5 הזרמת שפכי תעשיה למערכת ביוב

חוק עזר לקרית ארבע (הזרמת שפכי תעשיה למערכת ביוב)

 

 

 התשמ"ה - 1985                                 

 

 

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 6888 לתקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון)     ו-

תשמ"א - 1981 ויתר  סמכויותיה לפי  כל דין  ותחיקת הבטחון,  מתקינה  המועצה   

המקומית קרית ארבע חוק עזר זה;                                              

 

 

ה ג ד ר ו ת:                                                               

 

 

1.   בחוק עזר זה -                                                         

 

 

 "ביוב"         -         כמשמעו בתקנון;                               

 

 

 "היתר"         -         היתר  שנתי  להזרמת  שפכי  תעשיה,  שנתן ראש   

המועצה בכתב לעניין חוק עזר זה;               

 

 

 "הזרמת שפכים" או "הזרמה" הרחקת פסולת  ממפעל תעשיה  אל מערכת ביוב או   

באמצעותה;                                    

 

 

 "מערכת ביוב"   -         כמשמעות  "ביוב" בתקנון,  לרבות  קווי ביבים   

מאספים ומערכות שאיבה, טיהור וסילוק;          

 

 

 "מפעל תעשיה" או "מפעל"   כל מקום  שבו עושים מלאכה או מייצרים מצרכים   

וחומרים  לרבות   כל  מקום   המשמש  לעיבוד,   

להחסנה, לניקוי, לבדיקה וכיוצא באלה;          

 

 

 "מפעל טעון היתר"         מפעל תעשיה הצורך יותר מ-5000 מטרים מעוקבים   

מים לשנה  או מפעל  תעשיה הצורך פחות מ-5000   

מטרים מים  לשנה אשר  ראש המועצה קבע בהודעה   

בכתב כי הוא טעון היתר;                       

 

 

 "מפעל מבוקר"   -         מפעל תעשיה הצורך פחות מ-5000 מטרים מעוקבים   

מים  לשנה,  אשר  לדעת  ראש  המועצה  תהליכי   

הייצור או  החומרים שבו עלולים לגרום להזרמת   

שפכי תעשיה בניגוד להוראות חוק עזר זה;        

 

 

 "מפקח"         -         מי  שראש  המועצה  מינהו  בכתב  להיות  מפקח   

לעניין חוק עזר זה;                           

 

 

 "ראש מועצה"    -         לרבות מי שהוא הסמיך בכתב לעניין הוראות חוק   

עזר זה;                                      

 

 

 "מועצה"        -         המועצה המקומית קרית ארבע;                    

 

 

 "שפכי תעשיה" או "שפכים"  פסולת המורחקת ממפעל תעשיה על ידי הזרמה.      

 

 

 

איסור הזרמת שפכים מזיקים:                                                  

 

 

2.   בעל או  מחזיק של  מפעל תעשיה  לא יזרים  לביוב ולא  ירשה לאחר להזרים   

לביוב שפכי תעשיה -                                                    

 

 

 1.   באופן,  בכמות  או  באיכות העלולים  לגרום נזק  למערכת הביוב  או   

לפעולת הזרמת הביוב או לתהליכי הטיפול בו.                         

 

 

 2.   בטיב ובאופן העלול להוות מטרד או לגרום סכנה לצבור.                

 

 

 3.   ללא היתר  או שלא בהתאם לתנאי ההיתר - אם היה המפעל טעון היתר או   

בניגוד להוראות אחרות בחוק עזר זה.                                

 

 

 

 

 

 

דרישות למתן היתר:                                                           

 

 

3 2, לא יינתן היתר להזרמת שפכי תעשיה למערכת    .   בלי לגרוע  מן האמור בסעיף

ביוב אם לא התמלאו הדרישות והתנאים כמפורט בתוספת לחוק עזר זה.          

 

 

 

עריכת בדיקות שפכים והגשת תוצאותיהן:                                         

 

 

4.   א.   מחזיק מפעל  תעשיה הטעון היתר יגיש לראש המועצה,  אחת לשנה לצורך   

קבלת ההיתר, תוצאות בדיקות של שפכי תעשיה המוזרמים ממפעלו.         

