• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 13/2016 שלא מן המנין

 

 

פרוטוקול ישיבת מועצה  מס' 13/2016 שלא מן המנין

שהתקיימה ביום ראשון, יג' סיון  תשע"ו , 19 ביוני 2016

 

משתתפים:        ישראל אזולאי, ישראל ברמסון, גיא עשת, אריה סוד, נעה רויטל, אליעזר רודריג.

 

לא משתתפים:   מלאכי לוינגר, יוסי זרמון, סטס גרשיקוב.

 

נוכחים:             שולי שמעון, חיים שחר.

 

סדר יום:           צו ארנונה 2017

 

חיים שחר:         שיעור העדכון האוטומטי בארנונה לשנת 2017 נקבע ל- 1.77% ובהתאם לכך התעריף למגורים יהיה 35.02 ₪ למ"ר.

                         לאור מצבה הכספי הבעייתי של המועצה, שמסתכם בגרעון של מיליוני ₪, אנו נדרשים ע"י משרד הפנים למצות את ההכנסות ולהגדיל את ההכנסות העצמיות. ללא צעדים אלה מצידנו, לא נוכל לפנות למשרד הפנים בבקשה סיוע.

                         לאור זאת, אני מציע להעלות את התעריף למגורים ב- 5% (שכולל את ה- 1.77%) ובהתאם לכך התעריף למ"ר מגורים יהיה 36.13 ₪ למ"ר.

נעה רויטל:         אני מציעה שהמועצה תחסוך ולא תבזבז כספים בהוצאות מיותרות, כגון החוברת המפוארת שפורסמה בשבוע האחרון ורכישת רכב ענק לראש המועצה. הציבור לא צריך לממן את הבזבוזים האלה בתשלומי הארנונה.

אליעזר רודריג:  מציע:

                         1. בסע' 2.2.1 מבנה המשמש למשרדים, עסקים, מסעדות ומסחר - להפחית ב- 5% את התעריף המוצע (90.23 ₪ למ"ר). בהתאם לכך התעריף בסע' זה יהיה 85.72 ₪ למ"ר.

                         2. בסע'' 2.4.1 100 מ"ר ראשונים במבנה המשמש לתעשיה, להפחית ב- 5% את התעריף המוצע ( 90.05 ש"ח למ"ר).בהתאם לכך התעריף בסע' זה יהיה 86.50 ₪ למ"ר.

ישראל ברמסון:  מציע לא להעלות את תעריף הארנונה למגורים בעדכון האוטומטי בשיעור 1.77% ולהשאיר את התעריף הקיים (שנת 2016).

אריה סוד:         מציע לאשר ההעלאה בשיעור 1.77% ואת ההפחתה בשיעור 5% בעסקים ובתעשיה כפי שהוצע ע"י רודריג.

 

הצבעה: הצעת רודריג/ברמסון : בעד – 5 (ברמסון, אזולאי, רודריג, גיא, נעה)

                                   הצעת אריה: בעד - 1 (אריה)

 

                                     הצעת רודריג/ברמסון התקבלה

 

 

 

 

 

 

 

 

צו הארנונה לשנת 2017

בתוקף סמכותה לפי סעיף 78 לתקנון המועצות המקומיות ועל פי הצו בדבר ניהול המועצות המקומיות (יהודה ושומרון)(צו מספר 892)תשמ"א(1981) ותיקוניו, החליטה המועצה המקומית קרית ארבע בישיבתה מיום 19/6/2016  להטיל בתחום שטח שיפוטה של המועצה המקומית קרית ארבע ארנונה כללית על בניינים וקרקעות לשנת 2017 (01.01.2017-31.12-2017), שתשולם על ידי המחזיקים כמפורט להלן:

פרק א'- הגדרות-

1.1  "מחזיק"- אדם המחזיק למעשה בנכס כבעל או בכל אופן אחר, למעט אדם הגר בבית מלון או בפנסיון.

1.2  כל תחום שיפוט המועצה הינו אזור אחד.

1.3  "שטח בנין המשמש למגורים"- כולל את כל שטחי הבניין לפי מידות חוץ, לרבות חדרי כניסה, פרוזדורים, מטבח, הול, חדרי אמבטיה, שירותים, חדרי ארונות, מרפסות פנימיות וכל שטח מקורה אחר, אך לא כולל מרפסות לא מקורות, מרתף וחניה פרטית.

1.4  שטח מקורה משותף לשתי דירות או יותר (כגון: חדרי מדרגות, חדרי כביסה, חדר הסקה וכיו"ב),ייכלל בשטח הבניין באופן יחסי למספר הדירות בקומה או בבניין.

