• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 7/2017

פרוטוקול ישיבת מועצה  מס' 7/2017

שהתקיימה ביום ראשון, כח' אדר תשע"ז,  26 במרץ 2017

 

משתתפים:        מלאכי לוינגר, ישראל ברמסון, גיא עשת, נעה רויטל, אליעזר רודריג, יוסי זרמון,   סטס גרשיקוב, אריה סוד, יוסי זרמון

 

נוכחים:             שולי שמעון, חיים שחר, הרב אבינועם הורוביץ, יצחק קטורזה, גלעד מתאנה.

 

סדר יום:           1. אישור תבר"ים;

                         2. אישור שיא כח אדם לשנת 2017

                         3. חניה ליד קופ"ח מאוחדת;

                         4. הלוואה לדירות עמידר;

                         5. מינוי ישראל אזולאי כממלא מקום ראש המועצה;

                         6. עדכון שכר גזבר המועצה;

                         7. אישור חוזה אישי לעוזר ראש המועצה;

                         8. מענה בינוי לכלל בתיה"ס במתחם החינוך בלב הקריה.

 

                         עדכונים: פיקוח עירוני

                                       רפואת לילה

                                       תאום דיון מיוחד על מדד סוציואקנומי

                                       עדכוני שנת היובל (ממשלה)

                                       הסדרת התנועה בצומת הגוש.

                                               

סע' 1: אישור תברי"ם

 

                         חיים שחר ויצחק קטורזה נותנים הסבר לתברי"ם

 

                         תב"ר 999  - חינוך – השתתפות בהנגשת בי"ס ישיבה תיכונית - 398,118 ש"ח

 

                                    הצבעה: בעד – פה אחד

 

החלטה לסע' 1 בישיבה מס' 7/2017 מיום 26/3/2017

מאושר תב"ר מס' 999 – חינוך – השתתפות בהנגשת בי"ס ישיבה תיכונית - 398,118 ₪

 

                         תב"ר 998 – חינוך – הנגשה לתלמיד ממ"ד בנים 583,640 ₪

 

                                    הצבעה: בעד – פה אחד

 

                    אליעזר רודריג לא משתתף בשל ניגוד עניינים

 

החלטה לסע' 1 בישיבה מס' 7/2017 מיום 26/3/2017

מאושר תב"ר מס' 998 – חינוך – הנגשה לתלמיד ממ"ד בנים – 583,640 ₪

 

 

         תב"ר 1000 – המשרד להגנת הסביבה – רכישת משאית אשפה

                                                השתתפות המשרד להגנת הסביבה  -   558,500 

                                                השתתפות הלוואה  -                           400,000 

                                                                          סה"כ תב"ר 1000 -    958,500    

 

                    הצבעה: בעד – 6 (מלאכי, סוד, סטס, זרמון, גיא, רודריג)

נמנע – 1 (אזולאי)

 

ברמסון לא משתתף בהצבעה

נעה לא נוכחת בהצבעה

 

החלטה לסע' 1 בישיבה מס' 7/2017 מיום 26/3/2017

מאושר תב"ר מס' 1000 – המשרד לאיכות הסביבה - 585,500 ₪

השתתפות הלוואה - 400,000 ₪

סה"כ תב"ר מאושר - 958,500 ש"ח

 

         תב"ר 997 – היחידה להתיישבות – שיקום דרכי בטחון בקרית ארבע  -250,000                                                         

הצבעה: בעד – פה אחד

 

החלטה לסע' 1 בישיבה מס' 7/2017 מיום 26/3/2017

מאושר תב"ר מס' 997 – היחידה להתיישבות – שיקום דרכי בטחון בקרית ארבע – 250,000 ₪.

                        

 תב"ר 996 – היח' להתיישבות – שיקום גדר בטחון (מכשול) -100.000 ש"ח

 

                                       הצבעה: בעד – פה אחד

 

החלטה לסע' 1 בישיבה מס' 7/2017 מיום 26/3/2017

מאושר תב"ר 996 - היח' להתיישבות – שיקום גדר בטחון (מכשול) – 100.000 ש"ח

 

 

 

תב"ר 995 – משרד החקלאות – תכנון וביצוע שצ"פ פארק אלון - 3,000,000 ₪

                        

הצבעה: בעד – פה אחד

 

החלטה לסע' 1 בישיבה מס' 7/2017 מיום 26/3/2017

מאושר תב"ר מס' 995 – משרד החקלאות – תכנון וביצוע שצ"פ פארק אלון - 3,000,000 ₪

 

תב"ר 994 – משרד הכלכלה – בינוי מעונות שכ' רמת ממרא 4,853,333 ש"ח

 

הצבעה: בעד – פה אחד

 

 

החלטה לסע' 1 בישיבה מס' 7/2017 מיום 26/3/2017

מאושר תב"ר מס' 994 – משרד הכלכלה בינוי מעונות שכ' רמת ממרא 4,853,333 ש"ח

 

 

                         תב"ר 993 – היחידה להתיישבות וחינוך – הקמת 3 מצלמות - 150,000 ש"ח

 

הצבעה: בעד – פה אחד

 

החלטה לסע' 1 בישיבה מס' 7/2017 מיום 26/3/2017

מאושר תב"ר מס' 993 – היח' להתיישבות וחינוך – הקמת 3 מצלמות – 150,000 ש"ח

 

                         תב"ר 992 - טוטו – תכנון וביצוע מגרש דשא מלאכותי לקהילה - 600,000 ₪

 

הצבעה: בעד – פה אחד

 

החלטה לסע' 1 בישיבה מס' 7/2017 מיום 26/3/2017

מאושר תב"ר מס' 992  טוטו – תכנון וביצוע מגרש דשא מלאכותי לקהילה – 600,000 ₪.