 

 

 ב.   בלי לגרוע  מן האמור  בס"ק (א),  יגיש  מחזיק מפעל  טעון היתר או   

מחזיק  מפעל  מבוקר לראש  המועצה תוצאות  בדיקות של  שפכי התעשיה   

המוזרמים  ממפעלו,  בכל  עת שיידרש  בכתב מאת  ראש המועצה  לערוך   

בדיקות אלה ולהגיש תוצאותיהן.                                     

 

 

 ג.   עריכת  הבדיקות  של  שפכי  התעשיה והגשת  תוצאותיהן תיעשה  באופן   

ובתנאים שיקבע ראש המועצה.                                        

 

 

 ד.   אין  האמור  בסעיף  זה  גורע מסמכויותיהם  של ראש  המועצה והמפקח   

כמפורט בסעיף 5.                                                  

 

 

 

עריכת בדיקות שפכים בידי המועצה:                                             

 

 

5.   א.   ראש המועצה רשאי, אם ראה שהנסיבות מצדיקות זאת,  להורות על ביצוע   

בדיקות של  דגימות שפכי  תעשיה שנלקחו כאמור בסעיף קטן (ב) ורשאי   

הוא  בהודעה  בכתב  לחייב  את  מחזיק  המפעל לשאת  בהוצאות ביצוע   

הבדיקות.                                                          

 

 

 ב.   מפקח רשאי  בכל עת סבירה להיכנס למפעל תעשיה כדי ליטול דגימות של   

שפכי התעשיה  שבמפעל לצורך ביצוע בדיקות וכדי להבטיח קיום הוראות   

חוק עזר זה.                                                       

 

 

 

שינוי מפעל מבוקר למפעל טעון היתר:                                          

 

 

6.   א.   ראש המועצה  רשאי לקבוע,  עפ"י  תוצאות בדיקת שפכים שהוגשו לו או   

שבוצעו מטעמו,  כי  מפעל מבוקר יהיה מפעל טעון היתר,  משקבע כן -   

יודיע על כך בכתב למחזיק המפעל.                                   

 

 

 ב.   מפעל מבוקר שמחזיקו קיבל הודעה כאמור בסעיף קטן (א),  יחולו עליו   

ההוראות המחייבות לענין מפעל טעון היתר.                           

 

 

 

אגרה בשל הזרמת שפכי תעשיה:                                                  

 

 

7.   א.   מחזיק מפעל  טעון היתר  ישלם לראש  המועצה אגרה  בשל הזרמת  שפכי   

תעשיה (להלן - אגרה).                                             

 

 

 ב.   שעור האגרה ואופן התשלום יהיו כמפורט בתוספת השניה.                

 

 

 

איסור הפרעה לבעל סמכות:                                                    

 

 

8.   לא יפריע אדם לראש המועצה או למפקח ולא ימנע בעדם מלהשתמש בסמכויותיהם   

לפי חוק עזר זה.                                                       

 

 

 

הודעה בדבר שינוי:                                                           

 

 

9.   מחזיק מפעל תעשיה יודיע מיד לראש המועצה על כל שינוי שחל בכמות,  בטיב   

או באיכות  של שפכי התעשיה המוזרמים ממפעלו או באופן הזרמתם אם השינוי   

עלול לגרום להזרמת השפכים בנגוד להוראות חוק עזר זה.                    

 

 

 

סמכות שינוי היתר או הודעה:                                                 

 

 

10.  נתן ראש המועצה היתר או הודעה בכתב,  בתוקף סמכויותיו לפי חוק עזר זה,   

רשאי הוא לבטלם, לשנותם ולהתנות בהם תנאים.                             

