2 - פתיחת בתי עסק וסגירתם

חוק עזר לקרית ארבע )פתיחת בתי עסק וסגירתם( התשמ"ה - 1985

 

 

 

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 68 ו-88 לתקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון(   

תשמ"א - 1981 ויתר  סמכויותיה לפי  כל דין  ותחיקת הבטחון,  מתקינה  המועצה   

המקומית קרית ארבע חוק עזר זה;                                               

 

 

ה ג ד ר ו ת:                                                               

 

 

1.   בחוק עזר זה:                                                          

 

 

 "בית אוכל"     -         מסעדה,  בית קפה וכל מקום אחר שבו מגישים או   

מוכרים אוכל  או משקה  לשם צריכתם בו במקום,   

למעט  מזנון,  קיוסק,  מלון,   פנסיון  ובית   

עינוג;                                       

 

 

 "בית עינוג"    -         מקום  שמתקיים  בו  הצגת  תאטרון,   קולנוע,   

קונצרט, אסיפה, הרצאה, מופע, מחול, ריקודים,   

קרקס,  ספורט או  כל עינוג כיוצא באלה,  בין   

שהם בתמורה ובין שאינם בתמורה;                

 

 

 "בעל"          -         לרבות מנהל  בית עסק או כל עובד או האדם שעל   

שמו  ניתן  רשיון  לבית  עסק,   לבית  מלון,   

לפנסיון,  לבית אוכל,  למזנון,  לבית עינוג,   

לבית מרקחת, לתחנת דלק, ולבית חרושת;          

 

 

 "המועצה"       -         המועצה המקומית קרית ארבע;                    

 

 

 "ימי מנוחה""   -         שבת ומועדי  ישראל - שני ימי ראש השנה,  יום   

הכיפורים,  ראשון  ושמיני  עצרת  של  סוכות,   

ראשון ושביעי  של פסח  וחג השבועות,  תחילתם   

חצי שעה  לפני שקיעת  החמה בערב  יום המנוחה   

וסופם חצי  שעה אחרי  שקיעת החמה במוצאי יום   

המנוחה,  וכולל את  ליל תשעה  באב,  ליל יום   

השואה וליל  יום הזכרון  לחללי צה"ל )להלן -   

ליל אבל( שתחילתם  חצי שעה  לפני שקיעת החמה   

וסופן בשעה 5.00 למחרת;                       

 

 

 "מזנון"        -         כל מקום שלגביו ניתן או יש לתת רשיון למזנון   

על פי כל דין;                                

 

 

 "מפקח"         -         מי  שנתמנה  על ידי  ראש המועצה  להיות מפקח   

בתחומי המועצה;                               

 

 

 "פתיחת עסק"    -         כולל עשיית עסק,  קניה או מכירה,  מתן שרות,   

מלאכה  או  עינוג והגשת  אוכל או  משקה בתוך   

מקום סגור לרבות אי סגירתו של מקום כזה בידי   

האחראי לכך;                                   

 

 

 "קיוסק"        -         כל מקום שלגביו ניתן או יש לתת רשיון לקיוסק   

על פי כל דין;                                

 

 

 "ראש המועצה"   -         לרבות אדם  שראש המועצה  העביר אליו בכתב את   

סמכויותיו לפי חוק עזר זה כולן או מקצתן;      

 

 

 

סגירת בתי עסק בימים שאינם ימי מנוחה:                                       

 

 

2.   א.   בימים שאינם ימי מנוחה לא יפתח אדם ולא ירשה לפתוח:                

 

 

      1.   בית אוכל,  מזנון  או קיוסק לממכר פירות,  שוקולדה,  גלידה,   

סיגריות,  עתונים,  או משקאות  קרים )לא משכרים( בשעות שבין   

24:00 לבין 5:30 למחרת;                                      

 

 

      2.   בית עינוג בין השעות 23:00 לבין 5:30 למחרת;                  

 

 

      3.   כל  בית  עסק שלא  פורט בפסקה  )1( - למעט בית  מרקחת,  בית   

חרושת,  תחנת דלק - בשעות שבין 13.00 - 15.30 ושבין 19.00 -   

לבין 5.30 למחרת;                                            

 

 

 

      4.   על אף  האמור בפיסקא  )3( רשאי ראש  המועצה להגביל  את שעות   

הפתיחה והסגירה  של בית  חרושת ותחנת דלק על ידי הודעה בכתב   

לבעל בית חרושת או תחנת דלק.                                 

