15 - חזירים ובשר חזיר

 חוק עזר לקרית ארבע (חזירים ובשר חזיר) התש"ן - 1990

 

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 6888 לתקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון)     ו-
תשמ"א - 1981 ויתר  סמכויותיה לפי  כל דין  ותחיקת הבטחון,  מתקינה  המועצה   
המקומית קרית ארבע חוק עזר זה;                                              

 

ה ג ד ר ו ת:                                                               


1.   בחוק עזר זה:                                                          


 "מפקח"         -         אדם  שראש  המועצה מינהו  להיות מפקח  לענין   
הוראות חוק עזר זה;                           


 "ראש המועצה"   -         לרבות  מי  שראש  המועצה  העביר לו  בכתב את   
סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן;     


 "המועצה"       -         המועצה המקומית קרית ארבע;                    

 

איסור מכירת בשר חזיר ומוצריו:                                              


2.   לא ימכור  אדם ולא  יגרום או  ירשה שימכרו בשר חזיר או מוצריו הנועדים   
לאכילה בשטח המועצה.                                                   

 

סמכות עיקול והחרמה:                                                        


3.   א.   מפקח רשאי לעקל ולהחרים חזירים,  בשר חזיר או מוצרי אוכל של חזיר   
הנועדים למכירה שהאיסור לפי סעיף 2 חל עליהם.                      

 ב.   במעוקל או במוחרם לפי סעיף קטן (א) ייעשה כפי שיורה ראש המועצה.    

סמכות כניסה:                                                               


4.   המפקח רשאי להיכנס לכל חנות, מסעדה, בית חרושת, דיר,  רפת או מקום אחר   
שיש  לו  יסוד סביר  להניח שמוכרים  בו חזירים,  בשר  חזיר או  מוצריו   
הנועדים לאכילה  בניגוד לסעיף  2, ולעשות כל  מעשה הדרוש לו כדי לבדוק   
ולברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה.                                    

 

שמוש בסמכויות:                                                             


5 3    .   לא יפריע  אדם למפקח  ולא ימנע  אותו מלהשתמש בסמכויותיו לפי סעיפים
ו-4.                                                                  

 

עונשין:                                                                    


6 600 שקלים חדשים ובמקרה    .   העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה דינו,  קנס
של עבירה  נמשכת קנס נוסף של 24 שקלים חדשים לכל יום שבו נמשכת העבירה   
אחרי הרשעתו בדין או אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה.    

 

תחילה:                                                                     


7.   תחילתו של חוק עזר זה ביום פירסומו.                                    

 

           _________________                                           
                                                    שלום וואך              
                                           ראש המועצה המקומית קרית ארבע    
נתאשר: כ"ו בטבת התש"ן                                                      
       23 1990                                                        בינואר
                                               ______________________     
      יעקב כהן, הממונה על המועצות                                          עבור לתוכן העמוד