17 - רוכלים

חוק עזר לקרית ארבע

 

 

 (רוכלים) התש"ן - 1990                             

 

 

 

בתוקף  סמכותה  לפי  סעיפים   ,68878876,  לתקנון  המועצות המקומיות     ט"ז ו-

(יהודה והשומרון) התשמ"א  - 1981 (להלן-התקנון) ויתר סמכויותיה  לפי כל דין   

ותחיקת הבטחון, מתקינה המועצה המקומית קרית ארבע חוק עזר זה;                 

 

 

 

ה ג ד ר ו ת:                                                               

 

 

1.   בחוק עזר זה:                                                          

 

 

 "דוכן"         -         כל שולחן  או כלי  אחר המשמשים להחזקת טובין   

לשם מכירתם;                                  

 

 

 "ימי מנוחה"    -         שבת ומועדי  ישראל הכוללים  את שני  ימי ראש   

השנה,  יום כיפורים,  ראשון של סוכות ושמיני   

עצרת,  ראשון  ושביעי  של פסח  וחג השבועות,   

תחילתם חצי  שעה לפני  שקיעת החמה בערבי ימי   

מנוחה  וסופם  חצי  שעה  אחרי  שקיעת  החמה,   

במוצאי יום  מנוחה,  וכולל את ליל תשעה באב,   

ליל יום  השואה וליל  יום הזכרון לחללי צה"ל   

שתחילתם חצי שעה לפני שקיעת החמה וסופם בשעה   

05.30 למחרת;                                  

 

 

 "המפקח"        -         מי שראש  המועצה הרשהו  בכתב לפקח  על מילוי   

הוראות חוק עזר זה;                           

 

 

 "המועצה"       -         המועצה המקומית קרית ארבע;                    

 

 

 "עגלה"         -         כל כלי  הובלה,  הנסחב או  הנדחף בכח מיכני,   

בכח   אדם   או   בכח   בעל   חיים,   לרבות   

תלת-אופניים;                                 

 

 

 "ראש המועצה"   -         לרבות מי  שראש המועצה  העביר אליו  בכתב את   

סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן;     

 

 

 "רוכל"         -         עוסק  בקניה,  במכירה  או בהצעת  שירותים או   

מלאכה לציבור, שלא בתוך מבנה קבע.             

 

 

 

איסור לעסוק ברוכלות:                                                       

 

 

2.   א.   לא יעסוק אדם ברוכלות ללא רשיון כדין.                              

 

 

 ב.   לא יעסוק  רוכל ברוכלות  בכל צורה שהיא במקום האסור על פי התקנון   

ועל פי הרשיון אשר ניתן לו.                                       

 

 

 

תוקף הרשיון:                                                               

 

 

313  בדצמבר שלאחר נתינתו.                  .   תוקפו של רשיון לרוכלות הוא עד

 

 

 

אגרת רשיון:                                                                

 

 

4.   בעד מתן רשיון לרוכלות ישלם המבקש לקופת המועצה אגרה כמפורט בתוספת.     

 

 

 

איסור העברת רשיון לרוכלות:                                                  

 

 

5.   רשיון לרוכלות  אינו ניתן  להעברה והוא  יפקע עם  הפסקת העיסוק  או עם   

פטירת בעל הרשיון.                                                     

 

 

 

הצגת רשיון:                                                                 

 

 

6.   המחזיק ברשיון  לרוכלות ישאנו  עמו בשעת  עיסוקו ויציגו  בפני מפקח או   

שוטר או בפני כל מי שהוסמך לפקח על ביצוע הוראות חוק עזר זה.            

 

 

 

מתן רשיון לרוכלות או סרוב לתיתו:                                           

 

 

7.   א.   בקשת רשיון לרוכלות תוגש לראש המועצה בכתב.                        

 

 

 ב.   ראש המועצה רשאי ליתן את הרשיון, לסרב לתיתו או לבטלו,  וכן רשאי   

הוא לכלול בו תנאים, להוסיף עליהם, לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם.    

 

 

 

שטחים אסורים ברוכלות:                                                       

 

 

8.   לא יעסוק רוכל בעסקו,  בין באמצעות עגלה ובין בצורה כלשהיא אחרת ברחוב   

או במקום ציבורי, באופן שהתעסקותו מהווה מכשול או הפרעה לרבים.          

 

 

 

איסור חניה:                                                                 

 

 

9.   לא יעמיד רוכל ולא יגרום להעמיד, לא יניח ולא ירשה להעמיד עגלה, דוכן,   

תבנית, מגש, טובין או כל דבר אחר במקומות אשר המועצה תקבע.              

 

 

 

איסור חניה שלא בשעת ההתעסקות:                                              

 

 

10.  לא יעמיד ולא יגרום להעמיד, לא יניח ולא ירשה להעמיד ברחוב במדרכה, או   

במקום ציבורי עגלה, דוכן,  תבנית,  טובין,  או אחר שלא בשעת עיסוקו או   

כשאיננו נמצא במקום.                                                   

 

 

 

איסור לקשור מבנה:                                                           

 

 

11.  לא יתמוך ולא יקשור רוכל בכל צורה שהיא עגלה, דוכן,  תבנית או מגש בכל   

צורה שהיא לבנין, לגדר, לעמוד או למבנה אחר.                            

