המןעצה המקומית מחפשת אותך. ניתן להיכנס ולצפות במגוון המשרות הפנויות ולהגיש מועמדות למשרה רלוונטית. נשמח לראותך בין המצטרפים החדשים לשורותינו

להגשת מועמדות יש למלא את השאלון, ולצרף אותו בנוסף לקורות החיים

מצאו את המשרה המתאימה לכם
 • work קול קורא נציגי ציבור לוועדת בחינה הסתיים מועד אחרון להגשת מועמדות

  הזמנה להגשת מועמדות להשתתפות נציגי ציבור בוועדות בחינה

  למכרזי כוח אדם של המועצה המקומית קרית ארבע

  • בהתאם לתקנות העיריות, המועצה המקומית קרית ארבע מזמינה בזאת מועמדים הרואים עצמם כמתאימים ועומדים בתנאי הסף המוגדרים להלן, להגיש מועמדות להשתתפותם כנציגי ציבור בוועדות בחינה למכרזי כוח אדם של המועצה.
  • על פי תקנה 22 לתקנות הנ"ל, בכוונת המועצה לגבש רשימה של לפחות 5 נציגי ציבור אשר תפורסם באתר האינטרנט של המועצה.
  • השתתפות נציגי הציבור שייבחרו בוועדות הבחינה תהא לפי ההרכב הקבוע בדין.
  • השתתפות בוועדות הבחינה הינה בהתנדבות ללא תמורה כספית. וכי זמינות המועמדים נדרשת בין השעות 08:30-16:00.

  על המועמד לעמוד בתנאי הכשירות הבאים:

  • תושב הרשות המקומית קרית ארבע.
  • בעל תעודה תיכונית המעידה על היותו בוגר 12 שנות לימוד לפחות. (רצוי בעל השכלה אקדמית וככל הניתן שהשכלתו שווה לפחות להשכלה הנדרשת במכרז)
  • בעל ניסיון של שנתיים לפחות באחד או יותר מהתחומים הבאים: ניהול משאבי אנוש / גיוס ומיון עובדים / בעל ניסיון פיקודי/ניהולי בכיר של שלוש שנים לפחות / בעל ניסיון מקצועי בתחום המשרה המוכרזת או בתחום השלטון המקומי.
  • אינו פושט רגל ו/או לא הורשע בעבירה שמפאת חומרתה, מהותה או נסיבותיה אינו ראוי לשמש כנציג ציבור.
  • אינו נכלל ברשימת נציגי ציבור במשך 4 שנים ברציפות וטרם חלפה שנה מיום סיום כהונתו.
  • אינו עובד, מתנדב או נבחר ציבור ברשות המקומית, או שטרם חלפו שישה חודשים מיום סיום כהונתו.
  • אין לו זיקה אישית, פוליטית או כלכלית לראש הרשות המקומית או לעובד שדרגתו אחת משתי הדרגות הגבוהות ביותר ברשות המקומית או שהוא עלול להימצא במישרין או בעקיפין באופן תדיר במצב של ניגוד עניינים בין מילוי תפקידו בוועדת הבחינה לבין עניין אישי אחר או תפקיד אחר שלו או של קרובו כמפורט בסעיף 3 להלן.
  • אין כל מניעה מבחינת כללי ניגוד העניינים או מניעה אחרת להשתתפותו של נציג הציבור בוועדה.

  אופן הגשת המועדות:

   

  • על המועמד למלא שאלון/ תצהיר ולחתום עליו בפני עו"ד (את השאלון ניתן למצוא באתר האינטרנט של המועצה תחת הלשונית "קריה שקופה"—-מכרזים והקצאות תחת הכותרת "קול קורא".
  • יש לצרף להגשת המועמדות את המסמכים הנ"ל: צילום ת.ז, קורות חיים, העתק תעודות השכלה, טופס השאלון וכל אסמכתא רלוונטית נוספת.
  • יש לשלוח את כל המסמכים הרלוונטיים לדוא"ל k4@kiryat4.org.il

  הליך הבחירה:

  • כשירות המועמד תיבחן ע"י יועמ"ש המועצה אשר יוודא כי בהתאם לתצהיר המועמד הוא עומד בדרישות שנקבעו בתקנות וכי אין מניעה ממינוי המועמד לנציג וועדת הבחינה.
  • המועצה שומרת לעצמה את הזכות לפנות למועמדים להבהרות ו/או בקשה לפרטים נוספים, לרבות השלמת מסמכים ומסירת מידע נוסף, הצעות וכד'.
  • רק מועמדים העומדים בכל תנאי הסף יזומנו לשיחה מקדימה וימונו ע"י הרשות המקומית ודבר המינוי יפורסם באתר האינטרנט של המועצה.

