• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 01/2016

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 01/2016                   

שהתקיימה ביום ראשון, ז' שבט תשע"ו (17/1/2016)

 

נוכחים:           מלאכי לוינגר, ישראל ברמסון, ישראל אזולאי, אריה סוד, אליעזר רודריג, נעה רויטל, סטס גרשיקוב, גיא עשת, יוסי זרמון.

 

משתתפים:      שולי שמעון, חיים שחר.

 

סדר יום:         1. אישור תברי"ם;

                         2. אישור מאזן 2014;

                         3. השילוט לעסקים בקרית ארבע;

                         4. הכבישים בקרית ארבע חברון ובצירים המובילים ליישוב;

                         5. אישור להפקדת שיקים ומזומנים לבנק ללא בדיקתם וספירתם תחילה עבור כל חשבונות המועצה ובתי הספר;

                         6. רישום להטבות המס דרך רישום באינטרנט;

                         7. אוטובוסים ממוגנים ברמה טכנית ראויה לקרית ארבע וממנה;

                         8. התנהלות וסדר היום של ישיבות המליאה ופרסום הנושאים לישיבות המועצה;

                         9. עדכון שכר חיים שחר – גזבר המועצה.

 

 

שאילתא – רודריג

                         מדוע ראש המועצה לא ראה לנכון לזמן אותנו לדיון שהיה עם אלוף הפיקוד? אנו מייצגים כיום את מרבית תושבי היישוב! חשוב מאוד שהדרגים הבכירים, הן בממשלה והן בצבא ישמעו את עמדתנו שהיא עמדת הרוב.

                         אנו נמצאים בזמן חירום ובזמן כזה, מן הראוי, שהשיקולים המקצועיים והעניניים יגברו על שיקולים פוליטיים קטנים.

 

תשובת ראש המועצה

                         זו היתה פגישה אישית ובפגישות אישיות אני נוהג כפגישות אישיות.

 

 

שאילתא אזולאי

                         האם מוסדות החינוך מקבלים את תקציב התלת שלהם לפי ספר התקציב בזמן הנכון?

 

תשובת הגזבר

                        מוסדות החינוך קיבלו ב-2015 את תקציב התלת בשלמותו

 

 

 

 

 

 

חיים שחר:      מבקש לאשר את התברי"ם דלהלן:

                         תב"ר 959 – רוה"מ – הנגשת דרך למערת המכפלה          1,020,000 ₪

 

                         תב"ר 958 – חינוך – שינויים והתאמות במוסדות חינוך – כותרים 200,000 ₪

 

                         תב"ר 957 – פנים – ר.מ. – שיקום ושיפור תשתיות/תעלת בטון 2015

                                                                                                                     1,200,000 ₪

 

                         תב"ר 954 – פנים – שיקום כבישים והנגשת מדרכות רח' דרך האבות –

                                                                                                                         384,000 ₪

 

                         תב"ר 953 – פנים – תכנון וביצוע הנגשת מבני ציבור לנכים –       125,000 ₪

 

                         תב"ר 952 – היח' להתיישבות  שיקום גדר בטחון – החלפת סיב אופטי

                                                                                                                        370,000 ₪

 

                         תב"ר 949 – תחבורה – תכנון דרך גישה ומדרכות בשכונת מעלות חברון

                                                                                    השתת' מ. התחבורה      45,000  

                                                                        השתת' הקרן לעבודות פיתוח      5,000   

                                                                                    סה"כ תב"ר 949            50,000  

 

                         תב"ר 948 – היח' להתיישבות – שיקום תאורת בטחון – תוספת 150,000 

                                                                                       סה"כ תב"ר 948       280,755 

 

                         תב"ר 946 – שיכון – שצ"פ ומתקן משחקים נופי ממרא             400,000  

 

                         תב"ר 945 – היח' להתיישבות – שיקום דרכי בטחון בקרית ארבע – תוספת

                                                                                                                        125,000 

                                                                                           סה"כ תב"ר 945 -  369,752 

 

                         תב"ר 944 – חינוך – בינוי ושיפוץ במרכז פסג"ה – תוספת                        30,000 

                                                                                       סה"כ תב"ר 944  -     74,000  

 

                         תב"ר 927 – חינוך – שינויים והתאמות במוסדות חינוך – יתק"א – תוספת

                                                                                                                        150,000 

                                                                                       סה"כ תב"ר 927  -     550,000 

 

                         תב"ר 925 – פיס – מתקן פיס ירוק – מגרש ליד 507        

                                                                        תוספ' השתת' משרד הפנים -   100,000 

                                                                                         סה"כ תב"ר 925    200,000  

 

 

 

 

 

