10- אספקת מים

 חוק עזר לקרית ארבע (אספקת מים) התשמ"ו - 1986

 

בתוקף סמכותה  לפי סעיפים 6888 לתקנון המועצות המקומיות (יהודה ושומרון)     ו-
תשמ"א - 1981 ויתר  סמכויותיה לפי  כל דין  ותחיקת הבטחון,  מתקינה  המועצה   
המקומית קרית ארבע חוק עזר זה;                                              

 

הגדרות:                                                                    


1.   בחוק עזר זה;                                                          


 "אבזר"         -         ברז, צינור, מגוף, שסתום, מסנן,  תעלה,  סכר   
ותא בקורת.                                   


 "גינת נוי"     -         נכס המשמש לגידול צמחי נוי ודשאים ושאושר על   
ידי ראש המועצה כגינת נוי.                    


 "המועצה"       -         המועצה המקומית קרית ארבע.                    


 "מד מים"       -         מכשיר למדידת  או קביעת  כמות מים  המסופקים   
לנכס.                                        


 "יחידה"        -         בנין,  או חלק ממנו המשמש למגורים,  לעסק או   
לכל שמוש אחר בנפרד.                          


 "מנהל מפעל המים"         מנהל  מפעל  המים של  המועצה לרבות  אדם אחר   
שנתמנה לענין חוק עזר זה על ידי המועצה למלא   
תפקידי מנהל מפעל-המים, כולן או מקצתן.        


 "מפעל מים"     -         באר, בריכה, מנהרה, תעלה, סכר, קידוח, מוביל   
צנור,  מנוע,  משאבה,  וכן כל מבנה מיתקן או   
ציוד אחר  המשמשים או  המיועדים לשמש לשאיבת   
מים, לאגירתם, להעברתם,  לאספקתם או להסדרתם   
ולמעט רשת פרטית.                             


 "מפקח"         -         מי  שנתמנה  על ידי  ראש המועצה  להיות מפקח   
בתחומי המועצה.                               


 "נכס"          -         יחידה או חלק ממנה וכל קרקע תפוסה או פנויה.   


 "צרכן"         -         אדם המחזיק בנכס בו מותקנת רשת פרטית,  כולה   
או מקצתה  וכל אדם שרשת פרטית משמשת אותו או   
נכס שבהחזקתו,  או  אדם שחתם על חוזה לאספקת   
מים מהמועצה.                                 


 "ראש המועצה"   -         לרבות  מי  שראש  המועצה  העביר  אליו  בכתב   
סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן:     


 רשת פרטית"     -         אבזר,  דוד  אגירה,  שסתום  אל חוזר,  מיתקן   
להגברת לחץ, לוויסות,  לחימום או לפיזור מים   
וכל מיתקן  או מכשיר  אחר המצוי בנכס והמשמש   
או המיועד לשמש לאספקת מים לנכס.              


 "שטח בנין"     -         שטח רצפתו של חלק בנין הנמדד בין קירותיו.     


 "שטח מגרש"     -         השטח הרשום  של המגרש או השטח הידוע של אותו   
מגרש לרבות שטח הקרקע עליו עומד הבנין.        

 

מפעל מים:                                                                  


2.   א.   לא יקים אדם בתחום המועצה מפעל מים ולא ישתמש במפעל מים קיים אלא   
לפי היתר בכתב מאת מנהל מפעל המים ובהתאם לתנאי ההיתר.             


 ב.   לא יחבר  אדם רשת פרטית למפעל מים,  לא ירחיב חיבור ולא יפרקו או   
יחברו מחדש,  אלא  לפי אישור בכתב מאת מנהל מפעל המים - ובאמצעות   
עובדים שייקבעו על ידי ראש המועצה.                                


 ג.   בעל נכס  או מחזיק  בנכס המעונין  בחיבור רשת  פרטית למפעל  מים,   
הרחבת חיבור, פירוקו או התקנתו מחדש,  יגיש למנהל מפעל המים בקשה   
בכתב בצירוף תכנית של הרשת הפרטית.                                


