20 - שירותי שמירה

 חוק עזר לקרית ארבע (שירותי שמירה)


 התשמ"ה - 1995                                 

 

בתוקף  סמכותה  לפי  סעיפים  6888(ג) לתקנון  המועצות  המקומיות  (יהודה     ו-
והשומרון) תשמ"א - 1981 (להלן  - "התקנון"),  מתקינה המועצה  המקומית קרית-   
ארבע חוק עזר זה:                                                           

 

ה ג ד ר ו ת:                                                               


1.   בחוק עזר זה -                                                         


 "המועצה"       -         המועצה המקומית קרית ארבע;                    


 "ראש מועצה"    -         ראש  המועצה  המקומית  לרבות  כל  אדם  שראש   
המועצה הסמיך אותו לענין חוק עזר זה;          


 "דמי השתתפות"  -         אגרת שירותי שמירה.                           


 "נכס"          -         כל יחידה  נפרדת במבנה  תעשייתי ו/או  מסחרי   
וכל דירה  לרבות כל  יחידת דיור  נפרדת בתוך   
בנין;                                        


 "שירותי שמירה" -         שכירתם כדין של שירותי שמירה ואבטחה,  מלאים   
או חלקיים, מגוף העוסק בתחומים אלה;           


 "תחום המועצה"  -         השטח  המוגדר   בתחום  המועצה  בצו  המועצות   
המקומיות (יהודה ושומרון), התשמ"א - 1981;     


 "מחזיק"        -         הבעלים או החוכר או המחזיק בפועל,  ברשות או   
בכל אופן אחר, בנכס.  אדם או תאגיד ולא כולל   
מוסדות דת, תרבות ומוסדות חינוך אחרים;        


 "הממונה על השמירה"       מי שמפקד כוחות צה"ל באזור, או מי שהוסמך על   
ידו, מינה לממונה על השמירה;                  


 "ועדת חריגים"  -         ועדת שלושה המורכבת מסגן ראש המועצה, הממונה   
על השמירה והממונה על מח' הרווחה;             


 "יחידת תשלום"  -         הסכום הקבוע  לתשלום בתוספת  א' או כל  סכום   
אחר שייקבע מעת לעת, לנכס;                    


 "מדד המחירים לצרכן"      מדד המחירים  לצרכן המתפרסם  מעת לעת על ידי   
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בישראל;             

 

הפעלת שירותי שמירה:                                                        


2.   המועצה רשאית להפעיל שירותי שמירה מלאים ו/או חלקיים לשם הגברת הבטחון   
ושמירת החיים והרכוש בתחומה.                                           

 

פירסום:                                                                    


3.   ראש המועצה יפרסם הודעה על הפעלת שירותי שמירה כאמור,  על לוח המודעות   
של בניין המועצה.                                                      

 

התשלום:                                                                    


4.   א.   מחזיק  ישלם  למועצה דמי  השתתפות בגין  נכסים שבחזקתו  בשיעורים   
ובמועדים כפי שנקבעו בתוספת הראשונה.                              


 ב.   הודעות על  שיעורי דמי  השתתפות ותשלומם  יפורסמו על לוח המודעות   
בבנין המועצה או יומצאו למחזיק, כפי שתחליט המועצה.                

 

פטור מתשלום:                                                               


5.   א.   ביקש מחזיק לשמור ולא לשלם את דמי השתתפות, יחולו ההוראות הבאות:   


      1.   ימסור הודעה  בכתב על  גבי טופס  בנוסח הקבוע  בתוספת השניה   
לחוק העזר,  לראש  המועצה תוך  30 יום מתחילת  תוקפו של חוק   
העזר, או תוך 30 1 בינואר של כל שנה,  כי הוא מבקש     יום מיום
באותה שנה לשמור ולא לשלם דמי השתתפות.                       


      2.   נמסרה  הודעה  כאמור,  יבדוק  ראש  המועצה האם  המחזיק כשיר   
לשמירה  וממלא  אחר דרישות  הממונה על  השמירה לשמש  כשומר,   
בהתאם  להוראות   צו  בדבר  הסדרת  השמירה  בישובים  (יהודה   
והשומרון) (מס' 438 1971 (להלן הצו);               ), התשל"א -


 ב.   החלטת ראש המועצה תימסר למחזיק תוך 30 יום מיום קבלת הבקשה.        


 ג.   אישר ראש  המועצה למחזיק  כי בשנה  פלונית יהיה  פטור מתשלום דמי   
ההשתתפות יהא המחזיק חייב בשמירה בהתאם להוראות הממונה על השמירה   
אך לא יותר מאשר פעם אחת בחודש.                                   

