העלינו.

אייל גלמן, נותן הסבר על התברי"ם דלהלן הקשורים לבטחון:

תב"ר 951 – פקע"ר – קישור אלחוטי בין עמדות השמירה למוקד 4 - 60,000 ₪

תב"ר 950 – פקע"ר – תגבור תאורה בציר 60 - 30,000 ₪

תב"ר 948 – היח' להתיישבות – שיקום תאורת בטחון בק. ארבע - 150,000 ₪

תב"ר 947 – היח' להתיישבות הקמת ממסר קשר - 60,000 ₪

תב"ר 945 – היח' להתיישבות – שיקום דרכי בטחון בק. ארבע - 250,000 ₪

הצבעה על התברי"ם דלעיל הקשורים לבטחון: בעד – פה אחד

החלטה לסע' 1 בישיבה מס' 19/2015 מיום 18/10/2015

אושר לאשר את התברי"ם דלקמן:

תב"ר 951 – פקע"ר – קישור אלחוטי בין עמדות השמירה למוקד 4 - 60,000 ₪

תב"ר 950 – פקע"ר – תגבור תאורה בציר 60 - 30,000 ₪

תב"ר 948 – היח' להתיישבות – שיקום תאורת בטחון בק. ארבע - 150,000 ₪

תב"ר 947 – היח' להתיישבות הקמת ממסר קשר - 60,000 ₪

תב"ר 945 – היח' להתיישבות – שיקום דרכי בטחון בק. ארבע - 250,000 ₪

מלאכי לוינגר: אני מציע לאשר גם את התברי"ם האחרים שמוגשים בפניכם:

תב"ר 949 – תחבורה – תכנון דרך גישה ומדרגות בשכונת מעלות חברון

השתתפות משרד התחבורה 45,000 ₪

השתתפות הקרן לעבודות פיתוח 5,000 ₪

סה"כ תב"ר 949 – 50,000 ₪

תב"ר 946 – שיכון – שצ"פ ומתקן משחקים – נופי ממרא 400,000 ₪

תב"ר 907 – חינוך – בינוי ושיפוץ במרפדי"ם – מרכז פסג"ה ק. ארבע

78,000 ₪

תב"ר 902 – עזבונות בית חם לנערות בסיכון –

השתת' המשרד 31,000 ₪

השתת' קרן חלף היטל השבחה 31,000 ₪

סה"כ תב"ר 902 - 62,000 ₪

תב"ר 841 – חינוך – תוספת כיתות בי"ס אלוני ממרא

השתת' משרד החינוך 7,553,573 ₪

השתת' הקרן לשיקום רשת המים 170,000 ₪

סה"כ תב"ר 841 7,723,573 ₪

הצבעה: הצעת מלאכי : בעד – 2 (אריה, מלאכי)

הצעת ברמסון לדחות הדיון בתברי"ם הנ"ל: בעד – 7 (אזולאי, ברמסון, נעה,

גיא, רודריג, סטס, זרמון)

הצעת ברמסון התקבלה

החלטה לסע' 1 בישיבה מס' 19/2015 מיום 18/10/2015

הוחלט לדחות את הדיון בתברי"ם 949, 946, 907, 902, 841 לישיבה הבאה, לאחר פרסומה לציבור, בהתאם להחלטת מועצה.

סע' 2: הפסקת שירותי רופא בסופי שבוע – לאור החלטת הגורמים המקצועיים

חיים שחר מסביר את הצדקת ביטול שירותי הרופא בסופי שבוע מסיבות מקצועיות ותקציביות ובשל העובדה כי מועצה לא אמורה לספק שירותי רפואה.

מלאכי מודיע כי הוא פועל ויפעל בהתאם להמלצות אנשי המקצוע במועצה.

ישראל ברמסון: אני מציע לדחות את הדיון גם בנושא זה לישיבה הבאה, לאחר שראש המועצה יפרסם לציבור את החלטות המועצה ואת מועד הישיבה הבאה וסדר היום בהתאם להחלטת מועצה.

עד לקיום הדיון, מאשררת המועצה את החלטת המועצה מיום 16/5/2015 בישיבה מס' 15/2015 , לפיה שירותי רופא בסוף שבוע לא יופסקו כל עוד לא התקבלה החלטת מועצה על כך.

הצבעה על הצעת ברמסון: בעד – 7

מלאכי וסוד לא משתתפים בהצבעה.

הצעת ברמסון התקבלה

החלטה לסע' 2 בישיבה מיום 19/2015 מיום 18/10/2015

הדיון בנושא הפסקת שירותי רופא בסוף שבוע יידחה לישיבה הבאה, לאחר שראש המועצה יפרסם לציבור את ישיבת המועצה בהתאם להחלטת המועצה.

עד לקיום הדיון בנושא זה, המועצה מאשררת את החלטתה מיום 16/5/2015 בישיבה מס' 15/2015, לפיה שירותי רופא בסוף שבוע לא יופסקו כל עוד לא התקבלה החלטת מועצה על כך.