  המכרז מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והינו לנשים וגברים כאחד

  תינתן העדפה לשייך לקבוצה הזכאית לייצוג הולם ובהתאם לכללים הקבועים בתקנות

  זכותו של מועמד בעל מוגבלות לקבל התאמות למשרה

  המידע המלא והמחייב נמצא באתר האינטרנט של המועצה www.kiryat4.org.il

   

  דוא"ל להגשת המועמדות: k4@kiryat4.org.il   עד לתאריך  18/11/2021

   

   

 • work לאגף החינוך בקריית ארבע- חונכים לפרוייקט "צומחים יחד" הסתיים מועד אחרון להגשת מועמדות

  חונכות פרטנית לתלמידים תושבי הקריה.

  בין שעתיים ל12 שעות שבועיות.

  העסקה דרך חברה חיצונית.

  לפרטים תפארת: 02-9969536

  הגשת מועמדות
 • work חונכים/ות לתלמיד בודד (תלמוד תורה/גנים) הסתיים מועד אחרון להגשת מועמדות

  היקף משרה: 8-28 ש"ש

  מתח דרגות: 6-8 מינהלי

   

  תיאור התפקיד:

   

  סיוע שוטף בביה"ס לתלמיד אחד או שניים לכל היותר בעת ובעונה אחת.

  דרישות התפקיד: –     12 שנות לימוד

  • ניסיון בעבודה עם ילדים – יתרון
  • כושר הבעה בעברית
  • היעדר הרשעה בעבירות מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במקומות מסוימים, תשס"א -2001.

  *נדרשת הסכמת הורים.

  פרטים נוספים:   רחל 02-9969541

  רות 02-9969559

  המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד

   

   

  מועמדות בצירוף קורות חיים, מסמכים ותעודות, יש לשלוח לדוא"ל k4@kiryat4.org.il עד 07/11/21

  הגשת מועמדות
 • work סייע/ת תגבור הסתיים מועד אחרון להגשת מועמדות

  היקף משרה: 20 ש"ש

  דירוג דרגה: 4 – 7 מינהלי

   

  לפרטים נוספים: רחל כהן

  053-2400474

   

  המשרות מיועדות לנשים וגברים כאחד.

  תינתן העדפה לאנשים עם מוגבלויות.

  המידע המלא והמחייב של המשרות נמצא באתר האינטרנט של המועצה www.kiryat4.org.il

   

  קורות חיים ותעודות השכלה יש לשלוח

  לדוא"ל k4@kiryat4.org.il  עד לתאריך  27/11/2021

  הגשת מועמדות
 • work מ"מ סייעת פדגוגית לחופשת לידה (חט"ב יתק"א/ ממ"ד בנים) הסתיים מועד אחרון להגשת מועמדות

  בהיקפי משרות: 24-35 ש"ש
  מתח דרגות: 4 – 7 מינהלי
  כפיפות: למנהל ביה"ס

  תיאור התפקיד:
  • עזרה למורה הכיתה בהכנת החומר הדידקטי (פלקטים, כרטיסי עבודה וכיו"ב) ובהכנת ציוד עזר לתלמיד ולכיתה.
  • סיוע לימודי חינוכי פרטני לתלמיד/ים, על פי הנחיית המורה והנהלת בית הספר.
  • סיוע בהקניית מיומנויות ותירגולן לתלמיד/ים בודד/ים, עפ"י הנחיית הצוות החינוכי, הצוות הפרא-רפואי והנהלת ביה"ס.
  • עזרה בטיפוח קשרים חברתיים בין תלמידים בכיתה ואירגון חיי הכיתה, עפ"י הנחיית הצוות הטיפולי/יעוצי/חינוכי והנהלת ביה"ס.
  • השתתפות בישיבות צוות ביה"ס, אסיפות הורים וביקורי בית, שלא בשעות הלימודים ועפ"י דרישת ביה"ס כפי שיוטל ע"י הנהלת ביה"ס.
  • הגשת עזרה פיזית לילדים מוגבלים מבחינה מוטורית ומבחינת תיפקוד הטיפולים.
  • ליווי הילד לטיפולים מקצועיים וסיוע למטפלים ולמורים המקצועיים בעת הטיפולים.
  • דאגה לסביבה נקיה, בטיחותית ונעדרת סכנות.
  • השגחה על הילד בעת פעילות בחצר ובכיתה, עפ"י הנחיות הנהלת ביה"ס.
  • ליווי בהסעות קבלת התלמידים בעת בואם לביה"ס, בהסעות לכיתות: הובלת התלמידים להסעות בתום הלימודים ודאגה לעלייה בטוחה לרכבי ההסעות.
  • מעורבות בחיי ביה"ס עפ"י הצרכים המשתנים.

