תוכנית שנתית להעסקת עובדים עם מוגבלויות לשנת 2019

פרטים מנהליים:

  • שם הארגון -מועצה מקומית קרית ארבע חברון
  • מידת העמידה ביעד הייצוג ההולם בשנת 2018 – נמוכה
  • מספר העובדים עם מוגבלות משמעותית הנדרש ביעד המלא (5% מכלל העובדים – 9 עובדים.
  • מספר משוער של עובדים עם מוגבלות משמעותית שיש לגייס על מנת לעמוד ביעד – 9 עובדים.
  • פרטי ממונה תעסוקת עובדים עם מוגבלויות:
    • רות ישראלי דוא"ל ruteis44@gmail.com טל' 02-9969528
       (להלן: "הממונה")

תוכנית שנתית מפורטת:

תחוםיעד
משרות לאיוש ע"י עובדים עם מוגבלויות משמעותיותמספר המשרות לאיוש – 1
משרות יעודיותמספר משרות יעודיות : 1היקפן מסך המשרות לאיוש -11%פירוט סוגי המשרות לאיוש  – פקידים/ות, עובדים מקצועיים בהנה"ח, עובד כלליים

פעולות ונושאים לקידום העסקת עובדים עם מוגבלויות משמעותיות בארגון:

יצירת נוהל עבודה מסודר, קידום הדרכות והרצאות למנהלים בנושא עובדים עם מוגבלויות, אפשרות לפרסום מכרזים באמצעות מרכז תמיכה למעסיקים שעובדים עם אנשים עם מוגבלויות, שליחת שאלון למחלקה לשירותים חברתיים למיפוי בעלי מוגבלויות בישוב.

במועצה ניתן לפנות לממונה ו\או לרכזת משאבי אנוש על מנת לקבל מענים בתחום ההנגשה ו\או בעניינים אישיים וטיפול בפניות פרטיות של עובדים עם מוגבלות.

גופי סיוע:

היעזרות בגופי עזר כגון מרכז התמיכה למעסיקים של המטה לשילוב אנשים עם מוגבלויות בעבודה של משרד העבודה, המחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית, ונציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות בעת הצורך.

מרכזי תמיכה למעסיקים של המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בעבודה, משרד העבודה: הדרכה וליווי של הארגון לקידום שילוב עובדים עם מוגבלות בארגון, לרבות ליווי בבניית תכנית שנתית, הדרכה לממוני תעסוקה.

מרכז תמיכה למעסיקים . www.mtlm.org.il :
טלפון: 1700-50-76-76
משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים: https://employment.molsa.gov.il/mugbalut