 ד.   בעד חיבור, הרחבת חיבור, פירוקו או התקנתו מחדש לפי סעיף זה ישלם   
המבקש למועצה  אגרה בשיעור  הנקוב בתוספת  וכן הוצאות  לפי חשבון   
שהגיש מנהל מפעל המים.                                            


 ה.   בקש בעל  נכס חיבור  למפעל מים  כאמור בסעיף קטן (ג),  ואין צנור   
מפעל מים  בקטע הגובל  עם הנכס,  מותר  למנהל לבצע  חיבור כמבוקש   
באמצעות קו צנורות מים זמני.                                      


 ו.   מד המים יותקן בתחילת הקו הזמני.                                  


 ז.   בעל הנכס אשר נכסו חובר למפעל מים באמצעות קו צנורות זמני, כאמור   
בסעיף קטן  (ו),  יהא אחראי לכל נזק שייגרם לקו המים הזמני המשמש   
אותו או לאבדנו או לאבדן מים הנובע מכך,  לחוד או במשותף עם צרכן   
אחר כפי  שקבע מנהל מפעל המים,  אלא אם נגרם הנזק עקב רשלנותו של   
עובד מפעל המים בעל מילוי תפקידו.                                 


 ח.   בעד הנחת קו צנורות מים זמני,  ישולמו למועצה אגרות והוצאות מראש   
בהתאם לחשבון שיגיש מנהל מפעל המים בשעורים שנקבעו בתוספת.         


 ט.   קו המים  הינו רכוש  המועצה ויוחזר  למועצה בגמר  השמוש ללא החזר   
אגרה.                                                            

 

רשת פרטית:                                                                 


3.   א.   לא יתקין אדם רשת פרטית, לא ישנה רשת פרטית קיימת, לא יסירנה ולא   
יטפל בה בדרך אחרת, פרט לצורך תיקונים דחופים הדרושים להזרמת מים   
סדירה,  אלא  לפי  היתר בכתב  מאת מנהל  מפעל המים  ובהתאם לתנאי   
ההיתר.                                                           

 ב.   בקשה להיתר  לפי סעיף  קטן (א) תוגש  בכתב למנהל מפעל המים בצרוף   
תכנית הרשת המוצעת,  או תכנית השינוי או התיקון.  הכל לפי הענין.   
בעד ההיתר תשולם למועצה אגרה בשיעור הנקוב בתוספת.                 


 ג.   1.   התקנת רשת פרטית,  שינויה או תיקונה יעשו על ידי מבקש ההיתר   
ועל חשבונו.                                                 


      2.   רשת פרטית תוחזק במצב תקין ונקי על ידי הצרכן ועל חשבונו.     


 ד.   מנהל מפעל  המים או  מפקח רשאים  להורות לצרכן  להחזיק,  לתקן או   
לשנות רשת  פרטית וכל  אביזר או  חיבור שברשת,  כדי לאפשר פעולתה   
התקינה או כדי למנוע הפרעות למפעל מים,  למד מים,  לרשת פרטית או   
לאספקת מים לנכס, או כדי למנוע בזבוז מים או זיהום המים.           


 ה.   מי שקיבל  הוראה לפי  סעיף קטן  (ד) חייב למלא  אחריו בתוך המועד   
הנקוב בהוראה.                                                    


 ו.   בעל נכס  או צרכן רשאים לבקש ממנהל מפעל המים עריכת בדיקה של רשת   
פרטית,  כולה או  מקצתה.  בעד בקשת בדיקתה ישלם המבקש אגרה בשעור   
הנקוב בתוספת,  וכן יחולו עליו הוצאות הבדיקה לפי חשבון שיוגש על   
ידי מנהל מפעל המים.                                              


 ז.   לא ישתמש  אדם לצורך  התקנת רשת  פרטית,  שינויה או תיקונה,  אלא   
באבזרים שסוגם, מידותיהם וטיבם אושרו על ידי מנהל מפעל המים.       


 ח.   מנהל מפעל  המים רשאי  להורות על  החלפת האבזרים  שנקבעו על ידיו   
כאמור בסעיף קטן (ז) באבזרים אחרים.  הורה מנהל מפעל המים כאמור,   
לא יחולו הוצאות ההחלפה על הצרכן אלא אם כן האבזר שיש להחליפו לא   
היה במצב תקין או מנע את פעולתו התקינה של מד מים או אבזר או גרם   
להפרעות באספקת המים, לבזבוזם או לזיהומם.                         

