חוק חופש המידע, התשנ"ח – 1998, (להלן: "חופש המידע"), מאפשר לכל אזרח או תושב ישראלי להפנות לרשות ציבורית בקשה לקבלת מידע בכל הקשור לפעילותה. הרשות מצידה מחויבת לספק את המידע בפורמט כתוב, מוסרט, מצולם או ממוחשב, עפ"י הנדרש.
חוק חופש המידע הוחל ביהודה ושומרון.

מחפשים את טופס בקשת מידע? גללו למטה.

ממונה על חופש המידע – על כל רשות ציבורית חלה חובה למנות אחראי לטיפול בפניות ויישום החוק.

פרטי  הממונה על חוק חופש המידע במועצה המקומית קרית ארבע:
שולי שמעון
טל': 02-9969505
דוא"ל: shuly@kiryat4.org.il

מי רשאי לבקש מידע?

תושב ישראלי עפ"י מרשם אוכלוסין, וכן תאגיד שהתאגד לפי הדין בישראל. וכן מי שאינו אזרח או תושב – לגבי מידע בדבר זכויותיו בישראל (כגון עובד זר, תושבי רש"פ, או מי ששוהה עפ"י אשרת שהיה שאינה מעניקה תושבות).

איזה מידע לא ימסר

כל מידע שגילויו עלול לפגוע בביטחון המדינה, יחסי החוץ, בטחון הציבור, או בטחונו, או שלומו של כל אדם, וכן מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות (אלא אם כן הגילוי מותר עפ"י דין) ומידע אשר אין לגלותו עפ"י כל דין וכן מידע אחר, אשר גילויו עלול לשבש את התפקוד של הרשות הציבורית, את יכולתה לפעול ולתכנן, לנהל מו"מ, או מידע הקשור לדיונים פנימיים או סגורים ועוד, על פי הסעיפים המפורטים בחוק. כאשר המידע המבוקש מתייחס לצדדים שלישיים, תתבקש התייחסות הצד השלישי טרם הכרעה לגבי אופן הטיפול בבקשה.

נהלים

בקשה לקבלת מידע, יש להגיש בכתב לממונה, על טופס בקשה לקבלת מידע.
אין המבקש חייב לציין את הטעם לבקשתו.
הרשות המקומית רשאית שלא לטפל בבקשה למתן מידע, באותם מקרים שהמידע זמין לעיונו של המבקש (כגון: באתר האינטרנט עירוני או משרד ממשלתי).
הפונה זכאי לפנות לבית משפט לעניינים מקומיים של ערכאה ראשונה בקרית ארבע בעניין החלטה של הרשות לדחות את בקשתו למידע.

תשלום אגרה:

שר המשפטים התקין תקנות הקובעות את גובה האגרה שתוטל על מבקש המידע, תוך התחשבות בסוגים השונים של המידע ושל הפונים לקבלתו וכן משך הזמן הדרוש לטיפול בבקשה למתן המידע.
מובהר כי הרשות המקומית רשאית להתנות את מסירת המידע בתשלום האגרה במחלקת הגביה ברשות.

שיעור האגרות נכון להיום:

  1. אגרת בקשה (תקנה 1) – 20 ש"ח
  2. אגרת טיפול לשעה (תקנה 2) – 30 ₪ (החל מהשעה הרביעית)
  3. אגרת הפקה  ( תקנה 3(א) )
    • לכל עמוד צילום –1.4 ₪
    • תקליטור מחשב – 2.5 ₪
  4. סכום בסיס לקבלת התחייבות (תקנה 4) – 150 ₪.

בנסיבות מסוימות יינתן פטור מאגרה, לדוגמא: מידע שאדם מבקש אודות עצמו.
לא תיקבע אגרה בעד מידע אשר יש להעמידו לעיון הציבור עפ"י דין (כגון: צו הארנונה לאותה שנת כספים), אולם ניתן לגבות תשלום עבור העתקת המידע