• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 8/2016

פרוטוקול ישיבת מועצה  שלא מן המנין מס' 8/2016

שהתקיימה ביום ראשון, ט' ניסן  תשע"ו , 17 באפריל 2016

 

משתתפים:            מלאכי לוינגר, ישראל אזולאי, ישראל ברמסון, גיא עשת, נעה רויטל, אליעזר רודריג, סטס גרשיקוב, יוסי זרמון.

 

לא משתתף:           אריה סוד.

 

נוכח:                       שולי שמעון.

 

סדר יום:                 מינוי נציג מועצה מקרב הציבור לדירקטוריון החברה הכלכלית במקום עו"ד בן יוסף – בהתאם לחוו"ד יועמ"ש המועצה.

                                 הצעת החלטה:

                                 המועצה בוחרת כנציג המועצה מקרב הציבור לדירקטוריון החכ"ל את מר יוסי קליין במקומו של עו"ד ברוך בן יוסף.

 

מלאכי לוינגר:       מציע להשלים את דירקטוריון החכ"ל בהתאם לתקנון המועצות המקומיות סע' 75 (א)  "המועצה תפעל באמצעות ראש המועצה; אין בהוראה זו כדי לפגוע בסמכויות המועצה לפי כל תחיקת בטחון".

                                 עפ"י פרשנות משפטית שקיבלתי, הצעה למינוי חברי דירקטוריון החכ"ל צריכה לבוא מראש המועצה. אם אתם רוצים לשבת ולהגיע לאיזשהיא הסכמה על נציגות, בבקשה. כל הרשימה שהוצעה בישיבה הקודמת בעייתית מבחינה משפטית, כי היא לא על דעת ראש המועצה ולא הוצגה באמצעות ראש המועצה.

 

ישראל ברמסון:    מציע :

1.       המועצה בוחרת כנציג המועצה מקרב הציבור לדירקטוריון החכ"ל את מר יוסי קליין במקומו של עו"ד ברוך בן יוסף שהיועהמ"ש למועצה קבע כי אינו כשיר לכהן כדירקטור;

2.       המועצה דוחה את פרשנות ראש המועצה לסע' שהקריא מהתקנון;

3.       המועצה מוחה ודוחה את הנסיונות החוזרים ונשנים של ראש המועצה לעכב במשך חודשים רבים בחירת דירקטוריון חוקי לחכ"ל.

יש לנו חשש שאולי נעשים דברים לא כשרים בדירקטוריון.

הצבעה הצעת ברמסון:   בעד – 5 (ברמסון, אזולאי, נעה, רודריג, גיא)

 

הצעת מלאכי – בעד – 3 (מלאכי, זרמון, סטס)

 

הצעת ברמסון התקבלה

   

המועצה מחליטה:

1.       לבחור מקרב הציבור לדירקטוריון חכ"ל קרית ארבע את מר יוסי קליין במקומו של עו"ד ברוך בן יוסף שיועמ"ש המועצה קבע כי אינו כשיר לכהן כדירקטור;

2.       המעוצה דוחה את הפרשנות שראש המועצה נתן לסע' שהקריא מהתקנון;

3.       המועצה דוחה ומוחה על הנסיונות החוזרים ונשנים של ראש המועצה לעכב במשך חודשים רבים, מינוי דירקטוריון חוקי לחכ"ל.

 

 

 

                                                                                מלאכי לוינגר                                       שולי  שמעון

                                                                                ראש המועצה                                        מזכיר המועצה

 עבור לתוכן העמוד