 

 

 

איסור רעש:                                                                  

 

 

12.  לא יכריז  רוכל על  טובין או  על אומנותו  בקול רם,  לא יקים רעש בשעת   

עיסוקו ולא  יתלה על  עגלתו,  או דוכנו,  או  תבניתו,  או מגשו כל דבר   

פרסומת.                                                               

 

 

 

נקיון:                                                                      

 

 

13.  לא  ילכלך  רוכל  ולא  יגרום  או  ירשה  שילכלכו  את  השטח  שליד מקום   

עסקו.                                                                 

 

 

 

שעות הרוכלות:                                                               

 

 

 16.001406.0014.00      ובין  ו-.  לא  יעסוק  רוכל  בעסקו  אלא  בשעות  שבין

ו-19.00.                                                              

 

 

 

היתר התעסקות:                                                               

 

 

15.  ראש המועצה  רשאי,  לפי שיקול דעתו ובתנאים שיקבע,  להתיר לרוכל לעסוק   

בעסקו גם לאחר השעה 19.00.                                             

 

 

 

ימי הרוכלות:                                                               

 

 

16.  לא יעסוק רוכל בעסקו בימי מנוחה.                                       

 

 

 

רשיון לשימוש בעגלה:                                                        

 

 

17.  לא ישתמש רוכל בעגלה לצורך עסקו ולא יתעסק בה ברוכלות אלא על פי רשיון   

שקיבל מאת המועצה ובהתאם לתנאיו.                                        

 

 

 

תוקף הרשיון:                                                               

 

 

3118  בדצמבר לאחר נתינתו.                     .  תוקפו של רשיון לעגלה הוא עד

 

 

 

אגרת רשיון:                                                                 

 

 

19.  בעד מתן  רשיון לעגלה  ישלם המבקש  לקופת המועצה  המקומית אגרה כמפורט   

בתוספת.                                                               

 

 

 

מתן רשיונות או סרוב לתיתם:                                                 

 

 

20.  בקשת רשיון  לעגלה תוגש  בכתב לראש  המועצה; ראש המועצה  רשאי ליתן את   

הרשיון,  לסרב לתיתו,  להתלותו  או לבטלו  וכן רשאי  הוא לכלול ברשיון   

תנאים, להוסיף עליהם, לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם.                      

 

 

 

 

 

 

תבניתן של עגלות:                                                            

 

 

21.  ראש המועצה  רשאי לדרוש  שכל עגלה תתאים לתבנית שאושרה על ידו ושהוצגה   

במשרדי המועצה המקומית.                                                

 

 

 

סידור טובין על עגלה:                                                        

 

 

22.  רוכל המשתמש  בעגלה לצורך  עסקו יסדר את הטובין באופן שימנע את בליטתם   

מקצוות העגלה בכל עבר.                                                 

 

 

 

דרישה לסלק עגלות:                                                          

 

 

23.  ראש המועצה, מפקח או שוטר, רשאים לצוות על רוכל לסלק את עגלתו, דוכנו,   

תבניתו,  מגשו,  הטובין או  כל דבר  אחר מהמקום  בו הם  נמצאים בניגוד   

להוראות חוק עזר זה.                                                   

 

 

 

סילוק עגלות:                                                                

 

 

24.  לא סילק  רוכל את עגלתו,  או דוכנו או תבניתו או מגשו או הטובין או כל   

דבר אחר, לאחר שנצטווה לכך בהתאם לסעיף 23, רשאי ראש המועצה,  מפקח או   

שוטר לסלק את העגלה, הדוכן, התבנית, המגש, הטובין או כל דבר אחר,  בין   

בעצמו ובין על ידי אחרים.                                              

 

 

 

איסור הפרעה:                                                               

 

 

25.  לא יפריע אדם לראש המועצה או למפקח ולא ימנע מבעדו מלהשתמש בסמכויותיו   

לפי חוק עזר זה.                                                       

 

 

 

עונשין:                                                                    

 

 

60026  שקלים חדשים ובמקרה    .  העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה,  דינו קנס

של עבירה נמשכת, קנס נוסף של 24 שקלים חדשים לכל יום שבו נמשכת העבירה   

אחרי הרשעתו.                                                          

 

 

 

תחילה:                                                                     

 

 

27.  תחילתו של חוק עזר זה ביום פרסומו.                                      

 

 

 

 

 ת ו ס פ ת                                   

                                    _________

 

 

                                               בשקלים חדשים            

             ____________

 

אגרת רשיון רוכלות (סעיף                               )430                 

 

אגרת רשיון לעגלה (סעיף                               )1940                 

 

 

     ....................                                              

                                                    שלום וואך          

                                               ראש המועצה המקומית      

                                                    קרית ארבע          

 

נתאשר: כ"ו בטבת התש"ן                                                      

 

       199023                                                         בינואר

 

 

                                                            ................

יעקב כהן, הממונה                                                           עבור לתוכן העמוד