  דרישות התפקיד:
  – השכלה תיכונית מלאה (12 שנות לימוד)
  – יחסי אנוש טובים
  – כושר הבעה בכתב ובע"פ.
  – היעדר הרשעה בעבירות מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במקומות מסוימים, תשס"א -2001.

  פרטים נוספים: רחל 02-9969541

  המשרה מיועדת לגברים ונשים כאחד.

  מועמדות בצירוף קורות חיים, מסמכים ותעודות, יש לשלוח לדוא"ל k4@kiryat4.org.il עד 7/11/2021

  הגשת מועמדות
 • work מלווה הסעות על בסיס שעתי הסתיים מועד אחרון להגשת מועמדות

  לפרטים נוספים: רחל כהן 053-2400474

  הגשת מועמדות
 • work מ"מ יומיות לסייעות בגנים הסתיים מועד אחרון להגשת מועמדות

  לפרטים נוספים: היזמי רות

  053-7706822

  הגשת מועמדות
 • work מ"מ יומיים לעובדי ניקיון בתי ספר הסתיים מועד אחרון להגשת מועמדות

  היקף משרה: 50% – 100%

  דירוג דרגה: 4 – 6 מינהלי

  לפרטים נוספים: רחל כהן 053-2400474

  הגשת מועמדות
 • work עובד/ת ניקיון רחובות הסתיים מועד אחרון להגשת מועמדות

  דירוג: 7-4 מנהלי

  היקף משרה: 100%

  כפיפות: מנהל אגף שפ"ע

  קורות חיים ותעודות השכלה יש לשלוח  לדוא"ל k4@kiryat4.org.il  עד לתאריך  30/11/2021

  הגשת מועמדות
 • work רכז/ת מעורבות חברתית הסתיים מועד אחרון להגשת מועמדות

  היקף משרה: 100%

  דרוג דרגה: חינוך חברה ונוער

  כפיפות: כפיפות מנהלתית למנהל מחלקת נוער וצעירים, כפיפות מקצועת למנהל התוכנית במשרד לשוויון חברתי.

  תיאור התפקיד:

  ריכוז והפעלה של תוכנית לקידום מעורבות חברתית של אוכלוסיית הצעירים למען הקהילה בתחומי קרית ארבע.

   

  תחומי אחריות:

  1. ריכוז התהליכים לגיבוש מדיניות הפעולה ברשות המקומית בנוגע לפיתוח, הקמה והפעלה של תכנית המשרד לשוויון חברתי לקידום מעורבות חברתית של אוכלוסיית הצעירים למען הקהילה.
   • איסוף מידע ונתונים עדכניים על כלל הצעירים ביישוב ובנית בסיס נתונים ממוחשב.
   • ניתוח מידע ועיבודו לכדי תכנית העבודה השנתית.
   • תיאום בין כלל הגורמים הרלוונטיים לקידום התוכנית.
  2. הוצאה לפועל של תכנית העבודה השנתית ועמידה ביעדים שנקבעו במסגרתה.
   • יישום מפגשי צעירים.
   • מתן הדרכה והכוונה לצעירים המשתתפים בפעילות בתחום.
   • מעקב ובקרה אחר פעילות הרשות בתחום.
   • מתן דיווחים שוטפים על הפעילות למשרד לשוויון חברתי ולממונים ברשות המקומית.
   • ניהול תקציב גיוס שותפים ומשאבים.

  תנאי סף:

  • בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמאים בחוץ לארץ – עדיפות לבוגרי מדעי החברה/הרוח/החינוך/עבודה סוציאלית.

