סדר "ואתחנן" – שבת "נחמו"

סדר "ואתחנן" – שבת "נחמו"

עניני הפרשה:

שמירת חוקי ה'                                אהבת ה'

הברית בחורב (עשרת הדברות)           בחירת ישראל

"אתה הָראֵתָ לדעת"

משה רבנו ממשיך בפרשתנו את נאום הלקח. הוא ממשיך לתאר בפני עם ישראל אירועים מתקופת המדבר. הוא מאריך בענין בחירת עם ישראל והברית בחורב-מעמד הר סיני. המעמד הזה היה חד פעמי. ה' התגלה לעיני כל ישראל במראות מיוחדים שנחרתו בזכרון של כל אחד מישראל: "וכל העם רואים את הקולות ואת הלידים ואת ההר עשן".מדוע עשה זאת ה' לשנות את הטבע והראות נסים כל כך גדולים?

הקב"ה ראה את כל הדורת מראש. הוא ידע שייתכן ויבא יום ומישהו יערער על מעמד הר סיני ויאמר דברי כפירה חלילה, או ישאל שאלות קשות על הברית שכרת ה' עם כל ישראל. לכן הקדים ועשה מעמד כל כך מיוחד, שכל מי שנכח בו הכיר במלכות ה' בעולם וביכלתו לשנות את הטבע . המעמד רומם את העם כל כך, עד שהם פתחו ואמרו :"כל אשר דיבר ה' נעשה ונשמע". המעמד היה כל כך משכנע, עד שהבחירה בטוב, בקבלת מלכות ה' היתה טבעית.

משה רבנו לא מסתפק ברשמים שהיו לעיני כל ישראל לפני כ-40 שנה, אלא משחזר כעת, לפני מותו את המעמד כדי ששוב יסכימו ישראל לאמת זו ויכירו בחשיבות ההשתייכות לעם ה'. ישנו פסוק אחד בפרשתנו שרוב קהילות ישראל אומרים אותו בבית הכנסת, לפני הוצאת ספר תורה (אחרים אומרים אותו בימים נוראים). הפסוק הוא :"אתה הראת לדעת כי ה' הוא הא'להים אין עוד מלבדו". יש משמעות גדולה לפסוק זה. משה מזכיר לישראל שהמעמד נתן להם להרגיש שה' הוא מנהיג העולם והוא היחיד ואין לו עוד שותפים...מעמד הר סיני הוא, אם כן, האירוע הרוחני הכי גדול שהיה לנו, בו כרתנו ברית עם ה' להיות לו לעם סגולה, "ממלכת כהנים וגוי קדוש". זהו נושא מרכזי מאד בחיי עם ישראל ולכן משה חוזר לדבר עליו לפני מותו, כדי לזרז את עם ישראל בנאמנותו לקב"ה. בהמשך הפרשה מופיעה הפרשה הראשונה של קריאת שמע: "שמע ישראל". משה עובר ממעמד הר סיני לקבלת עול מלכות שמים. הקשר הוא ברור: בני ישראל פחדו ממעמד הר סיני וה' השיב למשה על כך ואמר:"מי יתן והי לבבם זה להם ליראה אותי ולשמור את כל מצוותי כל הימים וכו' ". כלומר מטרת המעמד היתה להגיע ליראת ה'. לכן, מופיעה פרשה ראשונה של ק"ש מיד לאחר נושא זה, לחייב אותנו לקבל על עצמנו עול מלכות שמים בכל יום.

שבת "נחמו"

שבת זו היא תחילת "שבעא דנחמתא"-שבע שבתות נחמה, בהן מפטירים פרקי נחמה אחר "ג' דפורענותא"-3 השבתות שבהן שמענו נבואות תוכחה.נבואות הפורענות השאיראו בנו רושם קשה, תחושת ריחוק כביכול מה', אך נבואות הנחמה מחזירות לנו את התחושה הנכונה שתמיד אנחנו מחוברים לה' :"ואתם הדבקים בה' א'להיכם חיים כלכם היום". נתפלל כולנו לנחמה, לגאולה השלמה, לביאת משיחנו במהרה.

"החופש הגדול" – מס' 5

בפינה זו נתייחס בשבועות הקרובים לחופשת הקיץ המכונה בפי כולם-"החופש הגדול". הפינה מיועדת, בעיקר, להורים

מתכוננים למקדש

עדיין מצפים כולנו לבניית בית המקדש. ואם יתעכב, נדע שמשימה שלנו להמשיך להתכונן-לא הסתיימה.

 מה עלינו מלעשות?

כמו שלמדנו, בית המקדש השלישי ייבנה בזכות אהבת חינם. נעורר את ילדינו לבצע משימות שיש בהן ביטוי לאהבת הבריות, אהבת חינם. לא בעקבות מעשה טוב שעשו לנו, אלא מתוך אהבה פשוטה ותמימה שיש לנו לכל אחד מישראל. סוד העשיה בנושא זה הוא היזמה-ליזום מעשים טובים ולא לחכות שאחרים ייזמו.

דוגמאות ליוזמות: הזמנת חבר למשחק, טיול קצר וכדומה. ניקוי חדר המדרגות בהפתעה גמורה...

י.ע.

שבת שלום וגאולה שלמהעבור לתוכן העמוד