• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 3/2013

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 3/2013

שהתקיימה ביום ראשון, כג' שבט תשע"ג (3 לפברואר 2013)

 

משתתפים: מלאכי לוינגר, יעקב שרביט,  ישראל אזולאי, בנצי גופשטיין, ישראל ברמסון, אריה סוד, מרדכי סעייד (מגיע בסע' 3).

 

לא משתתפים: יהושע שני, שמואל קרלין.

 

נוכחים:          שולי שמעון, חיים שחר.

 

סדר יום:        1. אישור תברי"ם;

                      2. גינון

                      3. הקצאת שטח לישיבת "שערי בינה" ודיון חוזר באישור תב"ר 873 – מע"צ – העתקת סככה וקרוואנים ("אחים");

                      4. הידרדרות הבטחונית בצירי התנועה ("קריה נאמנה").

 

שאילתות ישראל אזולאי

1. מדוע מונה יו"ר ועדה לסמים ולאלכוהול, אדם שלא חבר מועצה וזה בניגוד לתקנון ומדוע ועדה זו לא מתכנסת.

 

תשובת ראש המועצה

המליאה תמנה בישיבה הבאה יו"ר לועדה לסמים מסוכנים מקרב חברי המועצה והוא יונחה על ידי לזמן הועדה בהקדם.

 

2. מדוע לא תוקנו שולחנות האבן שנהרסו לפני כחודשיים בגן מול חדר אוכל הישן של האולפנא.

 

תשובת ראש המועצה תינתן בישיבה הבאה.

 

סע' 1: אישור תברי"ם

חיים שחר מציג את התברי"ם:

                      תב"ר 841 – חינוך – תוספת כיתות בי"ס אלוני ממרא – 4,458,213 ₪

                      תב"ר 869 – שיכון – מבנה רב תכליתי רמת ממרא       - 1,000,000 ₪

                      תב"ר 874 – תחבורה – תכנון כביש יוני נתניהו ליד יתק"א – 180,000 ₪

                      תב"ר 875 – חינוך – חידוש מבנים בבתי"ס שונים וגני"ל שונים – 500,000 ₪

                      תב"ר 876 – חינוך "אופק חדש" פינות עבודה ממ"ד בנות – 265,000 ₪

 

ישראל אזולאי:  מציע שנאשר את תב"ר 875 לאחר שנחליט לאיזה מוסדות חינוכיים הוא מיועד. מנהל מח' חינוך יגיש לנו המלצות ואנו נקיים על כך דיון ונחליט.

ישראל ברמסון:  מציע לאשר עכשיו את התב"ר בכפוף לכך שחברי מועצה שמעוניינים בכך, ישבו עם מנהל מח' חינוך ויתכננו יחד לאיזה מוסדות לייעד אותו.

אריה סוד:      מציע לתת קרדיט למנהל מח' חינוך, שמכיר טוב מכולם מה הצרכים, להחליט לאיזה מוסדות ינוצל התב"ר. אם יש לחבר מועצה בקשות, או הצעות בענין, שישב עם אבי.

מלאכי לוינגר: אני מציע להצביע על התברי"ם שהוצגו, למעט תב"ר 875 שכרגע אני לא מעלה אותו להצבעה.

הצבעה: בעד – פה אחד

 

החלטה  לסע' 1 בישיבה מס' 3/2013 מיום 3/2/2013

אושרו התברי"ם דלהלן:

תב"ר 841 – חינוך – תוספת כיתות בי"ס אלוני ממרא – 4,458,213 ₪

תב"ר 869 – שיכון – מבנה רב תכליתי רמת ממרא       - 1,000,000 ₪

תב"ר 874 – תחבורה – תכנון כביש יוני נתניהו ליד יתק"א – 180,000 ₪

תב"ר 876 – חינוך "אופק חדש" פינות עבודה ממ"ד בנות – 265,000 ₪

 

סע' 2: גינון

שולי מדווח כי בשני המכרזים לאחזקה גינון לא נבחר קבלן ומעלה את האפשרות להתקשרות  עם קבלן ללא מכרז.

ישראל אזולאי: מציע לדחות את הנושא לישיבה הבאה לאחר שהוא יפורט כדי שנדע במה מדובר ונוכל להתכונן לדיון.

בנצי גופשטיין:  מציע לפרסם מכרז חדש עם השינויים שרוצים לסכם עם הקבלן - להתפשר לגבי גודל השטחים ולא להעסיק ערבים.

ישראל ברמסון: מציע להעסיק בגינון יהודים עובדי מועצה, שיהיה פרנסה לתושבי המקום.

יעקב שרביט:  מציע בלית ברירה, לאפשר העסקת ערבים למרות שהיתה לי דעה נחרצת נגד זה, משום שהמועצה עשתה כמה נסיונות שלא צלחו, להעסקת יהודים בלבד.

                      מצב הגינון כיום גרוע מאוד ואי אפשר להמשיך כך.

 

הצבעה: הצעת אזולאי: בעד – 5 (אזולאי, מלאכי, ברמסון, שרביט, סוד)

               הצעת גופשטיין: בעד – 2 _גופשטיין, סעייד)

הצעת אזולאי מתקבלת

 

החלטה לסע' 2 בישיבה מס' 3/2013 מיום 3/2/2013

נושא תיחזוק הגינון יידחה לישיבה הבאה.

