4 - אגרת ביוב

חוק עזר לקרית ארבע (אגרת ביוב) התשמ"ה - 1985

 

 

 

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 6888 לתקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון)     ו-

תשמ"א - 1981 ויתר  סמכויותיה לפי  כל דין  ותחיקת הבטחון,  מתקינה  המועצה   

המקומית קרית ארבע חוק עזר זה;                                              

 

 

בחוק עזר זה;                                                               

 

 

ה ג ד ר ו ת:                                                               

 

 

1.   "המועצה"       -         המועצה המקומית קרית ארבע;                    

 

 

 "ראש המועצה"   -         לרבות  מי  שראש  המועצה  העביר לו  בכתב את   

סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן;     

 

 

 "מחזיק"        -         המחזיק  בפועל  בנכס המחובר  לרשת הביוב  של   

המועצה;                                      

 

 

 

הטלת אגרת ביוב:                                                            

 

 

2.   המחזיק ישלם אגרת ביוב בשיעור שנקבע בתוספת.                            

 

 

 

משלוח הודעה לחייב:                                                         

 

 

3.   ראש המועצה ישלח הודעה לחייב המפרטת את סכום האגרה הנדרש ממנו.          

 

 

 

 

 

תשלום האגרה:                                                               

 

 

4.   אגרת  הביוב  תשולם  יחד  עם אגרת  המים המשתלמות  לפי חוק  עזר לקרית   

ארבע (אספקת  מים) התשמ"ה - 1985, ודינה לענין פיגור בתשלום כדין אגרת   

המים האמורה.                                                          

 

 

 

מסירת ההודעה:                                                               

 

 

5.   מסירת הודעה  לפי חוק  עזר זה  תהא כדין  אם נמסרה לידי אדם שאליו היא   

מכוונת  או  נמסרה במקום  מגוריו או  מקום עסקיו  הרגילים או  הידועים   

לאחרונה לידי  אחד מבני  משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או   

מועסק שם,  או  נשלחה בדואר במכתב רשום אל אותו אדם לפי מען מגוריו או   

עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה: אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור,   

תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום בולט באחד  המקומות האמורים או   

פורסמה בשני עתונים יומיים הנפוצים בתחום המועצה,  שלפחות אחד מהם הוא   

בשפה העברית.                                                          

 

 

 

ביטול:                                                                     

 

 

61972 - ב ט ל.                     .   חוק עזר לקרית ארבע (אגרת ביוב) תשל"ג-

                                                                       .../.

 ת ו ס פ ת:                                  

 

 

 (סעיף 2)                                   

 

 

                                               שיעור  האגרה   בשקלים   

                                               לכל מטר  מעוקב של מים   

                                               הנצרכים   למעט    מים   

                                               להשקייה.                

      ___________________

 

אגרת ביוב:                                                                  

 

 

מגורים או משרדים                                   40                      

 

צריכה אחרת:                                        60                      

 

 

ו' תמוז                                                             

תאריך: ................... התשמ"ה                                          

25 ביוני                                                            

                                             1985 ...................      

 

 

     ....................                                              

                                                    שלום וואך          

                                               ראש המועצה המקומית       

                                                    קרית ארבע          

 

נתאשר: ........................                                            

          שלמה עמר, הממונה                                                 עבור לתוכן העמוד