  דרישות ניסיון:

  ניסיון מקצועי –

  • בעל ניסיון של שנה אחת לפחות בייזום והובלת פרויקטים חברתיים.

  ניסיון ניהולי –

  • בעל ניסיון של שנה לפחות בניהול צוות מתנדבים, ועבודה עם אוכלוסיית הצעירים.

   

  דרישות נוספות:

  • עבודה בשעות לא שגרתיות,
  • עבודה עם צעירים.
  • היכרות עם תוכנות ה- OFFICE ,אינטרנט.
  • העדר עבר פלילי העדר רישום עבירות מין.
  • מקום מגורים: עדיפות לתושב היישוב או מתגורר בסמיכות לרשות המקומית.

  המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד

  קורות חיים, מסמכים ותעודות השכלה, יש לשלוח לדוא"ל  k4@kiryat4.org.il  עד יום 01/05/21

 • work מנהל/ת יישובי/ת למאבק באלימות סמים ואלכוהול הסתיים מועד אחרון להגשת מועמדות

  היקף משרה: 50%

  דרוג דרגה: חינוך חברה ונוער

  כפיפות: כפיפות מנהלתית לראש הרשות המקומית, או למנכ"ל הרשות המקומית. כפיפות מקצועית לגורמי המקצוע במשרד לביטחון הפנים וברשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול.

  תיאור התפקיד: מנהל את יישום התכניות למניעת אלימות ולמאבק בשימוש בסמים ובאלכוהול של הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול ברשות המקומית, מוביל ומתאם את הפעולות הנדרשות לבנייה ולביסוס התשתית היישובית להתמודדות עם תופעות אלימות, עבריינות, התנהגות אנטי חברתית ושימוש בסמים ובאלכוהול. לרבות, באמצעות ארגון, תיאום וריכוז פעולות הרשות המקומית והקהילה הנדרשות לצורך הגשמת תכליות התכניות.

  תנאי סף: השכלה ודרישות מקצועיות בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ . יתרון לבעלי תואר אקדמי כאמור באחד או יותר מהתחומים הבאים: מדעי החברה, מדעי ההתנהגות, קרימינולוגיה, עבודה סוציאלית, סוציולוגיה, מדעי המדינה. או הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012.  או תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל או אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל (שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר).

  דרישות ניסיון:

  ניסיון מקצועי –

  • עבור בעל תואר אקדמי, או השכלה תורנית כאמור לעיל: שנת ניסיון אחת לפחות באחד או יותר מהתחומים הבאים: הובלת פרויקטים חברתיים חינוכיים, או בעבודה קהילתית. עדיפות תינתן לבעלי ניסיון מקצועי בתחומים שלעיל בעלי 4 שנות ניסיון ויותר
  • עבור הנדסאי רשום: שתי שנות ניסיון בתחומים כאמור לעיל
  • עבור טכנאי רשום: שלוש שנות ניסיון בתחומים כאמור לעיל.

  ניסיון ניהולי –

  • שנה אחת לפחות בניהול ו/או ניסיון ניהולי של שני עובדים מקצועיים בכפיפות ישירה.

  דרישות נוספות: היכרות עם תוכנות ה- OFFICE ,אינטרנט. העדר עבר פלילי העדר רישום עבירות מין.  מקום מגורים: עדיפות לתושב היישוב או מתגורר בסמיכות לרשות המקומית.

  לפרטים נוספים : רעות רוזנפלד 052-5237061

  המשרה הינה פרויקטלית ומותנית באישור התקציב מהמשרד לביטחון פנים.

  המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

  תינתן העדפה לאנשים עם מוגבלויות.

   

  קורות חיים ותעודות השכלה יש לשלוח לדוא"ל k4@kiryat4.org.il  עד לתאריך  16/10/2021

 • work עובד/ת ניקיון בתי ספר הסתיים מועד אחרון להגשת מועמדות

  היקף המשרה: 50%
  מתח דרגות: 4 – 6 מינהלי

  תיאור התפקיד:
  ביצוע עבודות ניקיון במשרדים / ספריה / כיתות (מסדרונות, שירותים, מטבחים, מדרגות וכיו"ב), כולל הסרת אבק, טיאוט, שטיפה, שאיבת אבק, ניקוי שמשות, שטיפת כלים, ריקון ופינוי פחי אשפה וכיו"ב.

