1- מודעות ושלטים

חוק עזר לקרית ארבע (מודעות ושלטים) התשמ"ה – 1985

 

תשמ"א - 1981 6888 לתקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון) ו- ויתר סמכויותיה לפי כל דין ותחיקת הבטחון, מתקינה המועצה בתוקף סמכותה לפי סעיפים

המקומית קרית ארבע חוק עזר זה;

1. בחוק עזר זה: ה ג ד ר ו ת:

"המועצה" -המועצה המקומית קרית ארבע;

"הצגה" - קביעת שלט במקום מגורים, במשרד או במקום

עסק;

"לוח מודעות" -לוח מודעות שהוקם על ידי המועצה לשם הדבקת

מודעות או מקום שייחדה המועצה למטרה זו;

"מודעה" - הודעה שפורסמה להוציא שלט;

"ראש המועצה" - לרבות אדם שהוסמך על ידו בכתב, זולת לגבי

הסמכות לפי סעיף 4 (ה).

"שלט"- מודעה הכוללת שמו של אדם או שמו או טיבו של

עסק או של מקצוע או של צירוף של אלה.

אישור הדבקת מודעות:

או על כל כותל עץ, גדר, שער, או על כל מקום אחר כיוצא בו, אלא על לוח 2. לא ידביק אדם מודעה על קיר, מחיצת קרשים או על כל מבנה אחר כיוצא בו

המודעות שייעדה המועצה דרך קבע להדבקת מודעות.

תנאים לפרסום:

ראש המועצה ובהתאם לתנאי הרשיון ואלא אם המודעה או השלט - 3. א. לא יפרסם אדם ולא יציג שלט בתחום המועצה, אלא בהתאם לרשיון מאת

1. כתובים בעברית, או -

2. כתובים בחלקם עברית ובחלקם לועזית והעברית תופסת לא פחות

משני שלישים משטחם ואת החלק העליון מהשטח, והאותיות העבריות

גדולות מהאותיות הלועזיות.

רשיון. ב. ראש המועצה רשאי להתנות תנאים ברשיון בעת נתינתו וכן לסרב לתת

ג. לא ינתן רשיון אם יש בפרסום המודעה או בהצגת השלט משום עבירה על

הוראות חוק עזר זה או כל דין ותחיקת בטחון.

ד. מודעה תפורסם במקום ובצורה שנקבעו.

ה. כל מפרסם מודעה ימציא לראש המועצה, לפי דרישתו, חמישה עותקים ללא

תשלום.

ו. מודעה המתפרסמת דרך הדבקה בלוח המודעות תהיה במידה ובצורה -

שנקבעו בתוספת הראשונה.

ז. תקפו של רשיון להצגת שלט הוא עד תום שנת הכספים בה ניתן.

4. א. ראש המועצה יגבה אגרה בשיעור הנקוב בתוספת השניה. אגרות:

ב. אגרת מודעה תשולם על ידי המפרסם מודעה או על ידי מי שגרם

לפרסומה.

ג. אגרת מודעה דרך הסרטיה בקולנוע תשולם על ידי בעל הקולנוע או

מנהלו.

ד. אגרת שלט תשולם על ידי מציג השלט או על ידי מי שגרם להצגתו.

ה. ראש המועצה רשאי לפטור אדם או מוסד מתשלום האגרה, כולה או -

מקצתה.

תחולה:

5. הוראות חוק עזר זה אינן חלות על: -

א. מודעות ושלטים של מפקדת אזור יהודה והשומרון, של בתי המשפט או של

המועצה.

ב. שלט המוצג על דלת הכניסה לדירה.

שמירת מודעות:

ילכלך מודעה, שלט או לוח מודעות. 6. לא יסיר אדם, לא יקרע, לא יפגום, לא ישבור, לא יטשטש, לא יקלקל ולא

דרכי פרסום אסורות:

7. א. לא יפרסם אדם מודעה ולא יציג שלט באופן שהם עלולים להיות מפגע

לרבים.

ב. לא יפרסם אדם מודעה דרך חלוקה מעל כלי טייס, כלי רכב או

בעלי-חיים.

מסירת פרטים:

8. א. לא יפרסם אדם מודעה אלא אם צויין בה שמו ומענו של המפרסם ושל בעל

בית הדפוס שבו הודפסה המודעה.

ב. לדרישת ראש המועצה חייב בעל בית דפוס שבו הודפסה המודעה למסור את

שמו ומענו של האדם שהזמין את הדפסת המודעה.