 


מד מים:                                                                    


4.   א.   מנהל מפעל  המים רשאי  להתקין מד מים לנכס שלו מסופקים או עומדים   
לספק מים,  וכן  רשאי הוא לבדוק,  לתקן,  להחליף או להסיר מד מים   
שהותקן לפי הצורך.                                                


 ב.   מד מים הוא רכוש המועצה.                                          


 ג.   לא יותקן מד מים, לא ייבדק, לא יתוקן, לא יוחלף ולא יוסר אלא ע"י   
מנהל מפעל המים או עובד שנתמנה על ידי המועצה לצורך כך.            


 ד.   צרכן ישלם  למועצה אגרת  מד מים  ואגרת התקנת מד מים בשעור הנקוב   
בתוספת.                                                          


 ה.   צרכן יהיה  אחראי לכל  נזק שייגרם  למד המים או לאבדנו,  זולת אם   
נגרם הנזק  באשמתו של  אחד מפקידי  המועצה או מפועליה בשעת מילוי   
תפקידם.                                                          


 ו.   צרכן שיש  לו יסוד סביר להניח כי מד מים שבנכסו אינו פועל כהלכה,   
רשאי לדרוש ממנהל מפעל המים להורות על בדיקת מד המים.  בעד בדיקת   
מד  המים  כאמור,  תשולם  למועצה  אגרת בדיקה  מראש בשעור  הנקוב   
בתוספת. אם נתגלה בבדיקה שמד המים פגום תוחזר האגרה למבקש.         


 ז.   צרכן יחזיק  את מד המים שבנכסו בצורה תקינה ונקיה אשר תאפשר גישה   
לקריאה וטיפול קל ונוח במד המים ולא יכסה ולא יסתום ולא ינעל ולא   
ימנע  בשום  דרך את  אפשרות הקריאה  או הטיפול  במד המים  על ידי   
המועצה או שליחיה.                                                

 

חובת אחראי לבנייה:                                                         


5.   א.   בעל נכס,  בעל  היתר בניה  וכל קבלן  או אחראי להקמת מבנה המיועד   
לשימוש בני אדם -                                                 


      1.   חייב להתקין  בבנין רשת  פרטית וחיבור  נפרד לכל  יחידת נכס   
ומערכת  תקינה  אשר תאפשר  זרימת ואספקת  מים ראויים  לשתיה   
וטובים לבריאות ושאינם עלולים להזדהם על ידי זרימה או גישות   
חוזרות ובאופן שיתאפשר חיבור נוח של הרשת הפרטית למפעל מים.   


      2.   חייב להתקין הרשת הפרטית באופן שתאפשר התקנה נוחה של מד מים   
נפרד לכל יחידת נכס בבנין.                                   


      3)2).      .   חייב להתקין חיבור נפרד לכל יחידה בנכס האמור בפיסקה


 ב.   חובת התקנת  חיבור נפרד כמפורט בסעיף קטן (א) )3) תחול גם על בעל   
נכס או  מחזיק בנכס המבצע שינוי באותו נכס באופן המפצל יחידה אחת   
לשימושים נפרדים.                                                 


 ג.   רשת פרטית  ומערכת למים  כאמור בסעיף  קטן (א) תתוכנן ותותקן לפי   
הנחיות מנהל  מפעל המים או ראש המועצה.  ובאופן שתאפשר זרימת מים   
לאחר  חיבור  הרשת הפרטית  למפעל מים  - בכמות ובלחץ  המאשרים את   
פעולתה התקינה והשקטה בתנאי שימוש רגילים.                         


 ד.   אביזר וכל  מתקן ברשת  פרטית יתוכננו  ויותקנו באופן שימנע בזבוז   
מים  ותידרש  כמות מינימאלית  להפעלתם ולניקויים  כהלכה,  ובהתאם   
להוראות מנהל מפעל המים.                                          

 

אגרות מים:                                                                 


6.   א.   בעד אספקת מים לנכס, למעט גינת נוי,  ישלם הצרכן למועצה אגרת מים   
בשיעור הנקוב בתוספת.                                             


 ב.   מצא מנהל  מפעל המים  כי מד מים לא פעל כהלכה במשך תקופה מסויימת   
או שהוצא לרגל תיקונים או מסיבה סבירה אחרת מהרשת רשאי הוא לחייב   
או לזכות  את הצרכן  בעד כמות  המים שתיקבע  לפי התצרוכת הממוצעת   
במשך שני  החודשים שקדמו  לאותה תקופה  או לפי התצרוכת של התקופה   
המקבילה בשנה הקודמת, הכל לפי שיקול דעתו.                         


