8 - צעצועים מסוכנים

 חוק עזר לקרית ארבע (צעצועים מסוכנים) התשמ"ה - 1985

 

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 6888 לתקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון)     ו-
תשמ"א - 1981 ויתר  סמכויותיה לפי  כל דין  ותחיקת הבטחון,  מתקינה  המועצה   
המקומית קרית ארבע חוק עזר זה;                                              


הגדרות:                                                                    


1.   בחוק עזר זה -                                                         


 "אפוטרופוס"    -         אדם שילד נמצא אותה שעה בפקוחו או בהשגחתו;    


 "המועצה"       -         המועצה המקומית קרית ארבע;                    


 "ילד"          -         מי שלא מלאו לו 12 שנה;                       


 "פקח"          -         אדם שראש  המועצה מינהו להיות פקח לענין חוק   
עזר זה;                                      


 "צעצוע מסוכן"  -         אחד מאלה:                                    


                          1. כלי או חפץ הפולט וזורק גוף, אש או נוזל,   
או גורם להדף אויר מסוכן;                     


                          2. אש הנזרקת  שלא באמצעות  כלי או  חפץ ויש   
בכך משום סכנה לבני אדם;                      


                          3. צעצוע שיש בו כדי לגרום לאחד מאלה:         


                                     א. נזק גופני או נזק לחושים;       


                                     ב. הטרדה לרבים במקומות ציבוריים   
על ידי דימוע, גירוי, עיטוש, רעש   
בלתי סביר או זיהום אויר;          


                                     ג. התלקחות של אש;                 


                                     ד.  בהלה במקום  צבורי או  במקום   
שבו מרוכז קהל;                    


                          4. צעצוע  אשר  מחמת דמיונו  הרב לכלי  יריה   
אמיתי עלול השימוש בו להביא לבהלת הציבור;     


                          5. צעצוע, כלי או דבר אחר, המשמש לצרכי משחק   
או בידור, שבו אפשר לירות כדור,  קלע,  פגז,   
פצצה, פקק או כיוצא בזה,  או שבו אפשר לפוצץ   
חומר נפץ, בין שהצעצועים, הכלי או הדבר האחר   
הוא בצורת אקדח, רובה או תותח ובין שהוא בכל   
צורה  אחרת  לרבות  אביזריהם,   וכן  אורים,   
זיקוקין די-נור ושאר חומר לקיח כיוצא בזה;     


 "ראש המועצה"   -         לרבות  אדם   שראש  המועצה  העביר  אליו  את   
סמכויותיו לפי חוק עזר זה כולן או מקצתן;      

 

ייצור צעצועים מסוכנים ומכירתם:                                             


2.   לא יעסוק  אדם בייצור  צעצועים מסוכנים  או במכירתם ולא יחזיקם למכירה   
בין כעסק  נפרד ובין  כחלק מעסק  אחר,  אלא על פי היתר מאת ראש המועצה   
ובהתאם לתנאי ההיתר.                                                   

 

 

הפעלת צעצועים מסוכנים:                                                     


3.   לא יפעיל  אדם צעצוע  מסוכן,  אלא על  פי היתר  מאת ראש המועצה ובהתאם   
לתנאי ההיתר.                                                          

 

בקשה למתן היתר:                                                            


4.   בקשה למתן היתר תוגש לראש המועצה ותהיה חתומה ביד המבקש.                

 

מתן היתר ותנאיו:                                                           


5.   ראש המוצעה  רשאי לתת היתר או לסרב לתתו,  לבטלו או להתלותו וכן לקבוע   
בו תנאים, להוסיף עליהם, לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם.                   

 

פקיעת היתר:                                                                


6 31 בדצמבר  שלאחר נתינתו,  אלא אם נקבע בו מועד מוקדם    .   היתר יפקע  ביום
יותר.                                                                 

 

אגרת היתר:                                                                 


7.   בעד מתן היתר תשולם למועצה אגרה כנקוב בתוספת.                          

 

חובת האפוטרופוס:                                                           


8.   לא ירשה  אפוטרופוס שילד יחזיק או ישתמש בצעצוע מסוכן ללא היתר או שלא   
בהתאם לתנאי ההיתר.                                                    

 

סמכויות כניסה ובקורת:                                                      


9.   א.   פקח רשאי,  בכל עת סבירה,  להיכנס לכל מקום ולעשות כל מעשה הדרוש   
לו, כדי לברר אם קוימו הוראות חוק עזר זה.                         


 ב.   לא יפריע אדם לפקח להשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן (א).            

 

הסכמה:                                                                     


10.  מפקח רשאי  לעקל ולהחרים  צעצוע מסוכן האסור בייצור מכירה או החזקה על   
פי סעיף 2.                                                            

 

ענשין:                                                                     


11 80,000 שקל ובמקרה    .  העובר על  הוראה מהוראות  חוק עזר  זה,  דינו - קנס
שהעבירה נמשכת  - קנס של  3,200 שקל לכל  יום שבו  נמשכת העבירה  אחרי   
הרשעתו בדין או אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה.         
                                                                       .../.


 ת ו ס פ ת                                   
                                    _________
 (סעיף 7)                                   


בשקלים                          
                          _______
 אגרת היתר     -    5,000                           

 

           _________________                                           
                                                    שלום וואך              
                                           ראש המועצה המקומית קרית ארבע    


נתאשר: ו' תמוז התשנ"ה                                                      

       25 1985                                                         ביוניעבור לתוכן העמוד