11 - החזקת בעלי חיים

 חוק עזר לקרית ארבע (החזקת בעלי חיים) התשמ"ה - 1990

 

בתוקף  סמכותה  לפי  סעיפים   687688 לתקנון  המועצות  המקומיות  (יהודה     ו-
והשומרון) תשמ"א - 1981 ויתר  סמכויותיה לפי כל דין ותחיקת הבטחון,  מתקינה   
המועצה המקומית קרית ארבע חוק עזר זה;                                       


ה ג ד ר ו ת:                                                               


1.   בחוק עזר זה:                                                          


 "המועצה"       -         המועצה המקומית קרית ארבע;                    


 "ראש המועצה"   -         לרבות אדם  שראש המועצה  העביר אליו בכתב את   
סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן;     


 "בעלי חיים"    -         בהמות  עבודה  ורכיבה  למיניהן,  בקר,  צאן,   
גמלים ובהמות אחרות לבשר או לחליבה,  עופות,   
יונים ובעלי  חיים אחרים שמגדלים אותם למטרה   
חקלאית, אילוף, ניסוים או תחביב;              


 "מחזיק"        -         לרבות בעל, סוכן, נאמן, מנהל,  שותף או רועה   
וכל אדם  המקבל או  הזכאי לקבל  הכנסה מבעלי   
חיים  או  שהיה מקבלה  אילו היו  בעלי החיים   
נותנים הכנסה,  וכל  אדם שיש  לו שליטה בדרך   
כלשהיא על בעלי חיים;                         


 "היתר"         -         היתר לפי חוק עזר זה;                         


 "הרופא הוטרינרי"         הרופא הוטרינרי  של המועצה  לרבות אדם  שהוא   
העביר אליו  בכתב את  סמכויותיו לפי חוק עזר   
זה, כולן או מקצתן.                           

 


איסור החזקה ללא היתר:                                                      


2.   א.   לא יחזיק אדם בעל חיים בתחום המועצה אלא אם כן קיבל היתר לכך מאת   
ראש המועצה.                                                      


 ב.   בקשה להיתר  או לחידושו  תוגש לראש המועצה בכתב,  ואליה יצורף כל   
מסמך שידרוש ראש המועצה לצורך בדיקת הבקשה.                        


 ג.   ראש המועצה רשאי לתת היתר, לחדשו,  לסרב לתיתו,  לתקנו,  לשנותו,   
להתלותו או לבטלו וכן להתנות בו תנאים.                            


 ד.   תוקפו של  היתר הוא  לשנה אחת מיום הוצאתו,  אם לא נקבע בו תקופה   
קצרה יותר;                                                       


 ה.   מחזיק בעל  חיים חייב  להודיע לראש  המועצה על  כל שינוי  בפרטים   
הכלולים ברשיון תוך 30 יום מיום השינוי;                           


 ו.   בעד מתן היתר ישלם המחזיק אגרה שנתית בסך של 25 שקלים חדשים.       


 ז.   1.   היתר ייערך וייחתם בידי ראש המועצה;                          


      2.   ההיתר יוחזק  בידי מחזיק  בעל חיים ויוצג לפי בקשת אדם שראש   
המועצה הרשה אותו לכך;                                       


      3.   עותק של ההיתר יישמר במשרדי המועצה;                          


 ח.   ראש המועצה  רשאי לסרב  ליתן היתר  או לבטל  היתר שניתן או לאסור   
החזקת בעל  חיים בתחומי  המועצה מכל טעם סביר הנראה לו ובין היתר   
מהטעמים הבאים:                                                   


      1.   בעל החיים מסוכן מטבעו לבני אדם;                             
           לענין סעיף זה אין נפקא מינה אם בעל החיים מאולף או לא.       


      2.   בעל החיים מקים רעש המהווה מפגע לציבור                       


      3.   מחזיק בעל  החיים הורשע יותר מפעם אחת בהחזקה בלתי ראויה של   
בעל החיים.                                                  


      4.   אופן החזקת בעל החיים גורם או עלול לגרום למפגע תברואה.       

 

איסור מרעה:                                                                


3.   לא יכניס אדם ולא יחזיק בעלי חיים בתחום המועצה לצרכי מרעה.             

