מכרז 17/2012

 

עבודות שדרוג תשתיות חשמל – תאורת רחובות בקרית ארבע

 

1         המועצה המקומית קרית ארבע חברון, מזמינה בזה הצעות לעבודות שדרוג תשתיות חשמל – תאורות רחובות  בקרית ארבע.

2          במכרז יהיו רשאים להשתתף רק קבלנים בעלי נסיון מוכח ומוצלח בביצוע עבודות דומות  למפורט במכרז זה. 

  1.  פרטים נוספים ניתן לקבל  במשרד מח' שפע במועצה המקומית טלפון 02-9969549.
  2. המציע הזוכה יידרש להפקיד המחאה בנקאית או ערבות בנקאית בלתי מותנית, לפקודת המועצה המקומית ע"ס 7% מערך הצעתו בתוקף עד 2 חודשים מתום הפרוייקט.
  3. את ההצעות  יש להגיש באופן ידני בלבד, במעטפה סגורה בתיבת המכרזים במזכירות המועצה המקומית עד ליום ראשון 24 לדצמבר 2012 שעה 15.00.
  4. אין המועצה  מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהיא.

 

מלאכי לוינגר – ראש המועצה

 

 

 

 

 עבור לתוכן העמוד