סע' 3: השלמת הרכב דירקטוריון חברה כלכלית ומתנ"ס, בהתאם לחוו"ד היועהמ"ש

ישראל ברמסון: כפי שהבהרנו בתחילת הישיבה, אנו נדון בישיבה זו רק בנושאים בטחוניים ולפיכך, אני מציע כפי שהיה בנושאים הקודמים, לדחות את הדיון גם בנושא זה לישיבה הבאה, לאחר שראש המועצה יקיים ויכבד את החלטת המועצה לפרסם לציבור לפני ישיבות המועצה את מועדי הישיבה והנושאים על סדר היום, תוך ציון שמות הסיעות והחברים שביקשו להעלות את הנושאים ולפרסם לאחר מכן בעיתון הישובי את ההחלטות שהתקבלו.

ראש המועצה ממשיך לסרב לקיים את החלטות המועצה, תוך זלזול בחברי המועצה.

מלאכי לוינגר: בהתאם לפנייתו של מר דודי ספיר וחוו"ד עו"ד תמיר יחיא ומתוך רצון לשמור על נוהל תקין, אני מציע לאשר את בחירתן של 2 נציגות מקרב הציבור – הגב' כנרת ארנון עמר מפורום בעלי העסקים בקריה והגב' יעל שטיגליץ מנהלת המתנ"ס.

נעה רויטל: מציעה לא לאשר את הצעת ראש המועצה ולדחות את הדיון בנושא זה מהנימוקים שנתן ברמסון.

הצבעה: הצעת ברמסון/נעה : בעד – 6

הצעת מלאכי : בעד – 2

אזולאי לא נוכח

הצעת ברמסון/נעה התקבלה

החלטה לסע' 3 בישיבה מס' 19/2015 מיום 18/10/2015

הוחלט לא לאשר את הצעת ראש המועצה לבחירת 2 נציגות מקרב הציבור ולדחות את הדיון בנושא השלמת הרכב דירקטוריון החכ"ל עד לישיבת מועצה הבאה, לאחר שראש המועצה יכבד את החלטות המועצה בענין פרסום ישיבות המועצה, סדר היום בהם והחלטות המועצה שהתקבלו.

סע' 4: שינוי הרכב ועדת בטחון ודיון על היערכות המצב הבטחוני החדש

מנהל מח' הבטחון נותן סקירה בטחונית

יוסי זרמון: מציע להציב שומרים בתחנת הדלק ובמקומות תורפה נוספים כמו בכביש המחבר שניתן משם לחדור לקריה ולחרסינה (ביתן השמירה בכביש המחבר לא מאוייש רוב הזמן). בימים אלה חייבים לנסות למצוא תקציב לשומרים.

מציע לא לעשות שום הקלות בהכנסת פועלים פלסטינים בתקופה זו.

ישראל אזולאי: מציע:

(א) למנות ועדת בטחון חדשה, בהרכב 5 חברי מועצה – נציג מכל סיעה – ברמסון ישראל יו"ר, סוד אריה, רודריג אליעזר, ישראל אזולאי וסטס גרשיקוב. ההרכב המוצע יהיה יותר יעיל מההרכב הישן, שהיתה בעיה לכנסו לישיבות.

(ב) המועצה תבחן הצבת שומר בכביש המחבר ובתחנת הדלק.

(ג) ועדת הבטחון תבחן את כל נושא הכנסת הפועלים הפלסטינים ותגיש המלצותיה למליאה.

עד לקבלת החלטה בענין זה, לא תותר כניסת פועלים פלסטינים ליישוב.

(ד) מח' הבטחון תדאג לעדכן את חברי המועצה באירועים הבטחוניים בגזרה.

מלאכי לוינגר: מציע שהמועצה לא תקבל החלטות כאלה שאינם בסמכותה.

אפעל על פי המלצות גורמי המקצוע במועצה.

אריה סוד: מציע לעדכן את חברי המועצה באירועים הבטחוניים בגזרה.

הצבעה: הצעת אזולאי/זרמון: בעד – 7

הצעת מלאכי/סוד : בעד – 2

הצעת אזולאי התקבלה

החלטה לסע' 4 בישיבה מס' 19/2015 מיום 18/10/2015

הוחלט:

1. למנות ועדת בטחון חדשה בהרכב ישראל ברמסון – יו"ר, אזולאי ישראל, סוד אריה, רודריג אליעזר, סטס גרשיקוב.

2. המועצה תבחן הצבת שומר בכביש המחבר ובתחנת הדלק.

3. ועדת הבטחון תבחן את נושא הכנסת הפועלים הפלסטינים לקרית ארבע ותגיש המלצותיה למליאת המועצה.

עד לקבלת החלטה בענין זה, לא תותר כניסת פועלים פלסטינים ליישוב.

4. מח' בטחון תדאג לעדכן את חברי המועצה באירועים הבטחוניים בגזרה.

מלאכי לוינגר שולי שמעון

ראש המועצה מזכיר המועצה

רשם: שולי שמעון – מזכיר המועצה.עבור לתוכן העמוד