מידע לבונים

תהליך רישוי הבניה

היתר בניה מאפשר לבצע שינויים שונים במבנים קיימים או בשטח המצוי ברשות האדם שהגיש את הבקשה.

מטרתו של היתר הבנייה היא לאשר כי העבודות המבוקשות בשטח או במבנה, עומדות בכל הוראות החוק והתוכניות החלות על המקרקעין.

מטרת החוק והתקנות היא לשמור על איכות הסביבה, להגן על הציבור ועל בעל ההיתר מפני סכנות בטיחותיות, פגיעה ברכוש, בזכויות קניין ועוד.

רישוי בניה הינו התהליך הכולל את כל השלבים החל מבקשת המידע התכנוני ועד להפקת היתר הבניה.

השירות ניתן באמצעים הבאים:  

·         שירות פרונטלי במסגרת שעות קבלת הקהל

·         מענה טלפוני  

·         תכתובות דואר אלקטרוני

·         באתר האינטרנט של המועצה

איך אדע מה אוכל לבנות?

ניתן לבקש מידע תכנוני במחלקה או להיעזר בבעל מקצוע לשם כך .

זכויות ומגבלות הבניה מוגדרות בתב"עות (תוכניות בניין עיר) החלות על המקרקעין, ניתן לקבל אותם דרך שליחת טופס "בקשת מידע תכנוני" הניתן להורדה באתר המועצה.

ולשלוח לדואר האלקטרוני handasa@kiryat4.org.il

איך מתחילים?

לאחר קבלת מידע תכנוני, במידה ויש אפשרות לבנות פונים למהנדס או לאדריכל פרטי ומגישים למחלקה תכנית שעומדת בתנאי הסף.

את רשימת תנאי הסף ניתן למצוא באתר המועצה.

תנאי הסף נדרשים עבור כל בקשה חדשה להיתר- בין אם להקמת מבנה

חדש, לתכנית שינויים, לחידוש היתר ולכל צורך אחר בהתאם לחוק.

הודעה על עמידה בתנאי הסף משמעה כניסת הבקשה לשלב הבדיקה התכנונית-מקצועית והכנתה לדיון רשות הרישוי או הועדה לבניין ערים .

לקראת דיון ברשות הרישוי/ הועדה לתכנון ובניה

ההכנה לדיון כוללת את בדיקת הגורמים המקצועיים באגף ההנדסה והשלמת דרישות נוספות מצד המבקשים. מטרת הדרישות היא להבטיח כי התכנית תובא לדיון באופן שתוכל להיות מאושרת, ועל מנת לאפשר קיצור התהליך עד כמה שניתן בין החלטת רשות הרישוי / הועדה תכנון ובניה  לאשר את הבקשה ועד הפקת ההיתר ומסירתו למבקש.

בכל תחילת חודש עברי למעט מקרים חריגים מתקיימת ועדה לתכנון ובניה.

אנו במחלקה עושים כל מאמץ להביא לדיון כל בקשה להיתר התואמת בעיקרה את הוראות התב"ע ובתנאי שהוגשה בצירוף המסמכים הנלווים (תנאי הסף) הנדרשים כשבועיים לפני מועד דיון הועדה הבא.

פרק זמן זה, מוקדש להכנת הבקשות שהוגשו כראוי- לדיון.

לפיכך, תכניות שתידרשנה להשלמת מסמכים לצורך בדיקתן או שקיימים

בהן פגמים תכנוניים מהותיים- תיאלצנה להמתין לדיון הבא.

ואחרי הדיון ?

·         לאחר שמתקבלת החלטה, יש להמתין להפקת הפרוטוקול, חתימתו והפצתו.

·         במידה והוחלט כי יינתן היתר בניה על המבקש ועורך הבקשה לעמוד בקשר עם המחלקה על מנת להשלים את התהליך הכולל תשלום אגרות, והבאת מסמכים של גורמים שונים.  

פרוטוקולים של הועדה יפורסמו באתר האינטרנט של המועצה

 

כמה זמן כל זה יקח לי?

ככל שתושלמנה הדרישות בזמנן, בסמוך למועד הדרישה ובאופן מלא ואיכותי- כן יקצר התהליך.

משך הזמן הממוצע להפקת היתרים בקרית ארבע הוא מהקצרים בארץ.

 

חובותיו של הבונה :

באחריות בעל ההיתר למנוע כל מפגע בטיחותי, מטרד סביבתי או נזק לשכנים ולרכוש הציבורי, וזאת במשך כל תקופת הבניה.

נקודות עיקריות לבניה חוקית ובטוחה:

1 .חובה על המבצע להחזיק בתכנית ההיתר המאושר באתר הבניה במשך כל זמן

העבודות ולעבוד אך ורק על פיה.

2 .חובה לגדר את אתר הבניה בגדר סגורה היטב ולהציב שילוט "סכנה כאן בונים"

במקום הנראה לעין.

3 .חובה לתקן כל מפגע שנוצר תוך כדי הבניה.

4. יש לדאוג למתקן או תיחום של הפסולת.

5 .אסור להניח חומרי בניה ופסולת על מדרכה/ שטח ציבורי בשום אופן.

6 .מותר להציב בתחום האתר שלט פרסום עם פרטי הקבלן ו/או מבצעי העבודות -

עד לסיום הבניה.

על בעל ההיתר וכל בעל מקצוע מטעמו יש לשמור על כל חוקי תכנון ובניה כדין.

 

 

 



עבור לתוכן העמוד