 

6.   אדם שאינו  כשיר או  נפסל לשמירה  ע"י הממונה  על השמירה במועצה ועפ"י   
הכנסותיו עונה  לקריטריונים המזכים  אותו להנחה  בארנונה,  יוכל לפנות   
לועדת חריגים בבקשה מנומקת לקבלת הנחה בתשלום אגרת השמירה.              

 

ריבוי מחזיקים:                                                             


7.   החזיקו בנכס יותר ממחזיק אחד, תחול חובת התשלום על אחד מהם כפי שיחליט   
ראש המועצה.                                                           

 

הצמדה למדד:                                                                


81 בכל חודש שלאחר פרסום חוק    .   סכומי דמי השתתפות לפי חוק עזר זה, יעלו ב-
עזר זה  (להלן - יום  העלאה) בשיעור עליית  המדד במחירים לצרכן שפרסמה   
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן - המדד) לאחרונה לפי יום ההעלאה לעומת   
המדד שפורסם לאחרונה לפני יום ההעלאה הקודם.                            

 

שמירת דינים:                                                               


9.   אין בהוראות  חוק עזר  זה כדי  לגרוע מהוראות  הצו ומהוראות  הצו בדבר   
אבטחת מוסדות חינוך (יהודה ושומרון) (מס' 817 1980.             ) התש"ם -

 

תחילת התוקף:                                                               


10.  תחילתו של חוק עזר זה מיום פרסומו.                                     

                                                                       .../.


 ת ו ס פ ת    ר א ש ו נ ה                           


 [סעיף 4 (א)]                                 

 

1.   שיעורי דמי השתתפות החודשיים יהיו כדלקמן:                              


 ה נ כ ס                                                               

                                                      הסכום בשקלים     
                                                         חדשים         


 א.   כל סוגי הבניינים או מבנים לרבות מבני-תעשיה,        55 ש"ח        
      חנויות, מסעדות, יחידות מגורים, משרדים, תחנות                     
      דלק וגז, מוסכים, בנקים, משרדים, מרכזיית טלפונים.                 


 ב.   כל נכס למעט נכס המשמש למגורים, בשטח העולה על                     
      250 מ"ר בנוי ברוטו, יחוייב בדמי השתתפות                          
      נוספים עבור כל 250 מ"ר נוספים.                                   

 

2.   דמי השתתפות ישולמו מידי חודש בחודשו.                                  

 

                                                    צבי קצובר          
                                               ראש המועצה המקומית      
                                                    קרית ארבע          

היום: ________________________                                             
                                                                       .../.
 תוספת שניה                                  

 [סעיף 5 1]                                  (א)

 חוק עזר לקרית ארבע (שירותי שמירה) התשנ"ו - 1995 (להלן: "חוק העזר")      

 בקשה לשמור                                  

 עפ"י סעיף 5 לחוק העזר                             

שם המבקש: ....................                 .......................     
    משפחה                                 פרטי                
מספר ת.ז.:....................                 שנת לידה:..............     
כתובת: ............................            טלפון: ................     
טלפון בעבודה: ................................                             
טלפון של קרוב או אדם נוסף שדרכו ניתן ליצור קשר טלפוני: ................    
שם הקרוב או האדם הנוסף ..............................                      

                                                  ___        ___
שרות בצה"ל: ___ כן     ___ לא                                              

אל: ראש המועצה                                                             

הריני מבקש  בזאת לשמור  בקרית ארבע ולא לשלם דמי השתתפות כקבוע בחוק העזר.   
הנני כשיר  לשמירה מבחינה  בריאותית ונפשית  ויש לי  ההכשרה המתאימה  לשמור   
במסגרת מערך השמירה בק. ארבע.                                               
הנני מתחייב  לשמור בהתאם  להנחיות וההוראות  שאקבל מהממונה על השמירה ו/או   
ממי שהוסמך ע"י הממונה על השמירה.                                           
ידוע לי  שאם לא  אתייצב לשמירה ביום ובשעה שנקבעה לי לשמירה ו/או לא אשמור   
בהתאם להוראות  כאמור לעיל,  תבוטל  זכותי לשמור  ומיום הביטול הנני מתחייב   
לשלם את דמי ההשתתפות כפי שנקבע בחוק העזר.                                  


 ולראיה באתי על החתום;                             

      ..............                                                   
                                                         חתימה         
מאשרים הבקשה לשמור.                                                        

לא מאשרים הבקשה לשמור.                                                     

          ........................                   ..................
ראש המועצה                           הממונה על השמירה             עבור לתוכן העמוד