 

 

 

 

 

 

מסירת הודעה:                                                                

 

 

11.  מסירת הודעה  לפי חוק  עזר זה תהיה כדין אם נמסרה לידי האדם שאליו היא   

מכוונת,  או נמסרה  במקום מגוריו  או במקום  עסקיו הרגילים או הידועים   

לאחרונה לידי  אחד מבני  משפחתו הבוגרים  או לידי  אדם בוגר  העובד או   

מועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב רשום אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו   

או מקום  עסקיו הרגילים  או הידועים  לאחרונה,  אם אי  אפשר לקיים  את   

המסירה כאמור,  תהיה  המסירה כדין  אם הוצגה - ההודעה במקום בולט באחד   

מהמקומות האמורים.                                                     

 

 

 

עונשין:                                                                    

 

 

12 80,000 שקלים,  ואם    .  העובר על  הוראה מהוראות  חוק עזר זה,  דינו קנס -

היתה העבירה  נמשכת,  דינו קנס  נוסף - 3,200 שקלים לכל יום שבו נמשכת   

העבירה לאחר שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי שהורשע   

בה בבית משפט מוסמך.                                                   

 

 

 

 תוספת ראשונה                                 

                                  ____________

 

 (סעיף 3)                                   

 

 

תנאים מחייבים לענין שפכי תעשיה המוזרמים למערכת ביוב.                       

 

 

שפכי תעשיה לא יכילו:                                                       

 

 

א.   בנזין, בנזן (C6H6), נפט,  ממיסים כגון פחמן טטרא-כלורי,  כלורופורים,   

מתילן כלורי, טרי-כלורו-אתילן, אתנים הלוגניים ודומיהם, וכן שמן בעירה   

או כל  נוזל,  מוצק או  גז העלול לגרום להתהוות תנאי בעירה או פיצוץ -   

במערכת הביוב.                                                          

 

 

ב.   פסולת נוזלית בעלת הגבה (PH6.09.0.               או הגבוהה מ-) הנמוכה מ-

 

 

 

ג.   מוצקים או  חומר צמיג  בגודל ובכמות  העשויים שלא  להיגרף ועל  ידי כך   

לגרום  להפרעה  בתקינות תהליך  הטיהור,  כגון:  שאריות "עוגת  סינון",   

אספלט, פגרי בעלי חיים, גבבה, אפר, חול, בוץ,  קש ,  שארית עיבוד שבבי   

בתעשיה,  - שארית  גזם  נוי,  חלקי  מתכת,  זכוכית,  סמרטוטים,  נוצות   

פלסטיקה,  עץ,  דם מלא,  תוכן קיבת בהמות,  עצמות,  שיער ושאריות עור,   

קרביים,  צלחות  מנייר  ופלסטיק,  שקיות  חלב  או מוצרים  דומים מנייר   

ופלסטיק, שלמים וגם כאלה שעברו ריסוק או קיצוץ.                         

 

 

ד.   מים שמקורם בגשם, מי נגר עילי, מי תהום,  ניקוז תת קרקעי,  ניקוז גגות   

חצרות או בריכות, אלא עפ"י אישור מיוחד.                                

 

 

ה.   מים שהוספו למטרת דילול פסולת נוזלית, אלא עפ"י אישור מיוחד.            

 

 

ו.   שמני מאכל, בריכוז כולל העולה על 100 מילגרם/ליטר ("מיצוי הקסן שומנים   

וחומר דמוי  גריז כגון:  שומן  מהחי,  חלב שומן צמחי וכל סוג של שמן -   

מינרלי  וכן  שפכים  המכילים  כמות נמוכה  מ-100 מיליגרם/ליטר העלולים   

לגרום נזק למערכת הביוב.                                               

 

 

ז.   שומן מינרלי  או שמנים על בסיס מינרלי,  למכונות חיתוך כלים,  המכונים   

"שמן מסיס" היוצרים תרחיפים יציבים במים או כל סוג שמן אחר שאינו עובר   

פירוק ביולוגי או תזקיקים אחרים המהווים מוצרי שמן בריכוז העולה על 20   

מילגרם/ליטר.                                                          

 

 

ח.   ציאנידים כ-CN  ותרכובת ציאונוגן  העשויים ליצור מימן ציאניד,  בסביבה   

חומצית, בריכוז מעל 2.0 מילגרם/ליטר.                                    

