12 - שיעורי קנסות

 חוק עזר לקרית ארבע (שיעור קנסות בחוקי עזר) התש"ן - 1990

 

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 6888 לתקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון)     ו-
תשמ"א - 1981 ויתר  סמכויותיה לפי  כל דין  ותחיקת הבטחון,  מתקינה  המועצה   
המקומית קרית ארבע חוק עזר זה;                                              

 

תיקון שעורי קנס:                                                           


1.   בכל סעיף מהסעיפים המפורטים להלן בטור ב' לחוק העזר המפורט לצידו בטור   
א',  במקום סכום  הקנס הקבוע  לעבירה יבוא "900 שקלים חדשים" ואם נקבע   
קנס לעבירה נמשכת יבוא במקומו "36 שקלים חדשים".                        

 

תחילה:                                                                     


2.   תחילתו של חוק עזר זה ביום פרסומו.                                     
                                                                       .../.
 ת ו ס פ ת                                   
                                    _________

    _________________________________________________________________________
_                          טור א'                            _  טור ב'  _   
    _________________________________________________________________________
_1 19    _    .   חוק עזר לקרית ארבע (אספקת מים)                         _  
_     התשמ"ו - 1986                                          _          _   
    _________________________________________________________________________
_2 13    _    .   חוק עזר לקרית ארבע (אחזקת בעלי חיים)                   _  
_     התש"ן - 1990                                           _          _   
    _________________________________________________________________________
_3 7     _    .   חוק עזר לקרית ארבע (פתיחת בתי עסק וסגירתם)             _  
_     התש"ן - 1990                                           _          _   
    _________________________________________________________________________
_4 12    _    .   חוק עזר לקרית ארבע (הזרמת שפכי תעשיה למערכת הביוב)     _  
_     התשמ"ה - 1985                                          _          _   
    _________________________________________________________________________
_5 3     _    .   חוק עזר לקרית ארבע (אחזקת מקלטים)                      _  
_     התש"ן - 1990                                           _          _   
    _________________________________________________________________________
_6 70    _    .   חוק עזר לקרית ארבע (שמירת הסדר והנקיון)                _  
_     התשמ"ה - 1985                                          _          _   
    _________________________________________________________________________
_7 11    _    .   חוק עזר לקרית ארבע (מודעות ושלטים)                     _  
_     התשמ"ה - 1985                                          _          _   
    _________________________________________________________________________
_8 11    _    .   חוק עזר לקרית ארבע (מבנים מסוכנים)                     _  
_     התשמ"ה - 1985                                          _          _   
    _________________________________________________________________________
_9 11    _    .   חוק עזר לקרית ארבע (צעצועים מסוכנים)                   _  
_     התשמ"ה - 1985                                          _          _   
    _________________________________________________________________________
_10 8     _    .  חוק עזר לקרית ארבע (בניית ביבים)                       _  
_     התשמ"ה - 1985                                          _          _   
    _________________________________________________________________________
_11 9     _    .  חוק עזר לקרית ארבע (פיקוח על בשר ומוצרי בשר)           _  
_     התש"ן - 1990                                           _          _   
    _________________________________________________________________________

 


    _________________________________________________________________________
_                            טור א'                          _  טור ב'  _   
    _________________________________________________________________________
_12 6     _    .  חוק עזר לקרית ארבע (חזירים ובשר חזיר)                  _  
_     התש"ן - 1990                                           _          _   
    _________________________________________________________________________
_13 11    _    .  חוק עזר לקרית ארבע (פיקוח על כלבים                     _  
_     התש"ן - 1990                                           _          _   
    _________________________________________________________________________
_14 26    _    .  חוק עזר לקרית ארבע (רוכלים)                            _  
_     התש"ן - 1990                                           _          _   
    _________________________________________________________________________

 

 


           _________________                                           
                                                    שלום וואך              
                                           ראש המועצה המקומית קרית ארבע    


נתאשר: _______________ התש"ן                                               

       18 1990                                                       לאפריל

 

                                                            ________________
יעקב כהן הממונה                                                            עבור לתוכן העמוד