רשימת דרישות כלליות לבקשה להיתר

רשימת דרישות כלליות לבקשה להיתר

לנוחיותכם טופס לבדיקה עצמית של בקשה להיתר. לבניה חדשה, הטופס מחולק ל-2 מקבצים.

  1. מקבץ דרישות קבוע לכל בקשה.
  2. מקבץ סעיפי בקרה עצמית של תכולת הבקשה.
  3. אבקש לציין, כי ייתכנו הערות אשר אינן ברשימה זו הנובעים מאופי הבקשה.

 

מקבץ מס' 1- דרישות קבועות לכל בקשה.

סעיף

פירוט הסעיף בקרה

הערות

1

אישור מנהל מקרקעי ישראל

 

2

אישור הג"א

 

3

אישור כיבוי אש

 

4

אישור משרד הבריאות

 

5

אישור יועץ בטיחות

 

6

אישור קב"ט ביטחון –כניסת פועלים

 

7

חתימת המבקש

 

8

חתימת עורך הבקשה

 

9

חתימת המהנדס המתכנן –ע"ג תכנית

 

10

חתימת האחראי על ביצוע השלד

 

11

הגשת חישובים סטטיים חתומים ע"י מהנדס

 

12

חוזה בדיקות מעבדה מאושרות בטון ומתקני תברואה (תוס. שניה ת17)

 

13

הגשת הבקשה במדיה מגנטית (CD)

 

14

הגשת שלושה עותקים – בקשה להיתר חתומות ומעודכנות כנדרש לעיל

 

15

יש להגיש תכניות עבודה וקונסטרוקציה של הקומה התחתונה טרם מתן היתר

 

16

הגשת ערבות בנקאית בגין נזקים לשטח ציבורי בסך 7500 ₪

 

17

חתימה על טופס התחייבות –נלווה לערבות בנקאית

 

18

תשלום אגרות והיטלים מקומיים

 

 

 

 

מקבץ מס' 2- סעיפי בקרה לתכולת הבקשה להיתר.

סעיף

פירוט הסעיף בקרה

הערות

1

אישור והתחייבות לגידור המגרש

 

2

אישור וחתימת שכנים – מקור- ע"ג תכנית

 

3

חתימה ומילוי פרטים בתצהיר מתכנן ואחראי לביצוע שלד

 

4

דו"ח / הצהרת מהנדס על עודפי עפר ופסולת בנין.

 

5

הצהרת מהנדס על יציבות הבנייה

 

6

השלמה תרשים סביבה

 

7

תיקון חריגה באחוזי בניה / תכסית

 

8

הגשת תכנית פיתוח מפורטת בק.מ 100:1

 

9

התאמה בין תכנית בינוי לתכנית / הבנין

 

10

הגשת תכנית העמדה על רקע תכנית מודד מוסמך בקנ"מ 250:1

 

11

כולל: סימון קווי בנין, היטל בנין, מ 000/ רום רכס גג- ערך מוחלט

 

12

תיקון חריגה בקו בנין / מפלס 000/ רום רכס גג

 

13

תיקון חישוב שטחים

 

14

מספור יח"ד במגרש/ בבניין לקומותיו לפי מספר רץ

 

15

סימון מס' דירה בחזית הבניין, בגוף תאורה מואר.

 

16

תיקון / השלמת פרטים בתכנית הפיתוח

 

17

ציון / תיקון רום קרקע מתוכננת / קירות תמך /גדרות בערכים מוחלטים

 

18

ציון /תיקון רום מפלס 000 / רכס גג בערכים מוחלטים

 

19

פרט קיר תמך /מסלעה חתום ע"י המהנדס האחראי לתכנון והביצוע

 

20

סימון / תיקון – מיקום מערכות תשתית במגרש וחיבורם לרשת עירונית (מים ,ביוב ,חשמל, ניקוז, תקשורת , טל"כ)

 

21

ציון פתוח מתוכנן /קיים במגרשים הגובלים בבקשה

 

22

תיקון /השלמה של תכניות – ק. כניסה / מרתף/ ק.א/ ע.גג /ת.גגות

 

23

צביעת שטחי בניה קיימים בשחור ומוצעים בצבע ע"פ קוד

 

24

ציון חלל מתחת לרצפה ראשונה יהיה –במילוי / קרקע טבעית

 

25

ציון שימושים וייעודים בבנין

 

26

ציון חומרי בניה בתכניות /חתכים /חזיתות

 

27

סימון קולטי שמש בתכנית גגות, בגג רעפים –דוד שמש בתוך חלל גג

 

28

השלמת חתכים /חזיתות עד לגבולות מגרש כולל פיתוח מתוכנן

 

29

ציון /השלמה – מידות " רום 000 /רכס גג בחתכים ובחזיתות

 

30

גגות רעפים יש להתאים לתקן ישראלי 1556 תכנון וביצוע

 

31

חתימת המהנדס על אחריות מהנדס לתכנון וביצוע גג הרעפים בהתאם לתקן 1556

 

32

ציון קו קרקע טבעי וקו קרקע מתוכנן בחתכים ובחזיתות

 

33

חומרי גמר חזיתית קומת מסד / באבן מלבנית מסותתת

 

 

 עבור לתוכן העמוד