 

אופן החזקת בעלי חיים:                                                      


4.   א.   לא יוחזק  בעל חיים  בתחום המועצה אלא באופן שאינו מהווה מטרד או   
הפרעה לשכנים ולעוברי אורח.                                       


 ב.   בעליו של  בעל חיים  חייב ליתן  לו כל  טיפול הדרוש  למניעת הפצת   
מחלה,  בהתאם להוראות שרותי הבריאות המוסמכים או על פי דרישת ראש   
המועצה.                                                          


 ג.   בעל חיים  החשוד כנגוע במחלה ואין למצוא את בעליו,  או שבעליו לא   
נתן לו את הטיפול הדרוש, רשאי ראש המועצה לתפסו או להשמידו.        


 ד.   בעל חיים שאין רגילים להחזיקו בדירה, לא יוחזק בדירת מגורים.       


 ה.   בעל חיים המשוטט במקום צבורי ללא בעלים,  רשאי ראש המועצה לתפסו,   
ואם אי אפשר לתפסו, רשאי הוא להשמידו.                             


 ו.   בעל חיים הגורם נזק לרכוש צבורי או לרכוש הזולת, רשאי ראש המועצה   
לתפסו ואם אי אפשר לתפסו, רשאי הוא להשמידו.                       


 ז.   מחזיק בעל  חיים אחראי  לכך שבעל  חיים לא יצא משליטתו ולא ישוטט   
חופשי בתחום המועצה.                                              

 

דרישת ביצוע מאת המחזיק:                                                    


5.   א.   הרופא הוטרינרי  או ראש  המועצה רשאי,  בהודעה  בכתב,  לדרוש מאת   
מחזיק בעל  חיים לבצע  עבודה או  לעשות פעולה הדרושה,  למניעה של   
מפגע, מטרד או סכנה לציבור או לסילוקם וכן לתת הוראות בדבר החזקת   
בעלי חיים,  בדבר  סידורים להבטחת הנקיון והבריאות ולמניעת ריחות   
רעים,  או הוראות  בדבר המבנה,  המיתקנים  והחצר המשמשים  להחזקת   
בעל חיים ושאר הסידורים הכרוכים בכך.                              


 ב.   בהודעה  יצויין  פרק הזמן  שבו יש  לבצע את  הדרישה או  לקיים את   
ההוראות, כאמור בסעיף קטן (א).                                    


 ג.   מחזיק בעל  חים בתחום  המועצה חייב למלא אחר הודעה שניתנה לו לפי   
סעיף קטן (א).                                                    

 

ביצוע בידי ראש המועצה:                                                     


6.   א.   לא מילא  מחזיק בעל חיים אחר דרישת הרופא הוטרינרי או ראש המועצה   
תוך  פרק  הזמן  שנקבע  בהודעה  בכתב  כאמור בסעיף  5 או אם  ראה   
ראש המועצה  או הרופא  הוטרינרי כי בעל חיים מוחזק בתחומי המועצה   
ללא היתר  או בניגוד  לתנאי ההיתר או בניגוד להוראות חוק עזר זה,   
רשאי ראש המועצה או הרופא הוטרינר:                                
      1.   לבצע את אשר דרש מאת המחזיק בהודעה בכתב;                     


      2.   לתפוס את בעל החיים, להעבירו למכלאה, לאכסנו או למכרו,  לפי   
שיקול דעתו,  ולשם  כך להכניס  לאלתר לחצרי המחזיק:  ואם אי   
אפשר לתפסו  או מסוכן  לתפסו,  רשאי ראש  המועצה להורות  על   
השמדתו.                                                     


 ב.   ההוצאות הכרוכות  בביצוע האמור  בסעיף קטן  (א) יחולו על המחזיק,   
ואם נמכר בעל חיים, ינוכו ההוצאות מדמי המכר.                      