  דרישות התפקיד:
  ביצוע עבודות הכרוכות במאמץ פיזי;
  דיבור ברמה סבירה עברית;
  מגורים בקרית ארבע – יתרון;

  המשרות מיועדות לנשים וגברים כאחד.
  תינתן העדפה לאנשים עם מוגבלויות.
  המידע המלא והמחייב של המשרות נמצא באתר האינטרנט של המועצה www.kiryat4.org.il

  קורות חיים ותעודות השכלה יש לשלוח
  לדוא"ל k4@kiryat4.org.il עד לתאריך 7/11/2021

  הגשת מועמדות
 • work נאמן/ת קורונה בגני ילדים בקרית ארבע הסתיים מועד אחרון להגשת מועמדות

   

  היקף משרה: ימים א'-ה' בין השעות 07:30-13:30 ימי ו' בין השעות 07:30-12:30.

  כפיפות מקצועית: למנהל/ת בית הספר, משרד החינוך ומשרד הבריאות

  כפיפות מנהלתית: למנהל ורכזת אגף חינוך ברשות

  תקופת העסקה הינה זמנית: עד 31/01/2022

   

  תיאור התפקיד:

  סיוע למנהל/ת בית הספר בניהול "אורחות חיים", קיום הנחיות הבריאות ופעולות בדיקות הדיגום על מנת לעצור את שרשרת ההדבקה, ככל הניתן, בקרב התלמידים וצוותי החינוך בבית הספר.

  עיקרי התפקיד:

  1. מניעת התפשטות תחלואה :
  • הדרכת צוותי חינוך ותלמידי ביה"ס במניעת תחלואה.
  • ניהול היגיינה ואורחות חיים.
  • ביצוע בקרה ומעקב לקיום ההנחיות.

   

  1. כיתה ירוקה:

  ניהול וביצוע תהליך בדיקות אנטיגן למניעת בידוד תלמידים בבית הספר.

   

  1. גילוי מאומת במוסד החינוכי:

  ניהול האירוע ויהווה הגורם המקשר והמתאם מול

  כלל הגורמים (מחוז, לשכת בריאות מחוזית, רשות מקומית, משל"ט) וסיוע

  בחקירה האפידמיולוגית.

   

  1. מגן חינוך:

  ארגון בדיקות "מגן חינוך" בבית הספר וסיוע לחברת הדוגמת בביצוע בבדיקות PCR.

   

  1. דיגום בעקבות התפרצות תחלואה בבית הספר:

  ניהול האירוע, תאום וקישור עם כלל גורמי הדיגום – משל"ט, רשות מקומית, וסיוע לחברה הדוגמת בביצוע             בדיקות PCR.

   

  כשירויות עיקריות נדרשות:

  • א. ידע לבצע בדיקת קורונה מהירה מסוג אנטיגן.
  • ב. ידע לבצע בדיקת קורונה PCR.
  • ג. ידע לסייע בחקירה אפידמיולוגית למשרד הבריאות.
  • ד. יהיה בקיא בהנחיות הבריאות ו"אורחות חיים" בבית הספר.

   

  דרישות התפקיד:

  • השכלה: תעודת 12 שנות לימוד לפחות.
  • תעודת יושר, אישור היעדר הרשעה בעבירות מין בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים תשס"א 2001.
  • הכשרה רפואית – מע"ר/חובש – יתרון.
  • בעל/ת תעודת "תו ירוק".

   

  כישורים ומיומנויות:

  • בעל/ת תקשורת בין-אישית גבוהה
  • בעל/ת יכולות ארגון ותודעת שירות גבוהה – למבוגרים וילדים.
  • יכולת עמידה במצבי לחץ, סובלנות ודיסקרטיות.

   

  • תקופת הכשרה לתפקיד 29/09/2021 עד 04/10/2021

   

   

  המשרות מיועדות לנשים וגברים כאחד.

  תינתן העדפה לאנשים עם מוגבלויות.

   

  קורות חיים ותעודות השכלה יש לשלוח  לדוא"ל k4@kiryat4.org.il  עד לתאריך  12/11/2021

  הגשת מועמדות


  יש ללחוץ על שליחה פעם אחת בלבד ולהמתין להודעת האישור לפני סגירת החלון!