                          תב"ר 907 – חינוך – בינוי ושיפוץ במרפד"ים – מרכז פסג"ה ק. ארבע – סגירה

                                                                                                          בוצע    75,050   

                                                                                                העברה לעודף סופי 2,950 ₪

 

 

                           תב"ר 902 – עזבונות בית חם לנערות בסיכון

                                                                        השתתפות משרדים שונים -   31,000 

                                                                        קרן חלף היטל השבחה    -     31,000 

                                                                        סה"כ תב"ר 902              -    62,000 

 

                         תב"ר 841 – חינוך – תוספת כיתות בי"ס אלוני ממרא תוספת 317,000 ₪

                                                            השתתפות הקרן לשיקום רשת המים 170,000 ₪

                                                                        סה"כ תב"ר 841              7,870,573 

 

                         תב"ר 750 – פיס ושיכון – הקמת מועדון פיס קהילתי תוספת 50,000 ₪

                                                            השתתפות מוסדות ותרומות    1,962,600 

                                                            השתתפות משרד השיכון                    1,941,920 

                                                            רכישת ציוד יסודי                  50,000     

                                                            סה"כ תב"ר 750  -                 3,904,520 

 

ישראל ברמסון:  מציע לדחות את הדיון במספר תברי"ם שהועלו פה, שהיעד שלהם מעורפל ולא ברור מספיק, עד אשר הגזבר יציע לנו מנגנון בדיקה ופיקוח שיאפשר לנו לדעת שכספי תברי"ם אלה אכן יופנו רק ליעד שהחלטנו עליו ולא לשום מטרה אחרת כפי שנוהגים לעשות פה.

                         את יתר התברי"ם שיפרט רודריג, אנו מציעים לאשר.

אליעזר רודריג:  מציע לאשר את כל התברי"ם דלהלן הקשורים לבטחון ותברי"ם נוספים שאנו יודעים בודאות את יעודם.

                         תברי"ם מס': 952; 948; 945; 944; 925; 841 וסגירת תב"ר 907.

סטס גרשיקוב:   מציע לאשר בנוסף לתברי"ם שפירט רודריג גם את תברי"ם מספר: 959; 958.

מלאכי לוינגר:    מציע לאשר את כל התברי"ם.

 

 

הצבעה: הצעת ברמסון/רודריג : בעד – 5 (אזולאי, ברמסון, רודריג, נעה, גיא)

 

                                   הצעת סטס :  בעד – 2  (סטס, זרמון)

 

                                  הצעת מלאכי: בעד – 2 (מלאכי, סוד)

 

הצעת ברמסון התקבלה

 

החלטה לסע' 1 בישיבה מס' 1/2016 מיום 17/1/2016

הוחלט לאשר את התברי"ם דלהלן:

תב"ר 952 – היח' להתיישבות  שיקום גדר בטחון – החלפת סיב אופטי       370,000 ₪

תב"ר 948 – היח' להתיישבות – שיקום תאורת בטחון – תוספת 150,000 

                                                                             סה"כ תב"ר 948       280,755 

תב"ר 945 – היח' להתיישבות – שיקום דרכי בטחון בקרית ארבע – תוספת   125,000 

                                                                               סה"כ תב"ר 945 -  369,752 

תב"ר 944 – חינוך – בינוי ושיפוץ במרכז פסג"ה – תוספת             30,000 

                                                                           סה"כ תב"ר 944  -     74,000  

תב"ר 925 – פיס – מתקן פיס ירוק – מגרש ליד 507 תוספ' השתת' משרד הפנים   100,000 

                                                                             סה"כ תב"ר 925    200,000          

תב"ר 841 – חינוך – תוספת כיתות בי"ס אלוני ממרא תוספת 317,000 ₪

                                                השתתפות הקרן לשיקום רשת המים 170,000 ₪

                                                            סה"כ תב"ר 841              7,870,573 

תב"ר 907 – חינוך – בינוי ושיפוץ במרפד"ים – מרכז פסג"ה ק. ארבע – סגירה

                                                                                              בוצע    75,050   

                                                                                    העברה לעודף סופי 2,950 ₪

 

הדיון בתברי"ם 959, 958, 957, 954, 953, 949, 946, 927, 902, 750, ידחה עד שהגזבר יציע מנגנון בדיקה ופיקוח שיאפשר לחברי המועצה לדעת שהכספים של תברי"ם אלה אכן מופנים ליעד שהוחלט עליו.

 

 

 

                        

סע' 2: אישור מאזן 2014

                         חיים מקריא את פרוטוקול ועדת ביקורת על  הדו"ח הכספי ומתייחס לשאלות שהועלו בפרוטוקול הועדה.