 ג.   מצא מנהל  מפעל המים  כי מד  מים אינו  מדוייק ברישום  כמות המים   
המסופקת לנכס, רשאי הוא, לפי מיטב הערכתו, לחייב את הצרכן בתשלום   
בעד כמות המים שנמדדת לפי מד המים, בתוספת או בהפחתת ההפרש הנובע   
מאי הדיוק האמור.                                                 


 ד.   1.   בעד  אספקת  מים לגינת  נוי ישלם  המחזיק אגרה  בשעור הנקוב   
בתוספת וזאת  לפי בקשת  הצרכן במשך החודשים דצמבר עד מרס של   
כל שנה בה יפרט גודל גינתו וטיבה.                            


      2.   המועצה רשאית  לקבוע אגרה  לגינת נוי  אף ללא הגשת בקשה מאת   
הצרכן מהמועד  שיקבע על ידה ולשנות את קביעתה זו אם נמצא כי   
השטח חדל לשמש כגינת נוי.                                    


      3.   בעד  אספקת  מים לגינת  נוי המושקית  על ידי  המועצה,  ישלם   
המחזיק אגרה בשיעור הנקוב בתוספת.                            


 ה.   משמש מד מים צרכנים אחדים, ישלם כל צרכן את חלקו באגרת המים, דמי   
שימוש, הוצאות התקנת מד המים ואגרת התקנתו, ובכל תשלום אחר המגיע   
למועצה לפי חוק עזר זה,  כפי היחס שבין שטח הדירה המוחזק על ידיו   
לבין השטח הכולל של הדירות שמד המים משמש אותם. ובלבד שהתשלום לא   
יפחת מהשיעור המינימאלי הנקוב בתוספת.                             


 ו.   על  אף  האמור  בסעיף  קטן (ה) רשאי  מנהל מפעל  המים בהסכמת  כל   
הצרכנים  המשתמשים  במד  מים  משותף,  להורות על  חלוקה אחרת  של   
התשלומים בין הצרכנים.                                            


 ז.   משמש מד  מים אחד  נכס המוחזק על ידי צרכנים אחדים,  המשתמשים בו   
מקצתם למגורים ומקצתם לצרכים אחרים,  רשאי מנהל מפעל המים להעריך   
את חלקן  של כל  אחד מהצרכנים בכמות המים שנרשמה על ידי מד המים,   
ואגרת המים תשולם על ידי כל צרכן כזה בהתאם לכך, ובלבד שלא יפחתו   
מהשיעורים המינימאליים שנקבעו בתוספת.                             


 ח.   משמש מד  מים אחד  נכס המוחזק על ידי צרכנים אחדים ונתגלתה נזילה   
ברשת הפרטית  בחלק המוחזק  על ידי  אחד או אחדים מהצרכנים,  רשאי   
מנהל מפעל המים להעריך את כמות המים שנזלו ואגרה בעד כמות מים זו   
תשולם על ידי אותו צרכן או אותם צרכנים.                           


 ט.   הורכבו מדי  מים דירתיים  לכל הצרכנים  וכן מד מים כללי לכל הנכס   
והיה  הפרש  ברישום  ביניהם,  יחולק  ההפרש  באופן  שווה בין  כל   
הצרכנים, זולת אם הגיעו הצרכנים להסכם בכתב עם מנהל מפעל המים על   
אופן חלוקה אחר.                                                  

 

הנחת צינורות:                                                              


7.   א.   בעל נכס או המחזיק בנכס המבקש לחבר את הנכס למפעל מים,  או הבונה   
בניה חדשה  בנכס שאינו  מחובר למפעל מים,  ישלם למועצה אגרת הנחת   
צינורות בסכומים הנקובים בתוספת לגבי שטח המגרש ולגבי שטח הבניה.   