 

סע' 3: הקצאת שטח לישיבת "שערי בינה" ודיון חוזר באישור תב"ר 873 – מע"צ

ישראל אזולאי: מציע (1) לאשר את תב"ר 873 – מע"צ – העתקת סככה וקרוואנים ולהעביר לישיבת "שערי בינה" את הכסף ללא התניות, משום שהם השקיעו כספים לבניית הסככה על סמך הבטחות בלתי מבוססות מצד המועצה וזה לא יהיה הוגן שהם יפגעו ולא יקבלו החזר בגלל מחדל של המועצה. (2) להקצות לישיבת "שערי בינה" שטח, כמו שהקצנו ליתר מוסדות החינוך בקריה, כדי שיבנו שם את מבנה הקבע שלהם.

                      המקום הנוכחי של הישיבה בזוי ואינו מכובד ולכן צריך לפנותם למקום חליפי, כמו את כל הקרוואנים באתר.

מרדכי סעייד: מציע לאשר את התב"ר, ואת הדיון על המבנה והקצאת הקרקע נדחה לישיבה אחרת.

אריה סוד:      מציע לאשר את התב"ר ולשחרר את הכסף בתנאי שישיבת "שערי בינה" תחתום על התחייבות למועצה שהיא תתפנה משכונת הקרוואנים בשנת 2014 יחד עם כל הדיירים בשכונה.

יעקב שרביט: מציע לא לאשר את התב"ר משום שאם המועצה כשלה בענין הזה, זה לא אומר שצריך להכשיר את הבניה הבלתי חוקית הזו.

                      (1) אני מעריך את פעילותו של הרב זגורי ותומך בהקצאת שטח עפ"י אותם קריטריונים כמקובל לכל גוף.

                      (2) בניית המבנה הזה סותרת את מדיניות המועצה וראש המועצה לאכיפת חריגות בניה, בעיקר ע"ח שטחי ציבור.

                      (3) בניית המבנה סותרת  את המדיניות של חיסול שטח הקרוואנים ופינויים.

                      (4) איני מבין איך הגענו למצב של בניית מבנה כזה ללא אישור ואני רואה בזה כשל של המועצה.

ישראל ברמסון: מציע (1) להעביר לישיבת "שערי בינה" את הכסף בסך 100,000 ₪ כתמיכה במסגרת תקציב המועצה בגלל שקרתה פה תקלה והמועצה קשורה לענין. זה לא הגיוני שנאשר את זה במסגרת תב"ר לאחר שהעבודות כבר בוצעו.

                      (2) להקצות שטח לישיבת "שערי בינה" במסגרת הפתרון לכל דיירי שכונת הקרוואנים, שטח ששם יוכלו לבנות את המוסד שלהם בצורה מכובדת.

 

הצבעות: הצעת אזולאי/סעייד:  בעד – 3 (סעייד, אזולאי, גופשטיין)

                                                     נגד – 3 (מלאכי, סוד, שרביט)

                                                                 נמנע  - 1 (ברמסון)

הצעת אזולאי וסעייד לא התקבלה

 

                      הצעת סוד: בעד – 2 (מלאכי, סוד)

                                                   נגד – 5 (ברמסון, שרביט, אזולאי, גופשטיין, סעייד)

הצעת סוד לא התקבלה

 

                      הצעת ברמסון: בעד – 4  (ברמסון, אזולאי, גופשטיין, סעייד)

                                                           נגד – 3 (מלאכי, סוד, שרביט)

הצעת ברמסון התקבלה

 

החלטה לסע' 3 בישיבה מס' 3/2013 מיום 3/2/2013

הוחלט: (1) להעביר לישיבת "שערי בינה" בסך 100,000 ₪ מתקציב המועצה בסע' תמיכות.

  (2) להקצות שטח לישיבת "שערי בינה" במסגרת הפתרון לכל דיירי שכונת הקרוואנים, ששם יוכלו לבנות את המוסד שלהם בצורה מכובדת.

 

סע' 4: ההידרדרות הבטחונית בצירי התנועה

ישראל ברמסון: מציע לזמן בדחיפות פגישה של חברי המועצה עם מח"ט יהודה בעקבות  הסערה שעוררו דבריו באסיפת התושבים במוצש"ק בקשר להחלטתו להתיר תנועת ערבים בציר המתפללים – צעד שכבר גורם להתנכלויות ערבים להולכים בציר.

 

מלאכי יזמן פגישה עם המח"ט כפי שמוצע.

 

 

 

 

סע' שונות – "ישן מול חדש"

חיים מדווח ומסביר אודות פרוייקט "ישן מול חדש" ומבקש אישור המליאה לחוזה שהרשות צריכה לחתום מול משרד השיכון כתנאי להעברת ההקצבה שמגיעה למועצה בגין בניית  84 – 100 יח"ד שייבנו ברמת ממרא.  

 

הצבעה: בעד – פה אחד

 

החלטה לסע' שונות בישיבה מס' 3/2013 מיום 3/2/2013

הוחלט לאשר חתימת החוזה עם משרד השיכון בקשר לפרוייקט "ישן מול חדש"

 

 

 

 

 

                                                            מלאכי לוינגר                    שולי שמעון

                                                            ראש המועצה                 מזכיר המועצה

 

 

 

רשם: שולי שמעון – מזכיר המועצהעבור לתוכן העמוד