9 - אגרת תעודת אישור

 חוק עזר לקרית ארבע (אגרת תעודת אישור) התשמ"ה - 1985

 

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 6888 לתקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון)     ו-
תשמ"א - 1981 ויתר  סמכויותיה לפי  כל דין  ותחיקת הבטחון,  מתקינה  המועצה   
המקומית קרית ארבע חוק עזר זה;                                              


ה ג ד ר ו ת:                                                               


1.   בחוק עזר זה -                                                         


 "תעודה"        -         אישור בכתב בכל עניין שבסמכות המועצה;         


 "המועצה"       -         המועצה המקומית קרית ארבע.                    


 "ראש המועצה"   -         לרבות  אדם   שראש  המועצה  העביר  אליו  את   
סמכויותיו לפי חוק עזר זה כולן או מקצתן;      

 

מתן תעודה:                                                                 


2.   ראש המועצה רשאי לתת תעודה או העתק מהתעודה.                            

 

אגרה:                                                                      


3.   המבקש  מאת  ראש המועצה  תעודה ישלם  לקופת המועצה  אגרה בשעור  הנקוב   
בתוספת.                                                               
                                                                       .../.
 ת ו ס פ ת                                   
                                    _________

 (סעיף 3 לחוק)                                 

 

בשקלים                          
                          _______


1 2,000                           .   תעודה         -  

                    2 500                             .   העתק תעודה    -  

 


           _________________                                           
                                                    שלום וואך              
                                           ראש המועצה המקומית קרית ארבע    


נתאשר: ו' תמוז התשנ"ה                                                      

       25 1985                                                         ביוני

 

                                                            ________________
שלמה עמר, הממונה                                                           עבור לתוכן העמוד