6 - בניית ביבים

חוק עזר לקרית ארבע (בניית ביבים) התשמ"ה - 1985

 

 

 

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 6888 לתקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון)     ו-

תשמ"א - 1981 ויתר  סמכויותיה לפי  כל דין  ותחיקת הבטחון,  מתקינה  המועצה   

המקומית קרית ארבע חוק עזר זה;                                              

 

 

 

ה ג ד ר ו ת:                                                               

 

 

1.   בחוק עזר זה -                                                         

 

 

 "ביב"          -         לרבות  תעלת  שופכין,  חפירה לבניית  ביבים,   

צינורות  ואביזרים  המשמשים  לבניית  ביבים:   

 

 

 "ביב פרטי"     -         ביב המשמש נכס אחד על חיבוריו.                

 

 

 "ביב צבורי"    -         ביב המשמש  כמה נכסים  והשופכין זורמים אליו   

מביבים פרטיים בלבד.                          

 

 

 "בעל נכס"      -         שוכר או שוכר משנה ששכר נכס לתקופה של למעלה   

משלוש שנים ובאין שכירות כאמור - האדם המקבל   

או זכאי לקבל הכנסה מנכס או שהיה מקבלם אילו   

היה  הנכס  נותן  הכנסה,  ובאין  אדם כזה  -   

הבעלים הרשום של הנכס.                        

 

 

 "מהנדס"        -         אדם שמינתה  המועצה למלא  את תפקידי המהנדס,   

כולם או מקצתם;                               

 

 

 "מועצה"        -         המועצה המקומית קרית ארבע.                    

 

 

 "מנהל"         -         אדם שמינתה  המועצה למלא  את תפקידי  המנהל,   

כולם או מקצתם;                               

 

 

 "נכס"          -         כל בניין וכל קרקע,  שבתחום המועצה,  תפוסים   

או  פנויים,   ציבוריים  או  פרטיים,   למעט   

רחובות.                                       

 

 

 "ראש המועצה"   -         לרבות  אדם   שראש  המועצה  העביר  אליו  את   

סמכויותיו לפי חוק עזר זה כולן או מקצתן;      

 

 

 

הגבלות של בניית ביבים פרטיים וחיבורם:                                      

 

 

2.   א.   לא יבנה אדם ביב פרטי, לא ישנהו, לא יתקנהו ולא יחליפנו ולא יחבר   

ביב פרטי  לביב ציבורי,  אלא  לפי היתר בכתב מאת המנהל או המהנדס   

ובהתאם לתנאי ההיתר.                                              

 

 

 ב.   בקשה להיתר תוגש בכתב ותצורף אליה תכנית הביב, השינוי, התיקון או   

החיבור, לפי העניין.                                              

 

 

 

דרישה לבניית ביבים פרטיים:                                                 

 

 

3.   א.   המהנדס או המנהל רשאים בהודעה בכתב, לדרוש מאת בעל הנכס:           

 

 

      1.   לבנות, לשנות, לתקן או להחליף ביב פרטי בנכסו;                

 

 

      2.   לחבר ביב פרטי לביב ציבורי.                                  

 

 

 ב.   הודעה לפי סעיף קטן (א) תכלול את התנאים והמועד לביצוע העבודה.     

 

 

 ג.   בעל נכס שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.                       

 

 

 

 

 

 

סמכויות המועצה:                                                            

 

 

4 3, או  ביצע עבודה  מהעבודות    .   א.   לא  מילא  אדם אחר  דרישה לפי  סעיף

המנויות בסעיף  2 ללא היתר,  או  לפי התנאים  הכלולים בהודעה לפי   

סעיף 3, רשאית המועצה לבנות את הביב,  להרסו,  לשנותו,  לתקנו או   

להחליפו, או לחברו לביב צבורי,  או לבצע את העבודה כהלכה הכל לפי   

הענין, ולגבות מאת אותו אדם את ההוצאות הכרוכות בכך.               

 

 

 ב.   תעודה בחתימת  המהנדס או  המנהל בדבר גובה ההוצאות שהוצאו על ידי   

המועצה כאמור בסעיף קטן (א) תהווה ראיה לכאורה לכך.                

 

 

 

אגרת ביב:                                                                  

 

 

5.   אגרת ביב בשיעור שנקבע בתוספת,  תשולם למועצה בידי בעל נכס באחד מאלה,   

הכל לפי העניין;                                                       

 

 

 1 2;                                        .   עם מתן היתר כאמור בסעיף

 

 

 2 3 (ג).                                  .   עם קבלת הודעה כאמור בסעיף

 

 

 3 4.                       .   עם ביצוע עבודה על ידי המועצה כאמור בסעיף

 

 

 

רשות כניסה:                                                                

 

 

6.   א.   ראש המועצה,  המהנדס  והמנהל רשאים  בכל זמן סביר להיכנס לכל נכס   

כדי לברר  אם ממלאים  אחרי הוראות  חוק עזר  זה,  או כדי לבצע כל   

עבודה לפי חוק עזר זה, באמצעות שליחיהם ופועליהם.                  

 

 

 ב.   לא  יפריע  אדם  לראש  המועצה,  למהנדס או  למנהל ולא  ימנע אותם   

מלהשתמש בסמכויותיהם לפי סעיף קטן (א).                            

 

 

 

מתן הודעות:                                                                 

 

 

7.   א.   מסירת הודעה לפי חוק זה תהא כדין,  אם נמסרה לידי האדם שאליו היא   

מכוונת,  או  נמסרה  במקום מגוריו,  או  במקום עסקיו  הרגילים או   

הידועים לאחרונה  לאחד מבני  משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר   

העובד או  המועסק שם,  או  נשלחה בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו   

אדם לפי מען מקום מגוריו הרגילים או הידועים לאחרונה: אם אי אפשר   

לקיים את  המסירה כאמור  תהא המסירה  כדין אם הוצגה ההודעה במקום   

בולט באחד המקומות האמורים או על הנכס שבו היא דנה.                

 

 

 ב.   דרישה או  הודעה שיש למסרה לפי חוק עזר זה לבעל נכס או למחזיק בו   

והיא מוענה אליהם בתור "בעל" או "המחזיק" של אותו נכס, ללא כל שם   

או תואר נוסף, יראו אותה כאילו מוענה כהלכה.                       

 

 

 

ענשים:                                                                     

 

 

8 80,000 שקל ואם היתה    .   העובר על  הוראה מהוראות חוק עזר זה,  דינו - קנס

העבירה נמשכת,  דינו  קנס של 3,200 שקל לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי   

הרשעתו בדין  או אחרי  שנמסרה לו הודעה בכתב מאת ראש המועצה או המהנדס   

או המנהל.                                                             

 

                                                                       .../.

 

 ת ו ס פ ת                                   

                                    _________

 (סעיף 5)                                   

 

 

                                        בשקלים                         

                          _______

 אגרת היתר     -    4,000                           

 

 

           _________________                                           

                                                    שלום וואך              

                                           ראש המועצה המקומית קרית ארבע    

 

ו' תמוז                                                               

נתאשר: _______________ התשנ"ה                                              

25 ביוני                                                             

                                                 1985 _______________      עבור לתוכן העמוד