 

      תב"ר 984 – פנים – התייעלות אנרגטית – גגות סולריים ותאורת רחוב + תכנון -

                                                                                                            1,500,000 ₪

 

הצבעה: בעד – פה אחד

 

החלטה לסע' 1 בישיבה מס' 7/2017 מיום 26/3/2017

מאושר תב"ר 984 – פנים – התייעלות אנרגטית – גגות סולריים ותאורת רחוב + תכנון 1,500,000 ש"ח

 

    תב"ר 978 – היח' להתיישבות שדרוג מערך הדיווחיות – 20,000 ₪

 

הצבעה: בעד – פה אחד

 

החלטה לסע' 1 בישיבה מס' 7/2017 מיום 26/3/2017

הוחלט לאשר תב"ר מס' 978 – היח' להתיישבות – שדרוג מערך הדיווחיות – 20,000 ₪.

 

 

                         תב"ר 971 – הלוואה – רכישת דירות עמידר - 2,000,000 ש"ח

 

יורד מסדר היום

 

 

 

    תב"ר 869 – שיכון – מבנה רב תכליתי ברמת ממרא

                                                            תוספת לתקציב קודם -               1,000,000 ₪

                                                            השתת' משרד השיכון -              1,500,000 ₪

                                                            השתת' משרדים שונים -                        1,050,000 ₪

                                                            סה"כ תב"ר 869 -                      2,550,000 ₪

 

הצבעה: בעד – פה אחד

 

 

החלטה לסע' 1 בישיבה מס' 7/2017 מיום 26/3/2017

מאושר תב"ר 869 – שיכון מבנה רב תכליתי רמת ממרא

                                                                   תוספת לתקציב קודם -                   1,000,000 ₪

                                                            השתת' משרד השיכון -              1,500,000 ₪

                                                            השתת' משרדים שונים -                       1,050,000 ₪

                                                            סה"כ תב"ר 869 -                      2,550,000 ₪

                        

 

סע' 2: אישור שיא כח אדם לשנת 2017

 

                         מוצע לאשר 156 משרות כשיא כח אדם לשנת 2017

 

הצבעה: בעד – פה אחד

 

החלטה לסע' 2 בישיבה מס' 7/2017 שהתקיימה ביום 26/3/2017

מאושר 156 משרות כשיא כח אדם לשנת 2017

 

סע' 3: חניה ליד קופ"ח מאוחדת

 

                         ישראל ברמסון מבקש להוריד את הנושא מסדר היום.

 

אריה סוד:  מבקש לדון בנושא. מציע לתכנן יחד עם קופ"ח "מאוחדת" את החניות, לאור המחסור

                   הגדול במקומות חניה.

                        

מלאכי מעדכן שעקב אישורה היום של תב"ע מתחם מוס"ח שנמצא בסמוך, מתכנן תנועה יתחיל כבר בשבוע הבא לטפל בנושא התנועה וימצא פתרון לנושא החניות.

 

סע' 4: הלוואה לדירות עמידר

 

                                    הנושא יעלה לדיון בישיבת מועצה הבאה

 

סע' 5: מינוי ישראל אזולאי כממלא מקום ראש המועצה

מלאכי לוינגר: מציע למנות את ישראל אזולאי כממלא מקום וסגן ראש המועצה.

ישראל ברמסון: מציע שאזולאי יהיה מ"מ וסגן ראש המועצה כפי שסוכם ואני ממשיך כסגן.

מלאכי לוינגר:  לא על זה הדיון עכשיו. רק אני כראש מועצה יכול להציע בנושא הסגנים וכל מה שאני מציע עכשיו זה למנות את ישראל אזולאי כממלא מקום וסגן ראש המועצה.

 

הצבעה: הצעת מלאכי : בעד - 4 (מלאכי, אריה, סטס, זרמון)

                                         נגד – 1 (גיא)

 

                         רודריג, ברמסון ונעה לא משתתפים בהצבעה

 

החלטה לסע' 5 בישיבה מס' 7/2017 מיום 26/3/2017

הוחלט למנות את מר ישראל אזולאי כממלא מקום וסגן ראש המועצה

 

 

סע' 6: עדכון שכר לגזבר המועצה

מלאכי לוינגר: מציע לעדכן את שכר גזבר המועצה מר חיים שחר שעושה עבודה מסורה וחשובה ל- 85% משכר מנכ"ל החל מינואר 2017  בהתאם לאישור סגן הממונה על השכר באוצר.