 ב.   בעל נכס  או המחזיק  בנכס,  הבונה בניה  חדשה או תוספת בניה בנכס   
המחובר למפעל  מים,  ישלם למועצה אגרת הנחת צינורות בשיעור הנקוב   
בתוספת לגבי שטח הבניה.                                           


 ג.   האגרות לפי  סעיף זה  ישולמו עם  הגשת בקשה  לחיבור הרשת  הפרטית   
למפעל מים או לאישור השינוי ברשת הפרטית הקיימת, או עם קבלת היתר   
בניה לבניה  בנכס או עם התחלת הבניה בנכס - הכל לפי המועד המוקדם   
יותר.                                                            


 ד.   בעל נכס  - פרט לנכס  שבו קיימת  כבר רשת פרטית מחוברת למפעל מים   
הגובל בקטע  רחוב שבו הניחה המועצה צינור מים,  ישלם למועצה אגרת   
הנחת צנורות בשיעור שנקבע בתוספת.                                 


חוזה מיוחד:                                                                


8.   א.   מנהל מפעל  המים באישור  המועצה ובאישור  מי שנתמנה  להיות אחראי   
לענייני מים באזור,  רשאי להתקשר עם צרכן בחוזה מיוחד לאספקת מים   
ולקבוע בו תנאים.                                                 


 ב.   תנאים  כאמור   בסעיף קטן  (א) יכול וייקבעו  אף שלא  בהתאם ליתר   
הוראות חוק  עזר זה,  ואולם  אין החוזה מיוחד כדי לגרוע מסמכויות   
המועצה או ראש המועצה או מנהל מפעל המים בענייני מים אלא אם נקבע   
הדבר במפורש באותו חוזה.                                          

 

פקדונות:                                                                   


9.   א.   ראש המועצה  רשאי באישור  המועצה לחייב צרכן להפקיד בקופת המועצה   
פקדון, כפי שיקבע,  להבטחת תשלום אגרות מים או הוצאות עקב נזק או   
אבדן מד מים או קלקולו שלא נעשו מחמת פעולתו הרגילה, אגרת החזקתו   
של מד מים וכל תשלום או אגרה אחרת המגיעים לפי חוק עזר זה אשר לא   
שולמו מראש  למועצה ולגבות  מתוכן בלי לפגוע בדרכי גביה אחרות כל   
סכום המגיע מאת הצרכן כאגרה או כהוצאות.                           


 ב.   ביקש צרכן להינתק מחיבור למפעל המים, יוחזר לו הפקדון ויראו אותו   
כתשלום ששולם  ביתר ויחולו  עליו הוראות  הסעיפים 8386 לתקנון     ו-
בשינויים המחוייבים לפי הענין.                                    

 

הוראות לתשלום:                                                             


10.  א.   אגרת מים וכן כל תשלום, פקדון או אגרה שלא נקבע בחוק עזר זה מועד   
לתשלומם, ישולמו למועצה בתוך 14 יום מתאריך מסירת הדרישה לכך מאת   
מנהל מפעל המים.                                                  


 ב.   לא שולמו  האגרה,  הפקדון או  התשלום בתוך המועד הנזכר בסעיף קטן   
(א) יתווספו לאותו סכום תשלומים כאמור בסעיפים 8386 לתקנון.       ו-

 

ניתוק מים:                                                                 


11.  א.   צרכן שלא סילק במועד הקבוע את הסכומים שהוא חייב בהם לפי חוק עזר   
זה,  אם כאגרה,  כפקדון  או כהוצאות,  או שביזבז מים,  השתמש בהם   
לרעה, זיהמם או פגע בהם בצורה אחרת, או שפגע במד-מים, או שעבר על   
הוראות סעיף 14 5 ימים ממועד    (א) להלן,  רשאי מנהל מפעל המים בתום
מסירת התראה  בכתב לצרכן,  לנתק  את החיבור בין אותו חלק של הרשת   
הפרטית אשר  בהחזקתו של  הצרכן ובין  יתר חלקי  הרשת - הפרטית או   
מפעל מים.                                                        


 ב.   רשת פרטית שחוברה למפעל מים בניגוד לסעיף 2, או שחיבורה חודש שלא   
ע"י המועצה, רשאי מנהל מפעל המים לנתק את החיבור בכל עת.           


