• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 23/2016

פרוטוקול ישיבת מועצה  מס' 23/2016

שהתקיימה ביום ראשון, יח' כסלו תשע"ז, 18 בדצמבר 2016

 

משתתפים:        מלאכי לוינגר, ישראל ברמסון, גיא עשת, נעה רויטל, אליעזר רודריג, יוסי זרמון,

                         סטס גרשיקוב, אריה סוד, יוסי זרמון.

 

נוכחים:             שולי שמעון, חיים שחר

 

סדר יום:           תקציב המועצה לשנת 2017.

 

 

 

מלאכי לוינגר:    הצעת התקציב נשלחה לעיונכם לפני 10 ימים והוזמנתם להיפגש איתי ועם הגזבר כדי לדון בהצעה, אך רק חלק מהחברים נענו.

                         שנת 2016 עומדת להסתיים כשנה מורכבת לא פחות מקודמתה ועדיין יש הרבה נתונים בסימני שאלה.

חיים שחר:         הצעת התקציב הרגיל לשנת 2017 מסתכמת בסך 67,686,000 ₪, ללא תקציבי פיתוח.

                         כמידי שנה, נתקבלו הנחיות כלליות ממשרד הפנים להכנת התקציב על בסיס מקדמים ובאופן כללי נקטנו בשמרנות בהכנת התקציב, הן בצד ההכנסות והן בצד ההוצאות.

                         הצעת התקציב שמונחת בפניכם הוכנה בעבודת צוות עם מנהלי המחלקות. סעיפי הפעולות והשכר נותחו לפרטיהן ועל בסיס ניתוח הצרכים והתחזיות תקצבנו את 2017.

                         כ- 70% מהכנסות המועצה הינם הכנסות ממשרדי ממשלה – משרדי פנים, חינוך והרוחה. מדובר בתלות מהותית בתיקצוב ממשלתי.

                         כידוע, צד ההוצאות "מתנהג" אחרת מצד ההכנסות. ההוצאות הולכות וגדלות מחדש, וההכנסות ממשרדי הממשלה קטנים, פועל יוצא לקיצוצים רוחביים.

 

הכנסות

מענק איזון משרד הפנים

                         מענק האיזון בהצעת התקציב לשנת 2017 עומד השנה עפ"י הנחיית משרד הפנים, ע"ס 11,508 מלש"ח – לאחר הפחתה אחידה של 4.5% ממענק האיזון לשנת 2016 כפי שחושב ע"י משרד הפנים.

                         בשנת 2016 נתקבל בפועל, מענק של 12,050 מלש"ח המהווים 87% שיעור מימוש ממענק המודל העומד על 13,851 אלש"ח.

                         לאור ירידה של 2 מקומות בדירוג הכלכלי חברתי מ- 4 ל- 2, אנו צפויים לעדכון במענק האיזון במהלך תחילת השנה.

 

ארנונה

                         תעריפי הארנונה לגביה בשנת 2017 עודכנו בשיעור העדכון האוטומטי ב- 1.77% עפ"י הוראת משרד הפנים.

                         טרם התקבלה תשובת משרד הפנים לבקשה שהוגשה להפחתה חריגה בארנונה לעסקים, מסחר ותעשיה לשנת 2017 – כמובן נפעל עפ"י האישור שיתקבל.

 

 

מפעל הביוב – אגרת ביוב

                         בתחילת שנת 2015 אישר משרד הפנים את חוק עזר לקרית ארבע אגרת ביוב והתחלנו בגביית התעריף המעודכן החל ממועד האישור, במגמה להביא לאיזון במפעל הביוב.

                         במהלך שנת 2015-16 חל גידול בדרישות התשלום של מט"ש שוקת, דבר הגורם למפעל הביוב להישאר בגרעון ניכר.

                         אנו פועלים לעידכון התעריף עפ"י הנוהל.

                        

אגרת ביוב/הנחת צנרת

                         בשכונת נופי ממרא צפויה "אמנה" לבנות 48 יח"ד. במקביל, צפויה בנייתן של עוד 42 יח"ד בשכונת "בתי אפרים". הצפי להכנסות מאגרות בניה והנחת צנרת עומד ע"ס כ- 300 אלש"ח בשנת 2017. בנוסף, צפויה הכנסה מאגרת מבנה ציבור הנמצאת בתהליך הכנה.

הכנסה מותנית

                         בתקציב ההכנסות כלולים 4.2 מלש"ח הכנסה מותנית ממשרד הפנים. ההכנסה המותנית מבוססת על מענק הבטחון ותכלול בנוסף את הצפי למענק רזרבת שר והגידול במענק האיזון כפי שיתבהר במהלך השנה.