 

 

 ב.   לא יפתח אדם ולא ירשה לפתוח בית עסק,  מזנון,  קיוסק,  בית אוכל,   

בימי שלישי בשבוע בין 14.00 לבין 5.30 למחרתו.                     

 

 

 ג.   על אף  האמור בסעיף  קטן )ב( רשאי  ראש המועצה  לתת לבעל  של בית   

אוכל,  לבעל קיוסק  ולבעל מזנון היתר לפתוח בית אוכל או קיוסק עד   

20.00, ניתן היתר כאמור, רשאי ראש המועצה לבטלו או להתלותו.        

 

 

 ד.   על אף האמור בסעיפים הקטנים )א( ו-)ב( בכל אחד מהימים כ"ד,  כ"ה,   

כ"ו, כ"ז, כ"ח באלול; ו', ז',  ח',  י"א,  י"ב,  י"ג בתשרי; י"ב,   

י"ג, י"ד, ט"ו באדר; ז', ח', ט', י', י"א, י"ב, י"ג,  בניסן; א',   

ב',  ג',  ד',  בסיון,  מותר - אם אינו חל בשבת לפתוח כל בית עסק   

למעט בית חרושת ותחנת דלק, משעה 5.30 ועד 22.00.                    

 

 

 

סגירת בתי עסק בימי מנוחה:                                                  

 

 

3.   א.   בימי מנוחה  לא יפתח אדם ולא ירשה בעל לפתוח בית עסק,  בית אוכל,   

מזנון, בית עינוג, תחנת דלק ובית חרושת.                           

 

 

 ב.   על אף  האמור בס' קטן  )א( רשאי ראש המועצה לתת היתר לבעל של בית   

אוכל, מזנון, בית מרקחת לפתוח בימי מנוחה. ניתן היתר כאמור,  ראש   

המועצה לבטלו או להתלותו.                                         

 

 

 ג.   בליל אבל  לא יפתח  אדם ולא  ירשה לפתוח בית אוכל,  מזנון,  ובית   

עינוג.                                                           

 

 

 

סגירת בית-מרקחת:                                                           

 

 

4.   לא יפתח  אדם ולא  ירשה בעל  בית מרקחת  לפתוח בית  מרקחת בימי מנוחה,   

בימים שאינם  ימי מנוחה בשעות שבין 15.00-13.00 ובימי שלישי בשבוע בין   

השעות 14.00 לבין 5.30 למחרת, ובלבד שבעל בית מרקחת חייב לפתוח את בית   

המרקחת שלו  בימי מנוחה  ובימים שאינם  ימי מנוחה כשהגיע תורו לכך לפי   

התורנות שקבע ראש המועצה.                                               

 

 

 

רשות כניסה לנכס:                                                           

 

 

5.   א.   ראש המועצה  או המפקח  רשאים להיכנס  בכל עת  סבירה לנכס  על מנת   

לבדוק אם  קויימו הוראות חוק עזר זה ולנקוט בכל הצעדים - הדרושים   

לקיומם.                                                           

 

 

 ב.   בעל נכס  וכל מחזיק  בנכס חייבים לעשות את כל הדרוש על מנת לאפשר   

לראש המועצה או למפקח לבצע את האמור בסעיף קטן )א(.                

 

 

 

איסור הפרעה:                                                                

 

 

6.   לא יפריע אדם לראש המועצה או למפקח בביצוע סמכויותיהם לפי חוק עזר זה.   

 

 

 

עבירות ועונשין:                                                            

 

 

7.   העובר על  הוראה מהוראות  חוק עזר  זה,  דינו קנס 80,000 שקל ואם היתה   

העבירה נמשכת,  דינו  קנס נוסף של 3,200 שקל לכל יום שבו נמשכת העבירה   

אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב על ידי ראש המועצה, או לאחר הרשעתו.     

 

 

 

 

 

 

ביטול:                                                                     

 

 

8.   חוק עזר לקרית ארבע )פתיחת בתי עסק וסגירתם( תשל"ו - 1975 - בטל.        

 

תחילת תוקף:                                                                

 

 

9.   תחילת תוקפו של חוק עזר זה ביום חתימתו.                                

 

 

 

 

                                               _____________________   

שלום וואך          

                                               ראש המועצה המקומית      

                                                    קרית ארבע          

 

25 ביוני                                                              

נתאשר ______________________ 1985                                          

ו' תמוז                                                              

______________________ תשמ"ה                                         

 

 

___________________                                                         

   שלמה עמר, הממונה                                                        עבור לתוכן העמוד