 ג.   חיבור שנותק  לפי סעיף  זה לא  יחודש אלא  לאחר תשלום כל הסכומים   
המגיעים מהצרכן כאמור, או לאחר תיקון הדברים הטעונים תיקון,  הכל   
לפי הענין.  בעד  חידוש חיבור שנותק לפי סעיף קטן (א) תשולם אגרת   
חידוש חיבור בשיעור הנקוב בתוספת.                                 


 ד.   חיבור של  רשת פרטית שנותק לפי סעיף זה,  לא יחודש אלא לפי אישור   
בכתב מאת  מנהל מפעל  המים.  בוצע חיבור מחדש שלא לפי אישור מנהל   
מפעל המים כאמור,  יראו את הצרכן כאחראי לחידוש,  כל עוד לא הוכח   
אחרת.                                                            

 

הפסקת אספקת מים:                                                           


12.  א.   בשעת חירום,  או במקרה של צורך דחוף בביצוע תיקונים במפעל מים או   
ברשת פרטית,  רשאי  מנהל מפעל המים לעכב או להפסיק את אספקת-המים   
כולה או מקצתה, עד לביטול הסיבה שגרמה לניתוק או להפסקה כאמור.     


 ב.   הפסקת אספקת מים לפי סעיף קטן (א) אינה פוטרת צרכן מתשלום האגרות   
ויתר התשלומים שהוא חייב בהם לפי חוק עזר זה.                      

 

כללים לשימוש במים:                                                         


13.  א.   לא יבזבז  אדם מים  ולא יגרום או ירשה שאחר יבזבז מים שברשותו או   
מרשת פרטית שבנכסו.                                               


 ב.   לא ישתמש  אדם במים  ולא יגרום  או ירשה שאחר ישתמש במים שברשותו   
אלא לצרכים  לפיהם משתלמת  אגרת מים  עבור המים  או שלמענם אושרה   
אספקת המים על ידי מנהל מפעל המים.                                


 ג.   לא ירחץ אדם במפעל מים, לא יכנס בו, לא יכבס בו,  לא יכניס לתוכו   
ולא יגרום  או ירשה להכניס לתוכו בעל חיים או חפץ ולא יעשה בו כל   
מעשה העלול לגרום לזיהום או להפרעה לאספקת המים.                   


 ד.   לא יחבר  אדם ולא  יאפשר זרימה  של מים  דלוחים,  מי שופכין,  מי   
תעשייה כימית וכיוצא בזה, למערכת מי שתיה או למפעל מים.            


 ה.   לא ינצל אדם את לחץ המים לפעולות הרמה, עירבול וכיו"ב.             


 ו.   לא ייעשה  שימוש במים לצרכי השקאה אלא בשעות ובתנאים כפי שייקבעו   
ע"י מנהל מפעל המים.                                              


 ז.   לא יפתח אדם ולא יסגור, שלא כדין, כל אביזר השייך למפעל מים, אלא   
כדי  למנוע  בזבוז,  פגיעה  או  נזק שארע  שלא בידיעת  המועצה או   
עובדיה.                                                          


 ח.   לא יפתח אדם ברז שריפה אלא לצורך כיבוי שריפה.                     


 ט.   לא יפתח אדם, פרט לעובד המועצה במילוי תפקידו, ברז המיועד להשקאת   
נטיעות  ציבוריות  ולא  ישתמש  במים הזורמים  מברז כאמור  לצרכים   
אחרים.                                                           


 י.   לא יפתח  אדם ולא  יקים בור  שופכין,  בור זבל או מקום מזוהם אחר   
סמוך למפעל מים.                                                  


 יא.  לא ישתמש  אדם במים לצרכי מיזוג אויר אלא לפי היתר מאת מנהל מפעל   
מים לתנאי ההיתר.                                                 


 יב.  לא ירחוץ אדם כלי רכב עם צינור מים אלא באישור מנהל מפעל המים.     