                         כמו"כ, נוסף מענק משרד הפנים ח.פ. ע"ס 750 אלש"ח על בסיס הצעת הממשלה לסיוע לקרית ארבע. בשנת 2016 נתקבל 1.5 מלש"ח על בסיס אותה החלטה.

 

הכנסות חינוך/רווחה

                         נעשים מאמצים גדולים למצות את תקציבי ההכנסות ממשרד החינוך והרווחה. הדבר דורש בקרה מקצועית וידע נרחב בכל סעיפי המשרדים הללו. במהלך שנת 2016 עבדנו עם משרד "הדר – ייעוץ לרשויות", המתמחה במיצוי תקציבי חינוך, צעד שהביא להגדלה בהכנסות חינוך ולאחרונה התחלנו בבקרה ומיצוי ההכנסות מול משרד הרווחה.

 

הוצאות

חינוך

                         בשנה"ל תשע"ז אנו מעסיקים 9 תקנים של סייעות שניות בגני הילדים.

                         בתי הספר החלו לפעול במסגרת ניהול עצמי מינואר 2016 – מהלך שהביא תוספת תקצוב ממשרד החינוך לבתי הספר.

                         ההוצאות לפעולות ולשכר חינוך גדלים בהתאם, גידול של כ- 1 מלש"ח שברובו נובע מגידול בשכר עקב תוספת התקנים – גננות/סייעות אישיות/רפואיות/כיתתיות.

 

רווחה

                         משרד הרווחה מתקצב את הרשויות ב- 75% בפעולות מוכרות וההפרש בשיעור 25% ממומן ע"י המועצה.

                         הוצאות הרווחה תוקצבו עפ"י ניתוח של כל סעיף וסעיף ועל בסיס תקצוב משרד הרווחה בהועדות ובפעולות.

                         אנו עורכים בקשה חודשית לוודא קבלת השתתפות המדינה בשיעור 75% מההוצאות.

 

פרע"מ

                         עומס המלוות נכון ליום 31/12/2016 עומד על כ- 2.3 מלש"ח.

                         תחזית פרע"מ לשנת 2017 עומס על כ- 975 אלש"ח – כולל הלוואה ע"ס 2 מלש"ח נוספים.

שכר

                         בהוצאות השכר לשנת 2017 נלקחו בחשבון מקדמי מעבר בגין זחילת שכר של 2% הכוללת ותק וקידום בדרגות, וכן יישום פעימה נוספת להעלאת שכר המינימום.

                         כמו כן, תוקצבו סעיפי השכר בגין הסכמי המסגרת שנחתמו במהלך 2016, עפ"י הנחיית משרד הפנים.

 

מלאכי לוינגר:    מציע לאשר את הצעת התקציב לשנת 2017 כפי שהוכנה והוצגה ע"י גזבר המועצה.

ישראל ברמסון:  אני מציע לדחות את הדיון על התקציב ל- 5 במרץ 2017, בהתאם  לתקנון שמאפשר לאשר את התקציב תוך 3 חודשים לאחר אישור תקציב המדינה. כך היה בשנה שעברה.

                            במידה ויתברר שהחוק מחייב אחרת, תוקדם הישיבה עפ"י הוראות החוק.

                         תקציב 2016 מופיע בהצעה שהגיש הגזבר כבסיס להשוואה, כאשר נכון להיום, תקציב 2016 עדיין לא אושר ע"י הממונה.

                         מעבר לכך, הנתונים של 2016 הם כיום חלקיים מאוד וחסרים בהם נתונים רבים. קיום הדיון במועד שהצעתי, יאפשר לנו לראות תמונה ברורה ושלמה שתאפשר לנו לקיים דיון רציני ואחראי.

 

הצבעה: הצעת מלאכי : בעד – 4 (מלאכי, סוד, סטס, זרמון)

               הצעת ברמסון: בעד  – 5 (ברמסון, גיא, אזולאי, נעה, רודריג).

 

החלטה בישיבה מס' 23/2016 מיום 18/12/2016

הוחלט לדחות את הדיון בתקציב 2017 לתאריך 5 במרץ 2017.

במידה ויתברר שהחוק מחייב אחרת, תוקדם הישיבה עפ"י הוראות החוק.

 

 

 

 

                                                            מלאכי לוינגר                             שולי  שמעון

                                                            ראש המועצה                             מזכיר המועצה

 

 

רשם: שולי שמעון מזכיר המועצה

 עבור לתוכן העמוד