        נעה רויטל: לא עברו 3 חודשים מההחלטה הקודמת שקיבלנו בנושא זה. מציעה להעלות את הנושא הזה לדיון אחרי שתקציב 2017 יאושר.

 רודריג אליעזר: מציע לא לדון בנושא העלאת שכר לבכירים, לאור המציאות הכספית הקשה שהמועצה נמצאת בה וכל עוד אנו לא יודעים מה קורה מבחינה תקציבית.

                         לא מדובר ברמה האישית על חיים שאותו אני מעריך.

                         הייתי מציע אותו דבר אם היינו מקיימים דיון ללא שם ספציפי. אם המצב ישתפר, אשמח לדון בכך אך כעת זה לא הזמן המתאים.

 

הצבעה: הצעת מלאכי: בעד – 4 (מלאכי, סוד, סטס, זרמון)

             הצעת רודריג: בעד – 5 (ברמסון, אזולאי, נעה, רודריג, גיא)

 

                                             הצעת רודריג התקבלה

 

החלטה לסע' 6 בישיבה מס' 7/2017 מיום 26/3/2017

הוחלט לא לעדכן שכר בכירים לאור המציאות הכספית הקשה של המועצה.

 

 

סע' 7: אישור חוזה אישי לעוזר ראש המועצה

מלאכי לוינגר:    מציע לאשר לעוזר ראש המועצה מר אלי הירשהורן חוזה אישי לפי 35% משכר מנכ"ל.

אליעזר רודריג:  מציע לא לדון בהעלאת שכר לבכירים לאור מצבה הכספי הקשה של המועצה.

 

הצבעה: הצעת מלאכי: בעד – 4 (מלאכי, סוד, סטס, זרמון)

             הצעת רודריג: בעד – 5 (ברמסון, אזולאי, נעה, רודריג, גיא)

 

                                            הצעת רודריג התקבלה

 

החלטה לסע' 7 בישיבה מס' 7/2017 מיום 26/3/2017

הוחלט לא לדון בהעלאת שכר לבכירים לאור מצבה הכספי הקשה של המועצה

 

 

 

 

סע' 8: מענה בינוי לכלל בתיה"ס במתחם החינוך בלב הקריה

 

מלאכי: מציע:

1.       גני הילדים המתוכננים ישארו בהתאם לתכנון.

2.       בי"ס ממ"ד בנים יקבל מענה במגרש הסמוך ל"מאוחדת".

3.       "גוונים" (ממלכתי) ו"ברקאי", לרבות כיתות "זילברמן" יקבלו מענה במתחם הישן של הממדי"ם וגם המרכז להתפתחות הילד יכלל באותה תב"ע.

4.       לטובת "קניין תורה" תשונה התב"ע של בנין בזק והחניה הסמוכה לו, לתב"ע מוסדות חינוך.

 

סטס: אנו מתנגדים בגלל שיש בהצעה הזו מעין הפרת הסכם בין המועצה לוועד ההורים של

           הממלכתי.

 

הצבעה: בעד: 7 (מלאכי, סוד, רודריג, ברמסון, אזולאי, גיא, נעה)

               נגד: 2 (סטס, זרמון).

 

החלטה לסע' 8 בישיבה מס' 7/2017 מיום 26/3/2017

הוחלט כדלקמן:

1.       גני הילדים המתוכננים ישארו בהתאם לתכנון.

2.       בי"ס ממ"ד בנים יקבל מענה במגרש הסמוך ל"מאוחדת".

3.       "גוונים" (ממלכתי) ו"ברקאי", לרבות כיתות "זילברמן" יקבלו מענה במתחם הישן של הממדי"ם וגם המרכז להתפתחות הילד יכלל באותה תב"ע.

4.       לטובת "קניין תורה" תשונה התב"ע של בנין בזק והחניה הסמוכה לו, לתב"ע מוסדות חינוך.

 

 

מלאכי מעדכן:

רפואת לילה: בעוד כחודש, קופ"ח מאוחדת תפעיל את רפואת הלילה ותעסיק רופא מטעמה כפי שקיים בבית"ר עלית ובישובים נוספים.

תיאום דיון מיוחד על מדד סוציואקנומי: יתקיים דיון בנושא זה בישיבת מועצה לאחר הפסח.

פיקוח עירוני: משה בוטביה מונה כפקח עירוני והוא יוזמן לתת סקירה בישיבת המועצה הבאה.

שנת היובל: יהיו סדרת אירועים. צפויים 2 אירועים מרכזיים באסרו חג שבועות – פתיחה באיצטדיון העירוני ובתחילת החופש הגדול. קורא לחברים להיות שותפים ומעורבים.

הסדרת תנועה בצומת הגוש: אני לוחץ על אלוף פקמ"ז שאחראי על ביצוע הפרוייקט, להשלים את העבודות. הוא יגיע לביקור בשטח כדי ללמוד את הנושא. אעדכן אתכם על המועד ומי שיוכל להצטרף, אשמח.

 

                        

                                                            מלאכי לוינגר                             שולי  שמעון

                                                            ראש המועצה                             מזכיר המועצה

 

רשם: שולי שמעוןעבור לתוכן העמוד