 

איסור העברת מים:                                                           


14.  א.   לא ימכור  אדם מים  ולא יעביר  מים לרשות אדם אחר,  אלא לפי היתר   
בכתב מאת מנהל מפעל המים.                                         


 ב.   האמור בסעיף  קטן (א) לא  יחול על העברת מים בכמות ההכרחית לצרכי   
אדם אחר  שאספקת מים  נותקה או הופסקה לו לפי חוק עזר זה,  ובמשך   
תקופה שאינה  עולה על  30 יום ממועד  הניתוק,  העיכוב או  ההפסקה   
כאמור.                                                           

 

סמכות כניסה:                                                               


15.  א.   מנהל מפעל  המים,  מפקח וכל  עובד המועצה או הפועל מטעמה,  רשאים   
להכנס בכל עת סבירה לכל נכס, על מנת:                              


      1.   להתקין,  לבדוק,  לתקן,  לשנות,  להחליף,  למסור  או  למדוד   
מד-מים,  צינור או אביזר,  ולעשות כל מעשה אחר שדרוש לעשותו   
באותן נסיבות.                                               
      2.   לבדוק אם היה בזבוז, שימוש לרעה או זיהום של מים,  או פגיעה   
במים,  או לברר  את כמות  המים שסופקה  לצרכן או  שנעשה בהם   
שימוש באותו נכס.                                            


      3.   למסור כל חשבון,  הודעה או התראה.  או לשם גביית כל אגרה או   
תשלום אחר לפי חוק עזר זה.                                   


      4.   לנתק חיבור  או לנתק,  לעכב  או להפסיק אספקת מים לפי הוראת   
חוק עזר זה.                                                 


      5.   לבדוק אם  קויימו הוראות  חוק עזר  זה ולעשות  כל מעשה שהוא   
רשאי לעשותו לפי חוק עזר זה.                                 


 ב.   לא יעכב אדם,  לא ימנע ולא יפריע לראש המועצה,  למנהל מפעל המים,   
מפקח, עובד המועצה או הפועל מטעמה, מלהשתמש בסמכויותיהם לפי סעיף   
קטן(א).                                                          

 

הוצאות ופיצויים:                                                           


16.  א.   הוצאות שהוציאה  המועצה עקב כך שצרכן,  בעל נכס או מחזיק בנכס לא   
קיים חובתו  לפי חוק  עזר זה או שעשה מעשה בניגוד להוראה מהוראות   
חוק עזר זה, יחולו על אותו אדם, והמועצה רשאית לגבותם ממנו.        


 ב.   תעודה בחתימת  מנהל מפעל  המים בדבר  גובה ההוצאות שהוצאו על ידי   
המועצה כאמור  בסעיף קטן  (א) וכן תעודה  בחתימת מנהל  מפעל המים   
בדבר הוצאות  שהוצאו לפי  בקשת צרכן והחלות עליו לפי חוק עזר זה,   
יהוו ראיה לכאורה לכך.                                            


מסירת הודעות ומסמכים:                                                      


17.  א.   מסירת הודעה,  דרישה,  חשבון וכל מסמך אחר לפי חוק עזר זה,   תהא   
כדין אם  נמסרו לידי אותו אדם שאליו הם מכוונים,  או נמסרו במקום   
מגוריו או  במקום עסקו  הרגיל לידי  אחד מבני-משפחתו  הבוגרים או   
לידי אדם  בוגר העובד או מועסק שם,  או על ידי הכנסתם לאותו מקום   
מבעד לדלת,  או  על ידי משלוחה בדואר רשום למענו הידוע האחרון או   
למקום עסקו הרגיל או הידוע לאחרונה.                               


 ב.   מבלי  לגרוע  מהאמור בסעיף  קטן (א) הדבקת  הודעה או  מסמך כאמור   
במקום בולט  בנכס או  על דלת נכסו של הצרכן תהווה המצאה כדין בכל   
הנוגע לחוק עזר זה.                                               


 ג.   הודעה הנמסרת  לבעל נכס,  מחזיק או צרכן,  לפי חוק עזר זה,  יכול   
לפנות אל "בעל הנכס" "המחזיק בנכס" או "הצרכן" אף ללא ציון שמו.    

 

דרישות ותיקונים:                                                           


18.  א.   ראש המועצה או מי שהוסמך על ידיו רשאי לחייב בדרישה בכתב כל צרכן   
או בעל  רשת פרטית או בעל חלק ממנה,  או כל בעל או מחזיק של נכס,   
תוך זמן שנקבע בדרישה,  לתקן או לסלק כל מפגע שעלול לפגוע באספקת   
מים סדירה.                                                       


 ב.   מי שקיבל דרישה כאמור חייב למלא אחריה.                            