 

 

ט.   כלל מוצקים  אנאורגניים ומינרלים מומסים ולא מומסים,  בריכוז העולה על   

35003500 מילגרם/ליטר     מילגרם/ליטר וכן  שפכים המכילים  ריכוז נמוך  מ-

העלולים לגרום נזק למערכת הביוב.                                       

 

 

י.   כלל מוצקים מרחפים בריכוז העולה על 1000 מילגרם/ליטר.                   

 

 

יא.  צריכת חמצן כימית (צח"כ) העולה על 2000 מילגרם/ליטר.                    

 

 

יב.  חמרים העשויים לגרום לריח חריף.                                        

 

 

יג.  סולפידים מומסים בריכוז העולה על 01. מילגרם/ליטר.                      

 

 

יד.  פסולת נוזלית  שהטמפרטורה שלה  בכניסה למערכת  הביוב עולה על 45 מעלות   

צלסיוס.                                                               

 

 

טו.  פסולת העלולה לשקוע ולהפוך למוצקה או לצמיגה בטמפרטורות שבין 20 מעלות   

צלסיוס ל-40 מעלות צלסיוס.                                             

 

 

טז.  תרכובת פחמימנים  כלוריים או  תרכובות זרחן  אורגניות בריכוז העולה על   

0.02 מילגרם/ליטר.                                                      

 

 

יז.  כלור או הלוגן פעיל אחר בריכוז העולה על 3.0 מילגרם/ליטר.               

 

 

יח.  מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ"מ.                                    

 

 

יט.  סולפטים  ברכוז   העולה  ב-200S04  מעל  ריכוזם  במים     מילגרם/ליטר  כ-

המסופקים למפעל, ובכל מקרה לא יעלה ריכוז הסולפטים על 500 מילגרם/ליטר   

כ-S04.                                                                

 

 

כ.   כלורידים  בריכוז  העולה  ב-200S04  מעל  ריכוזם במים     מילגרם/ליטר  כ-

המסופקים למפעל.                                                        

 

 

כא.  פלואורידים בריכוז העולה על 1.0 מילגרם/ליטר.                           

 

 

כב.  דטרגנטים  המכונים  "קשים" בריכוז העולה  על 1 מילגרם/ליטר  ודטרגנטים   

המכונים "רכים" בריכוז העולה על 40 מילגרם/ליטר.                        

 

 

כג.  פנולים וקרזולים בריכוז העולה על 3 מילגרם/ליטר.                        

 

 

כד.  מי קרור מוחזרים או תימלחות.                                           

 

 

 

כה.  בנוסף לאמור לעיל,  לא יכילו שפכים חמרים כמפורט להלן בריכוזים העולים   

על הריכוזים הרשומים לצידם.                                            

 

 

 

 מיליגרם/ליטר                                 

 

אבץ           כ-     5.0ZN                                   

 

ארסן          כ-      0.25AS                               

 

בורון          כ-     3.0B                                      

 

בריליום        כ-     0.50BE                               

 

ונדיום          כ-    0.50V                                   

 

חמרן           כ-     25.0AI                                 

 

כסף            כ-     0.05AG                               

 

כספית         כ-      0.005HG                            

 

כרום           כ-     0.25CR                               

 

ליטיום         כ-     0.3LI                                   

 

מוליבדן          כ-   0.05MO                               

 

מנגן              כ-  1.0MG                                     

 

נחושת          כ-     1.0CU                                   

 

ניקל                כ -   1.0NI                                      

 

סלניום             כ-   0.05SE                          

 

עופרת             כ -  0.25PB                             

 

קדמיום            כ -  0.05CD                          

 

קובלט              כ -  0.25CO                     

 

 

 

           _________________                                            

                                                    שלום וואך              

                                           ראש המועצה המקומית קרית ארבע    

 

 

 

ו' תמוז                                                             

נתאשר: _______________ התשנ"ה                                              

25 ביוני                                                            

                                                 1985 _______________      

 

                                             _________________________     

             שלמה עמר,                                                     

             הממונה                                                        עבור לתוכן העמוד