 

ישראל ברמסון:  מציע לדחות את הדיון בנושא זה לישיבה אחרת שתזומן בהתאם להחלטת המועצה, קרי – פרסום סדר היום וציון שמות המציעים וסיעתם במודעה בגודל עמוד שלם עם תרגום לרוסית. חוץ מזה, נושא מאזן 2014 זה לא דו"ח כספי מבוקר ודו"ח הביקורת.

מלאכי לוינגר:    מציע לאשר דו"ח המאזן (שמבחינתי זה דו"ח ביקורת) והערות ועדת הביקורת.

 

 

הצבעה: הצעת ברמסון:  בעד – 7 (ברמסון, גיא, רודריג, אזולאי, סטס, זרמון, נעה)

 

                הצעת מלאכי: בעד – 2 (מלאכי, סוד)

                            הצעת ברמסון התקבלה

 

החלטה לסע' 2 בישיבה מס' 1/2016 מיום 17/1/2016

הוחלט לדחות את הדיון בדו"ח כספי מבוקר ודו"ח ביקורת לשנת 2014 לישיבה שתזומן בהתאם להחלטת מועצה (פרסום סדר היום וציון שמות המציעים וסיעתם במודעה בגודל עמוד שלם עם תרגום לרוסית).

 

 

סע' 3: השילוט לעסקים בקרית ארבע

סטס גרשיקוב:   מציע לפעול להקמת שלטי הכוונה לעסקים תוך שלושה חודשים, כאשר בשלב ראשון יוצב השלט בכניסה למרכז האזרחי במתחם המועצה.

מלאכי לוינגר:    מציע שאלון יוניאן יחד עם שולי וחגי יטפלו בענין ויקבעו את מיקום השלטים.

ישראל אזולאי:   מציע לעגן את מימון השילוט בתקציב 2016.

אריה סוד:         מציע ועדה בהרכב סטס, שולי וחיים שתקדם את הנושא.

 

הצבעה: הצעת סטס : בעד – פה אחד

 

החלטה לסע' 3 בישיבת מועצה מס' 1/2016 מיום 17/1/2016

הוחלט לפעול להקמת שלטי הכוונה לעסקים תוך 3 חודשים, כאשר בשלב ראשון יוצב שלט בכניסה למרכז האזרחי במתחם המועצה

 

סטס וזרמון וגיא עוזבים

 

סע' 4: הכבישים בקרית ארבע חברון ובצירים המובילים ליישוב

אליעזר רודריג:  מציע לדחות את הדיון בנושא זה לישיבת מועצה מן המנין הבאה שתזומן ותפורסם עפ"י החלטת מועצה ולדיון הזה יוזמנו כפי שביקשנו, אנשי מקצוע רלוונטיים כמו קמ"ט תחבורה.

 

הצבעה: בעד – 4 (ברמסון, רודריג, נעה, אזולאי)

 

מלאכי ואריה לא משתתפים בהצבעה

 

החלטה לסע' 4 בישיבה מס' 1/2016 מיום 17/1/2016

הוחלט לדחות את הדיון בנושא זה לישיבת מועצה מן המנין הבאה, שתזומן ותפורסם עפ"י החלטת מועצה ולדיון יוזמנו אנשי מקצוע רלוונטיים כמו קמ"ט תחבורה.

 

 

סע' 5: אישור להפקדת שיקים ומזומנים לבנק ללא בדיקתם וספירתם תחילה, עבור כל חשבונות המועצה ובתי הספר

 

חיים מסביר את הנושא

ישראל ברמסון:  מציע לדחות את הדיון בנושא זה לישיבת מועצה הבאה מן המנין, שתזומן ותפורסם בהתאם להחלטת מועצה, כולל פרסום ההחלטות שהתקבלו.

מלאכי לוינגר:    מציע לאשר את בקשת הגזבר.

 

הצבעה:  הצעת ברמסון : בעד – 4 (ברמסון, אזולאי, נעה, גיא)

 

                 הצעת מלאכי: בעד – 2 (מלאכי, סוד)

 

הצעת ברמסון התקבלה

 

 

 

החלטה לסע' 5 בישיבת מועצה מס' 1/2016 מיום 17/1/2016

הוחלט לדחות את הדיון בנושא זה לישיבת מועצה מן המנין הבאה, שתזומן ותפורסם בהתאם להחלטת מועצה, כולל פרסום ההחלטות שהתקבלו.

 

סטס וזרמון חוזרים לדיון

 

סע' 6: רישום להטבות המס דרך רישום באינטרנט

אריה סוד: מציע  לאפשר הגשת טפסים לרישום הטבות מס דרך האינטרנט.

