מכרזים 8+9/2012

מכרז 8/2012

עבודות הקמת גן ילדים דו כיתתי בנופי ממרא בקרית ארבע

 1. המועצה המקומית קרית ארבע חברון מזמינה בזה הצעות לעבודות הקמת גן ילדים דו-כיתתי בנופי ממרא בקרית ארבע.
 2. במכרז יוכלו להשתתף רק קבלנים בעלי סיווג ג1 - 100 .
 3. סיור קבלנים חובה, ייערך ביום שני ה- 30/7/2012 בשעה 14.00 . הפגישה במשרדי מהנדס המועצה באותה שעה.
 4. את מסמכי המכרז ניתן להשיג במזכירות המועצה תמורת 1,000 ₪ (שלא יוחזרו).
 5. להצעה יש לצרף המחאה בנקאית או ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית לפקודת המועצה המקומית קרית ארבע ע"ס 100,000 ₪ ובתוקף עד 30/9/2012.
 6. את ההצעות יש להגיש באופן ידני בתיבת המכרזים במזכירות המועצה עד 15 באוגוסט  2012 שעה 15.00
 7. אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת.

 

 

מלאכי לוינגר

ראש המועצה

*************************************************************************

 

מכרז 9/2012

שירותי הסעות תלמידים למוסדות חינוך בקרית ארבע

 1. המועצה המקומית קרית ארבע חברון מזמינה בזאת הצעות לשירותי הסעות תלמידים (מיוחד ורגיל) למוסדות חינוך  בקרית ארבע.
 2. תנאי הסף להשתתפות במכרז מפורטים במסמכי המכרז שניתן לרוכשם במזכירות המועצה תמורת 400 ₪ (שלא יוחזרו).
 3. פגישת הבהרות תתקיים ביום שלישי 31/7/2012, שעה 10.00 במשרדי אגף חינוך במועצה,

      אצל רכזת הסעות הגב' כהן רחל 02-9969541. כל תשובה ו/או הסבר יחייבו את הרשות  

      אך ורק אם יהיו בכתב וישאו את חתימת הגב' רחל כהן.

 1. את ההצעות בהתאם לדרישות המכרז, יש להפקיד במסירה ידנית בתיבת המכרזים במזכירות המועצה עד לתאריך 7/8/2012 שעה 15.00.
 2. להצעה יש לצרף, בין היתר, המחאה בנקאית או ערבות בנקאית בלתי מותנית לפקודת המועצה המקומית קרית ארבע ע"ס 40,000 ₪ בתוקף, לתקופה של 45 יום מהמועד האחרון להגשת הצעות המכרז.
 3. אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת.

 

מלאכי לוינגר

ראש המועצהעבור לתוכן העמוד