 ג.   לא מילא  מי שנדרש  לכך אחרי  דרישה כאמור בסעיף קטן (א),  רשאית   
המועצה לבצע את העבודה במקומו ולגבות ממנו את הוצאות הביצוע.       

 

 


עבירות ועונשין:                                                            


19 200 ש"ח ואם היתה    .  העובר על  הוראה מהוראות חוק עזרה זה,  דינו - קנס -
העבירה נמשכת  - קנס נוסף  של - 8 ש"ח  לכל יום  בו נמשכת העבירה לאחר   
הרשעתו או לאחר שנמסרה לו התראה מאת - ראש המועצה או מנהל מפעל המים.    


201975 - ב ט ל.                     .  חוק עזר לקרית ארבע (אספקת מים) תשל"ו-


    _____________________                                              
      שלום וואך          
                                               ראש מועצת קרית ארבע     

נ ת א ש ר                                                                  

                                                    ________________________
ד"ר אהרון לוי                                                              
הממונה על המועצות ביו"ש                                                    

                                                              20.1.87
תאריך: _________________                                                   
                                                                       .../.
 ת ו ס פ ת                                   

 הסכום בש"ח   
    ________________________________________________________________________

1 2 (ד)]                                      .   אגרת חיבור רשת פרטית [סעיף


 א.   לכל יחידת דיור                                          68       


 ב.   לכל יחידה שאינה דיור לרבות תעשיה, עסק, חנות,                     
      משרד וכיו"ב                                             138      


 ג.   הרחבת חיבור, פירוקו או התקנתו מחדש לפי דרישת הצרכן               
      [(סעיף 2                                     125         (ד)] עד "


      למעלה מ-"1                                       232         ועד "


      מעל "                                                  242       


2 2 (ח)] כפי שקבע המנהל.                  .   אגרת הנחת קו צנורות זמני [סעיף


3 3 4          (ב)]        .   אגרת היתר לשינויה או הסרתה של רשת פרטית [סעיף


4                         [(1) 311        .   אגרת בדיקה של רשת פרטית [סעיף


5 4 (ד)]                                               .   אגרת מד מים [סעיף


 א.   כשיש מתקן מוכן להתקנת מד מים תשולם אגרה לפי המחיר                
      שנקבע עפ"י חוק הפיקוח על מצרכים ושרותים התשי"ח-1957              
      בתוספת 25%.                                                      

 ב.   כשאין מתקן מוכן להתקנת מד מים, תשולם אגרה לפי המחיר              
      שנקבע עפ"י חוק הפיקוח על מצרכים ושרותים התש"ח-1957               
      בתוספת 35% - הוצאות התקנה.                                       


6 4                       3/49          (ד)] עד ".   אגרת התקנת מד מים [סעיף
        12                         1"                                  
        18                   1 - 1/2"                                      
        30                         2"                                      
מעל "2                 לפי חשבון    
 שהגיש המנהל   


7                               [(1) 417        .   אגרת בדיקת מד מים [סעיף


8 6 (א)                                                   .   אגרת מים [סעיף


 א.   כקבוע בתקנות המים (תעריפי מים ברשויות מקומיות) התשמ"ב            
      1982 6)3)]                   (ד) , כפי תחולתו בישראל מעת לעת [סעיף


 ב.   עבור כל חדר בנכס - 1 ממע"ק מים לחודש על פי התעריף                
      לגינת נוי הקבוע בתקנות המים (תעריפי מים ברשויות                  
      מקומיות) התשמ"ב-1982 כפי תחולתן בישראל מעת לעת.                  


9 7 0.70       (א) (ב) (ד)]                       .   אגרת הנחת צנורות [סעיף
 לכל מ"ר של שטח הנכס (כולל הקרקע שעליה עומד הבנין)                     
 ובנוסף לזה:                                                           
 בבנין מגורים, לכל מ"ר של שטח הבניה בכל קומה                  2        
 בבנין שאינו למגורים לכל מ"ק של נפח נוסף                      3        


10 11 18         (ג)]                              .  אגרת חידוש חיבור [סעיףעבור לתוכן העמוד