 ג.   לא ביצע  המחזיק אחרי הוראת סעיף זה,  רשאי ראש המועצה להורות על   
השמדת בעל החיים.                                                 

 

סמכות ראש המועצה או הרופא הוטרינרי:                                        


7.   א.   ראש המועצה, הרופא הוטרינרי וכל אדם המסייע בידם רשאי להיכנס לכל   
מקום בתחום המועצה כדי לערוך ביקורת ולעשות בו כל הדרוש כדי לברר   
אם קויימו  הוראות חוק  עזר זה וכדי לנקוט כל אמצעים הדרושים כדי   
לקיימו.                                                          


 ב.   לא יפריע אדם לראש המועצה או לרופא הווטרינרי להשתמש בסמכויותיהם   
לפי חוק עזר זה.                                                  

 

איסור הכנסת בעל חיים לבנין צבורי ולרכב צבורי:                              


8.   א.   לא יכניס  אדם בעל  חיים לבנין  צבורי בשעה  שהבנין פתוח  לשימוש   
הציבור.                                                          

 


 ב.   לא יכניס  אדם ולא ירשה נהג להכניס בעל חיים לאוטובוס או לכל רכב   
צבורי אלא  אם בעל החיים קשור ומוחזק בידי אדם באופן שאינו מהווה   
הפרעה או מטרד לנהג או לנוסעים.                                   

 

חובת ניקוי צואת בעל חיים:                                                  


9.   א.   בעליו של בעל חיים לא יאפשר לו עשיית צרכיו במקום צבורי.           


 ב.   צואת  בעל  חיים  שהופרשה  במקום צבורי,  חייב  בעליו לאספה  מיד   
ולהניחה בכלי המיועד לאשפה.                                       

 

איסור התעללות ושיסוי:                                                      


10.  א.   לא יתעלל  אדם בבעלי חיים,  לא יאפשר לקטין להתעלל בבעל חיים ולא   
ישסה אדם בעל חיים באדם או בבעל חיים אחר.                         


 ב.   נוכח ראש  המועצה או רופא וטרינרי כי בעל חיים פצוע או נתון במצב   
הגורם לו לצער רב,  רשאי הוא להורות לתפוס את בעל החיים וליתן לו   
הטיפול הדרוש, ורשאי הוא בשעת הצורך להשמידו כדי לחלצו מיסוריו.    

 

הוצאות:                                                                    


11.  א.   הוצאות שהוציאה  המועצה עקב  כך שבעליו של בעל חיים לא עשה המוטל   
עליו או עשה מעשה בניגוד להוראות חוק עזר זה, או שהזניח בעל חיים   
שברשותו או בפיקוחו, רשאית המועצה לגבותן ממנו.                    


 ב.   תעודה בחתימת  ראש המועצה  בדבר גובה ההוצאות שהוציאה המועצה לפי   
סעיף קטן (ב) תהווה ראיה לכאורה לתוכנה.                           

מסירת הודעה:                                                               


12.  מסירת הודעה  לפי חוק עזר זה תהא כדין,  אם נמסרה לידי האדם שאליו היא   
מכוונת,  או נמסרה  במקום מגוריו  או במקום  עסקיו הרגילים או הידועים   
לאחרונה לידי  אחד מבני  משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או   
המועסק שם,  או  נשלחה בדואר  במכתב רשום  הערוך אל  אותו אדם לפי מען   
מגוריו או  עסקיו הרגילים  או הידועים  לאחרונה; אם אי  אפשר לקיים את   
המסירה  כאמור,  תהא  המסירה כדין  אם הוצגה  ההודעה במקום  בולט באחד   
המקומות האמורים או על הנכס שבו היא דנה, או פורסמה בעתון הנפוץ בתחום   
המועצה.                                                               

 

עונשין:                                                                    


13 600 שקלים חדשים,  ואם    .  העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו - קנס
היתה העבירה  נמשכת,  דינו קנס נוסף 24 שקלים חדשים לכל יום שבו נמשכת   
העבירה לאחר  שהורשע או  לאחר שראש המועצה או הרופא הוטרינרי היתרה בו   
בכתב.                                                                 

 

ביטול:                                                                     


14 1985 ב ט ל.              .  חוק עזר לקרית ארבע (החזקת בעלי חיים) התשמ"ה -

 

תחילה:                                                                     


15.  תחילתו של חוק עזר זה ביום פרסומו.                                     


    _____________________                                              
שלום וואך          
                                               ראש המועצה המקומית      
                                                    קרית ארבע          

נתאשר:  כ"ו בטבת תש"ן                                                      
23 1990                                                       בינואר

                                                   ...................
   יעקב כהן, הממונה                                                   
מחוז יהודה ושומרון                                                  עבור לתוכן העמוד