 

חיים מבהיר שהגשת הטפסים חייבת במסירה ידנית ולא ניתן לעשות זאת דרך האינטרנט.

 

סע' 7: אוטובוסים ממוגנים ברמה טכנית ראויה לקרית ארבע וממנה

ישראל ברמסון:  מציע לדחות את הדיון בנושא זה שאנו שאנו ביקשנו להעלות לסדר היום, לישיבת מועצה הבאה מן המנין, שתזומן ותפורסם בהתאם להחלטת מועצה ולהזמין לדיון את ח"כ יוגב.

אריה סוד:         מציע לדון בנושא עכשיו.

סטס גרשיקוב:   מציע כמו ברמסון, רק ללא ההאשמה שפרסום ישיבת המועצה לא נעשה בהתאם להחלטת מועצה, נעשה ע"י ראש המועצה בכוונת מכוון.

 

שולי נותן סקירה על הנושא

 

הצבעה: הצעת ברמסון: בעד – 5 (ברמסון, גיא, אזולאי, נעה, רודריג)

                הצעת אריה : בעד – 2  (מלאכי, אריה)

                  הצעת סטס: בעד – 2

 

                        הצעת ברמסון התקבלה

 

החלטה לסע' 7 בישיבת מועצה מס' 1/2016 מיום 17/1/2016

הוחלט לדחות את הדיון בנושא האוטובוסים הממוגנים לישיבה הבאה מן המנין, שתזומן ותפורסם בהתאם להחלטת מועצה ולהזמין לדיון את ח"כ מוטי יוגב

 

 

 סע' 8: התנהלות וסדר היום של ישיבות המליאה ופרסום הנושאים לישיבות המועצה

 

ישראל אזולאי:   מציע לדחות את הדיון בנושא זה לישיבת מועצה מן המנין הבאה.

 

 

 

 

 

 

סע' 9:  עדכון שכר חיים שחר – גזבר המועצה

 

שולי נותן הסבר על עדכון השכר לחיים שחר מ- 75% ל- 80% שכר בכירים, בהתאם להנחיות משרד הפנים.

 

אליעזר רודריג:  מציע לדון בנושא זה אחרי הדיון על תקציב 2016 שאז נקבל תמונת מצב ברורה מה קורה עם הקיצוצים והפיטורים המתוכננים. אם המצב הכספי של המועצה הוא טוב, אז אתמוך בהעלאת השכר, אך אם אנו בגרעון ויש צורך בקיצוצים ובפיטורי עובדים, לא יתכן שנעלה שכר. יש לנו הערכה רבה לחיים ולא מדובר פה בענין פרסונלי אלא מהותי.

יוסי זרמון:        מציע לדון בנושא העלאת השכר לחיים, שכולנו מעריכים את עבודתו, עד אחרי הדיון על התקציב שנדע את המציאות לאשורה. בסה"כ מדובר בעוד חודש ימים. להעלות נושא זה עכשיו, זה להיות תלוש מהמציאות. מזכיר, כשרצו להעלות לשומרים בחצי שקל לשעה, אמרו לנו שאין כסף.

אריה סוד:         מציע לאשר לחיים את תוספת השכר שמגיע לו עפ"י חוק. הוא הוריד 5% משכרו מיוזמתו בשל המצב. כל עובד אחר מקבל העלאה בדרגה באופן אוטומטי.

ישראל ברמסון:  מציע לדחות את הדיון בנושא זה לישיבת מועצה מן המנין הבאה, שתתקיים אחרי הדיון על התקציב.

                         בישיבת התקציב יתברר לנו מצבה הכספי האמיתי של המועצה והאם מתוכננים עקב כך קיצוצים ופיטורי עובדים.

                         הדיון בנושא זה יהיה בישיבת מועצה מן המנין שתזומן ותפורסם בהתאם להחלטת המועצה.

מלאכי לוינגר:    מציע להביע את הערכתנו הרבה לגזבר ולאשר לו עכשיו העלאה של 5% בשכר בכירים.

 

הצבעה: הצעת ברמסון: בעד – 7 (ברמסון, אזולאי, נעה, גיא, זרמון, סטס,רודריג)

                 הצעת מלאכי:  בעד – 2   

 

הצעת ברמסון מתקבלת

 

החלטה לסע' 9 בישיבת מועצה מס' 1/2016 מיום 17/1/2016

הוחלט לדחות את הדיון בנושא העלאת שכר לגזבר המועצה לאחר הדיון בתקציב המועצה ובישיבת מועצה מן המנין שתזומן ותפורסם בהתאם להחלטת המועצה

 

 

 

                                                            מלאכי לוינגר                             שולי  שמעון

                                                            ראש המועצה                             מזכיר המועצהעבור לתוכן העמוד