14 - פיקוח על מכירת בשר

 חוק עזר לקרית ארבע


 (פיקוח על מכירת בשר ומוצרי בשר) התש"ן - 1990                 

 

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 6888 לתקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון)     ו-
התשמ"א  - 1981 (להלן-התקנון) ויתר  סמכויותיה לפי  כל דין  ותחיקת הבטחון,   
מתקינה המועצה המקומית קרית ארבע חוק עזר זה;                                

 

ה ג ד ר ו ת:                                                               


1.   בחוק עזר זה:                                                          


 "בשר"          -         בשרו של בעל חיים או לרבות חלק ממנו בין טרי   
ובין מקורר או קפוא, מבושל,  מעושן או טחון,   
לרבות מוצרי  בשר וכל בשר המעובד בדרך כלשהי   
המשמש למאכל אדם;                             


 "בעל חיים"     -         בהמה,  עופות,  דגים וכל בעל חיים אחר שבשרו   
מוצג למכירה;                                 


 "דגים"         -         בין דגים  חיים ובין דגי-ים או בריכה ולרבות   
דגים קפואים, מעושנים או מבושלים;             


 "המועצה"       -         מועצה מקומית קרית-ארבע;                      


 "חלקי הפנים"   -         כבד, לשון, טחול, קורקבן, כליות, ריאות, לב,   
מוח וכיוצא באלה;                             


 "מוצרי בשר"    -         חלקי בשר ומוצריו לרבות:                      


                          1. המבורגר, קבאב, נקניקיות;                  


                          2. עופות  בגריל,  מבושלים,  מעושנים,  חלקי   
פנים וחלקים אחרים כגון: שוקיים וכנפיים;      


                          3. נקניק לסוגיו, מבושל, מעושן או ממרח;       


                          4. דגים מלוחים  או מעושנים  למיניהם או סלט   
דגים;                                        


                          5. כל מזון המכיל בשר בעל-חיים;               


 "מכירה"        -         לרבות ייצור, עיבוד, אחסון, החזקה,  הצעה או   
הצגה למכירה של מוצרי מזון, בין שנמכרו ובין   
שלא נמכרו;                                   


 "עופות"        -         עופות בית, לרבות תרנגולות, יונים,  אווזים,   
ברווזים,    תרנגולי   הודו   וכיוצא   באלה   
ומוצריהם;                                    


 "עסק"          -         כל מקום  המשמש למכירת בשר ומוצרי בשר לרבות   
עסקים  המפורטים   בפריטים   ,209 ,208210 -   
 ,196 ,194 ,193 ,191 ,10199, שבתוספת השניה   
לתקנון.                                      


 "עוסק"         -         אחד או יותר מאלה:                            


                          1. בעל העסק;                                 


                          2. המחזיק בפועל בעסק;                        


                          3. אחראי על העסק;                            


                          4. כל אדם אחר העובד בעסק;                    


                          5. שותף פעיל בעסק;                           


 "צרכן"         -         מי שקונה  או רוכש  באופן אחר  בשר שלא  כדי   
למכרו לאחרים;                                


 "ראש המועצה"   -         לרבות מי  שראש המועצה  העביר אליו  בכתב את   
סמכויותיו כולן, או מקצתן;                    


 "רופא וטרינרי" -         הרופא הוטרינרי  של המועצה  המקומית,  לרבות   
אדם  שהרופא  הוטרינרי  העביר  לו  בכתב  את   
סמכויותיו לפי חוק זה, כולן או מקצתן.         

 

איסור מכירת בשר פסול:                                                      


2.   לא ימכור עוסק ולא ירשה לאחר למכור בשר:                                


 1.   שאינו ראוי למאכל אדם;                                            

 2.   שהוא מזוהם;                                                      

 3.   שהוא אסור לצריכת אדם על פי הוראות הרופא הוטרינרי.                