1.5  סככות, מחסנים, מרתפים, כהגדרתם בחוק התכנון והבניה הישראלי תשכ"ה-1965, כפי תחולתו בישראל ,הסמוכים לבניין המשמש למגורים, יחושבו 50% משטחם ויצורפו לשטח הבניין.

1.6  שטח חצר שאינה מקורה ושאינה משמשת למרפסת אינה נכללת בשטח הבניין. מרפסת גן כהגדרתה בחוק התכנון והבניה הישראלי תשכ"ה-1965 כפי תחולתו בישראל, וכל שאר המרפסות הפתוחות, גגות מרוצפים לא נכללים בשטח הבניין.

1.7  "שטח בנין שאינו משמש למגורים"- כולל את כל שטח הבניין ברוטו לפי מידות חוץ כולל מבני עזר, סככות ויציעים. יתרת שטח הקרקע שאין עליה בנין, מבני עזר, סככות או יציעים כאמור, תחויב לפי תעריף לקרקע (לפי סוג השימוש של הבניין).

1.8  כל חלק מ"ר העולה על 0.5 מ"ר ייחשב לצורך החיוב למ"ר שלם.

1.9  לצורך הנחות עפ"י סעיף 86 א' לתקנון המועצות המקומיות ייחשב חדר לשטח של 25 מ"ר ברוטו (כולל חלק יחסי בחדרי השירות).

1.10          כל מחזיק המבקש אישור על תשלום ארנונה ישלם את מלוא החיוב עד לסיום שנת הכספים.

1.11          נכס/יחידת שטח שחלים עליה יותר מהגדרה אחת על פי החלטה זו, יחויבו על פי השיעור הגבוה יותר.

1.12          "בנק" לרבות תאגיד בנקאי, סניף, תאגיד החזקה בנקאית, תאגיד עזר, כהגדרתו בחוק בנק ישראל, התשי"ד-1954 כפי תחולתו בישראל לרבות תאגיד שהבנק שולט בו ולרבות בנק ישראל.

1.13מחזיק בנכס שהחל להחזיק בנכס לאחר ינואר 2017, יחויב בשיעורי הארנונה יחסית לחלקי השנה שנותרה, בתוספת הפרשי הצמדה כחוק.

 

 

 

פרק ב'- שיעורי הארנונה

כל המחזיק בנכס בתחום שיפוטה של המועצה המקומית קרית ארבע ישלם ארנונה כללית בשיעורים המפורטים בפרק זה לפי סוג הנכס המוחזק על ידו ובתנאים המפורטים בפרק ג'.

 

סיווג הנכס                                                                                תעריף לכל מ"ר בש"ח

2.1 מבני מגורים-

מבנה המשמש למגורים                                                   35.02               34.41 *

2.2 משרדים, שירותים ומסחר-

2.2.1 מבנה המשמש למשרדים, עסקים, מסעדות ומסחר                90.23               85.72 *

2.2.2 מבנה המשמש למתנ"ס, קופ"ח, מעון יום, סניף מפלגה,

         מוסדות חינוך, בית מדרש                                                   100.63

2.2.3 תחנות דלק- מבנה התחנה                                                 107.66

                            שטח התחנה                                                  54.64

2.2.4 מבנה המשמש מרכזית טלפון                                              107.61

2.2.5 מקוואות, ברכות שחיה(כולל כל השטח הבנוי)                       59.48

2.3  בנקים-

         מבנה המשמש בנקים או מוסד כספי אחר                              526.97

2.4 תעשיה- מבנה המשמש לתעשייה ולרבות בתי תוכנה-

2.4.1 עד מאה מ"ר ראשונים                                                        91.05               86.50 *

2.4.2 בנוסף מ- 101 עד 200 מ"ר (נוספים)                                   63.54

2.4.3 בנוסף מ-201 עד 300 מ"ר (נוספים)                                    36.32

2.4.4 בנוסף מ-301 עד 400 מ"ר (נוספים)                                    35.34

2.4.5 כל מ"ר נוסף                                                                     32.98

2.4.6 תחנה למילוי גז - בהתאם לתעריף תעשיה.

2.5 בתי מלון- מבנה המשמש לבתי מלון ואכסניה                                       85.15

2.6 מלאכה- מבנה המשמש למלאכה                                                        49.87

2.7 חניונים- מבנה / שטח המשמש לחניון                                                  2.5

2.8 קרקע תפוסה-

2.8.1 קרקע תפוסה עבור תעשיה                                                             16.39

2.8.2 קרקע תפוסה עבור מסחר ושירותים                                                16.39

2.8.3 קרקע חקלאית                                                                               0.65

2.8.4 קרקע תפוסה לאירועים                                                                  16.39

2.9 נכסים אחרים-

2.9.1 נכסי המדינה                                                                                 121.16

2.9.2 אדמת בנין **                                                                                12.56

2.9.3 מבנה המשמש לבית כנסת                                                              35.02

2.9.4 בניינים שאינם מופיעים בהגדרות דלעיל                                           107.61

 * כפוף לאישור משרד הפנים

פרק ג'-מועדי התשלום

3.1 המועד החוקי לתשלום הארנונה הינו   01.01.2017

3.2 על אף האמור לעיל מאפשרת המועצה לשלם את הארנונה ב-12 תשלומים חודשיים צמודים למדד החל ב-01.01.2017 וכלה ב- 01.12.2017.

