18 - הצמדה למדד

 חוק עזר לקרית ארבע (הצמדה למדד) התשנ"א - 1991

 

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 6888 לתקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון)     ו-
תשמ"א - 1981 ויתר  סמכויותיה לפי  כל דין  ותחיקת הבטחון,  מתקינה  המועצה   
המקומית קרית ארבע חוק עזר זה;                                              

 

ה ג ד ר ו ת:                                                               


בחוק עזר זה;                                                               


1.   "מדד"          -         מדד  המחירים  לצרכן שמפרסמת  הלשכה המרכזית   
לסטטיסטיקה בישראל;                           


 "המועצה"       -         המועצה המקומית קרית ארבע;                    


 "ראש המועצה"   -         לרבות  מי  שראש  המועצה  העביר לו  בכתב את   
סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן;     

 

הצמדה חודשית:                                                              


2.   סכומי האגרות,  ההיטלים  והתשלומים האחרים,  לפי הענין,  שהוטלו בחוקי   
העזר של המועצה הנקובים בתוספת הראשונה. יועלו ב-1 לכל חודש (להלן יום   
ההעלאה), לפי שעור עליית המדד מן המדד שפורסם לאחרונה לפני יום ההעלאה   
הקודם עד המדד שפורסם לאחרונה לפני יום ההעלאה.                         

 


עיגול סכומים:                                                              


3 210 השקלים הקרובים ביותר.          יעוגלו ל-.   סכומים מוגדלים כאמור בסעיף

 

פרסום שעורים מוגדלים:                                                      


4.   ראש המועצה  יפרסם במשרדי  המועצה הודעה בדבר שיעורי האגרות,  ההיטלים   
והתשלומים האחרים  כפי שהם  מוגדלים עקב עליית המדד ועותקים של ההודעה   
יופקדו במשרדי המועצה.                                                 

 

הוראות מעבר:                                                               


5 21 לחודש שלאחר קבלת תוקף של חוק    , תהיה ההעלאה ב-.   על אף  האמור בסעיף
עזר  זה  (להלן - יום  ההעלאה הראשון) לפי  שעור עליית  המדד מן  המדד   
שפורסם  בחודש  מרס  1985 עד  המדד  שפורסם  לאחרונה לפני  יום ההעלאה   
הראשון.                                                               

 

ביטול:                                                                     


6 1985 ב ט ל.                   .   חוק עזר לקרית ארבע (הצמדה למדד) התשמ"ה -

 

תחילה:                                                                     


7.   תחילתו של חוק עזר זה ביום פירסומו.                                    
                                                                       .../.

 ת ו ס פ ת   ר א ש ו נ ה                            


 (סעיף 2)                                   

 

1 1985.                          .   חוק עזר לקרית ארבע (אגרת ביוב) התשמ"ה -

2 1985.                   .   חוק עזר לקרית ארבע (אגרת תעודת אישור) התשמ"ה -

3 1985.                          .   חוק עזר לקרית ארבע (אספקת מים) התשמ"ה -

4 1985.                        .   חוק עזר לקרית ארבע (בניית ביבים) התשמ"ה -

5 1985.       .   חוק עזר לקרית ארבע (הזרמת שפכי תעשיה למערכת ביוב) התשמ"ה -

6 1990.                      .   חוק עזר לקרית ארבע (פיקוח על כלבים) התש"ן -

7 1985.                      .   חוק עזר לקרית ארבע (מודעות ושלטים) התשמ"ה -

8 1985.                    .   חוק עזר לקרית ארבע (צעצועים מסוכנים) התשמ"ה -

9 1985.                 .   חוק עזר לקרית ארבע (שמירת הסדר והנקיון) התשמ"ה -

10 1990.                     .  חוק עזר לקרית ארבע (אחזקת בעלי חיים) התש"ן -

11 1990.                              .  חוק עזר לקרית ארבע (רוכלים) התש"ן -

 

           _________________                                           
                                                    צבי  קצובר             
                                           ראש המועצה המקומית קרית ארבע    


נתאשר: כ"ו בניסן התשנ"א                                                    
       8 1991                                                         באפריל

                                          _________________________        
             בנימין ריקארדו                                                
הממונה על המועצות המקומיות ביהודה ושומרון                                  עבור לתוכן העמוד