 

איסור החזקת בשר מחוץ לעסק:                                                 


3.   לא יחזיק עוסק ולא ירשה לאחר להחזיק בשר מחוץ לשטח העסק.                

 

החסנת בשר:                                                                 


4.   בשר העלול  להתקלקל,  חייב עוסק לאחסנו במקרר או במקפיא באופן שכל אחד   
מסוגיו יהיה  בתא נפרד,  או בחדר הקירור על מדפים או ווים נפרדים,  עד   
למסירתו לצרכן.                                                        

 

בגדי-עבודה:                                                                


5.   בכל שעות  העבודה,  חייב כל  עובד בעסק ללבוש חלוק נקי ששרווליו קצרים   
וכן סינר  עשוי גומי  או חומר  סינתטי,  שארכו עד למטה מהברכיים,  וכן   
כיסוי ראש לבן המכסה את כל השיער.                                      

 

פסילת בשר והשמדתו:                                                         


6.   א.   מצא הרופא  הוטרינרי לאחר בדיקה,  כי בשר שהוצג למכירה בעסק עלול   
להזיק לבריאות  אדם,  או שהוא  בלתי ראוי  למאכל אדם מחמת רקב או   
זיהום או  מחמת כל סיבה אחרת,  רשאי הוא לתפוס,  להחרים,  לפסול,   
לסלק  ולבער  את הבשר,  ולצוות  להשמידו או  למנוע באופן  אחר את   
השימוש בו למאכל אדם, או להתיר את השימוש בו לצורך אחר.            


 ב.   השמדת בשר  תבוצע בנוכחות  הרופא הוטרינר שבדק אותו,  או בנוכחות   
אדם שהוא הרשה לכך בכתב.                                          


 ג.   לא ישולם כל פיצוי בעד בשר שהושמד כאמור.                          

 

סמכויות ראש המועצה והרופא הוטרינרי:                                        


7.   ראש המועצה  או הרופא  הוטרינרי רשאים  להיכנס בכל  עת סבירה  לכל עסק   
שמוכרים בו בשר כדי:                                                   


 1.   לבדוק את הבשר או ליטול דוגמאות ממנו לשם בדיקה;                   

 2.   לדרוש העברת הבשר ממקום למקום לשם בדיקה יסודית או נוספת.          

 3.   לדרוש הפשרת בשר קפוא או מקורר לצרכי בדיקה;                       


 4.   לברר אם  נעשה כל  מעשה שיש  בו משום  הפרת הוראות שבחוק עזר זה,   
ולנקוט כל אמצעים הדרושים לקיומו.                                 

 5.   לדרוש ביצוע שינויים, תיקונים, ניקוי, החלפת אביזרים או ציוד וכל   
דרישה אחרת הנובעת ממצבו התברואי של העסק.                         

 

איסור הפרעה:                                                               


8.   לא יפריע  אדם לראש  המועצה או  לרופא הוטרינר  ולא ימנע בעדם מלהשתמש   
בסמכויותיהם לפי חוק עזר זה.                                           

 

עונשין:                                                                    


9 600 שקלים חדשים,  ואם    .   העובר על  הוראה בהוראות חוק עזר זה,  דינו קנס
היתה  העבירה  נמשכת - קנס  נוסף 24 שקלים  חדשים לכל  יום שבו  נמשכת   
העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו   
בדין.                                                                 

 

שמירת דינים:                                                               


10.  חוק עזר זה בא להוסיף על כל חיקוק הדן בשמירה על הגיינה של מזון.        


                                                                       .../.

תחילה:                                                                     


11.  תחילת תוקפו של חוק עזר זה ביום פרסומו.                                

 

     ....................                                              
                                                    שלום וואך          
                                               ראש המועצה המקומית      
                                                    קרית ארבע          

נתאשר: כ"ו בטבת התש"ן                                                      

       23 1990                                                        בינואר


                                                            ................
יעקב כהן, הממונה                                                           עבור לתוכן העמוד