הצמדת חובות ריבית פיגורים-

3.3 אי תשלום ארנונה או חלק ממנה במועדה, תשא תוספת פיגורים לפי חוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה) התש"ם-1980 ותיקוניו, כפי תוקפו בישראל מעת לעת.

3.4 אי תשלום במועד שנקבע ע"י המועצה כהסדר תשלום, מבטל את הסדר התשלום ואת ההנחות שניתנו ויאפשר למועצה לדרוש תשלום מלא בתוספת ריבית והצמדה.

 

הנחות בארנונה :

4.1  הנחת תשלום מראש- המשלמים את הארנונה לשנת הכספים 2017 מראש עד לתאריך 31.01.2017, יקבלו הנחה בשיעור של 2% מסכום החיוב בפועל וזאת בנוסף להנחות שהוזכרו בסעיפים השונים של הודעה זו.

4.2 הנחות למשלמים בהרשאה בנקאית- המשלמים באמצעות הוראת קבע בבנק יזכו להנחה של 2% מהארנונה הכללית.

 

4.3 הנחות לזכאים-

הנחות יינתנו בהתאם לתקנות שפורסמו בתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) התשנ"ג-1993 ובהתאם לאישור המועצה.

4.4 הזכאי ליותר מהנחה אחת, ייהנה מהנחה אחת בלבד- בסכום הגבוה ביותר.

4.5הנחות התלויות בהחלטת המועצה יינתנו רק למתגורר בפועל בדירה אשר לגביה מבוקשת ההנחה

4.6 כל ההנחות הנ"ל, תינתנה בתנאי שכל הסכום המגיע לשנת הכספים 2017 לאחר זיכוי ההנחה, ישולם תוך השנה האמורה 2017.

4.7 הזכאי להנחה ולא שילם את הסכום שהוא חייב לשלמו לשנת הכספים הקודמת, לא ייהנה מהנחה לשנת הכספים 2017  אלא אם הסדיר את חובו תוך השנה האמורה.

4.9 בקשות להנחה, ע"ג טופס שניתן להשיג במועצה ובאתר האינטרנט של המועצה, יש להגיש למחלקת הגביה במועצה עד לתאריך 31.03.2017. המועצה לא תקבל, לא תדון ולא תתייחס לבקשות שיופנו למועצה לאחר התאריך 31.03.2017, למעט תושבים חדשים שהגיעו לקריית ארבע לאחר התאריך הנ"ל ולמעט תושבים שמצבם הכלכלי השתנה במהלך שנת המס 2016, וגרם להם להיכלל כזכאים להנחות עפ"י התקנות (הנחות מארנונה).

טבלת הכנסה- למבחן הכנסה 2016

עפ"י תקנה 2 (א)(8) לתוספת הראשונה מקובץ התקנות 6960 שפורסם ב- 30/12/2010

הכנסה מכל מקור של הגרים בנכס למעט מחצית של בן או בת, קצבאות זקנה, שארים וילדים

 

מס' נפשות

הכנסה ברוטו ממוצעת בחודשים אוקטובר-דצמבר 2015

1

עד 2,703

2,704-3,108

3,109-3,513

2

עד 4,054

4,055-4,662

4,663-5,270

3

עד 4,703

4,704-5,408

5,409-6,113

4

עד 5,351

5,352-6,154

6,155-6,957

5

עד 6,562

6,563-7,546

7,547-8,531

6

עד 7,773

7,774-8,939

8,940-10,105

שיעור ההנחה

80%

60%

40%

7

עד 8,984

8,985-10,331

10,332-11,679

8

עד 10,195

10,196-11,724

11,725-13,253

9

עד 11,406

11,407-13,116

13,117-14,827

10 ומעלה

עד 1,252 לנפש

עד 1,440 לנפש

עד 1,628 לנפש

שיעור ההנחה

90%

70%

50%

 

טבלת ההנחות לשנת 2017 תעודכן ותפורסם, לאחר אישורה ופרסומי ע"י משרד הפנים בחוק ההסדרים למשק המדינה                       

 

 

                   

 

                                                ישראל ברמסון                                          שולי  שמעון

                                          מ"מ וסגן ראש המועצה                                מזכיר המועצה

 

 

רשם: שולי שמעון מזכיר המועצה

 

 עבור לתוכן העמוד