סמכויות ראש המועצה:

9. א. ראש המועצה רשאי לדרוש מאדם, שפירסם מודעה או שהציג שלט ללא

רשיון או בניגוד לתנאי הרשיון, להסיר את המודעה או השלט.

ב. לא מילא האדם אחר דרישת ראש המועצה לפי סעיף קטן (א), רשאי ראש

המועצה להורות על הסרת המודעה או השלט או על הריסתם, ולגבות את

הוצאות ההסרה או ההריסה מאותו אדם.

ג. ראה ראש המועצה שאין לדעת את שמו ומענו של העבריין, רשאי הוא

להורות לפי סעיף קטן (ב) ללא מסירת דרישה בכתב.

פרסום על לוח מודעות:

10. א.לא יפרסם אדם מודעה על לוח מודעות אלא לפי היתר מיוחד מאת ראש

המועצה.

ב. המועצה תפרסם מודעה על לוח המודעות לאחר שנמסרו לה הטפסים, שולמה

לה האגרה בשיעור הנקוב בתוספת השניה.

עונשין:

נמשכת דינו קנס נוסף של 3,200 11 80,000 שקל, ואם העבירה. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו קנס שקל לכל יום בו נמשכת העבירה אחרי

שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

ת ו ס פ ת ר א ש ו נ ה

סעיף 3 (ו)

מידת המודעות המתפרסמות על ידי הדבקה בלוח מודעות

______________________________________________________________

_ _ אורך בס"מ _ רוחב בס"מ _

______________________________________________________________

_ מודעה גדולה _ _ 9362 _

_ _ _ _

_ מודעה בינונית _ _ 6246 _

_ _ _ _

_ מודעה קטנה _ 46 31 או פחות _ או פחות _

______________________________________________________________

תוספת שניה

[(סעיפים 3 410 (ב)] ו-(א),

חלק א' - מודעות

או חלק מהם. 1 25 לוחות מודעות. מודעות על גבי לוחות המודעות של המועצה על סידרה של

סוג המודעה _האגרה בשקלים ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ _

א. מודעה גדולה - _

_

לשלושת הימים הראשונים או חלק מהם _ 5,000

_

לכל יום נוסף - _ 1,000

_

בעד הדבקת כל טופס נוסף של אותה מודעה _ 2,500

_

_

ב. מודעה בינונית - _

_

לשלושת הימים הראשונים או חלק מהם _ 4,200

_

לכל יום נוסף _ 800

_

בעד הדבקת כל טופס נוסף של אותה מודעה _ 2,000

_

_

ג. מודעה קטנה - _

_

לשלושת הימים הראשונים או חלק מהם _ 3,500

_

לכל יום נוסף _ 600

_

בעד הדבקת כל טופס נוסף של אותה מודעה _ 1,500

_

_

או במקום אחר, לכל שבוע או חלק ממנו לכל מקום פרסום _ 5,0002. מודעה באמצעות מכשיר אופטי או חשמלי על בד קולנוע _

_

_

בכל שבוע או חלק ממנו, לכל בית קולנוע _ 10,0003 27 מטר או חלק מהם _ . סרט פרסום על בד קולנוע, בעד כל

_

_

4. לוח מודעות שהמועצה העמידה או לרשות המפרסם לשבוע _

או חלק ממנו _ 10,000

_

_

5. רשיון שנתי לבעל בית קולנוע לפרסם מודעות הנוגעות _

לעסקי קולנוע, בעד כל מטר מרובע או חלק ממנו, לכל _

שנה או חלק ממנה _ 50,000

_

_

6. מודעה מוארת בנאון או בכל אופן אחר, בעד כל מטר _

מרובע או חלק ממנו, לכל שנה או חלק ממנה _ 10,000

_ ________________________________________________________________________

_

חלק ב' - שלטים _

_

1. שלט, לכל מטר אורך או - אם הרוחב ארוך יותר - לכל _

מטר רוחב או חלק ממטר לשנה _ 2,500

_

_

2. שלט מואר באורות ניאון או בכל אופן אחר, לכל מטר _

מרובע או חלק ממנו, לשנה _ 4,000

________________________________________________________________________

_____________________

שלום וואך

ראש המועצה המקומית

קרית ארבע

שלמה עמר, הממונה נתאשר ______________________

תאריך: _____________________ 15.6.85 ו' תמוז תשנ"העבור לתוכן העמוד