הזמנה להיכלל ברשימות המציעים של המועצה המקומית קריית ארבע – עדכון מאגר היועצים

1.    המועצה המקומית קריית ארבע (להלן: "המועצה") פרסמה הזמנה להיכלל ברשימות המציעים של המועצה בהתאם לנוהל משרד הפנים מס' 8/2016 שעניינו נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז.

2.    בשל הצורך בהרחבת מאגר היועצים והתחומים הנכללים במאגר, המועצה מודיעה בזה כי הרישום למאגר היועצים יישאר פתוח באופן קבוע, כאשר אחת לתקופה תיעשה בחינה ועדכון של הרשימה.

3.    הגשת הבקשה להיכלל ברשימה תיעשה באופן המפורט במסמכי ההזמנה לרבות עמידה בתנאי הסף שם וצירוף כלל המסמכים הנדרשים (בהמשך העמוד)

4.    הגשת מועמדות לרשימה תיעשה על ידי הגשת כלל המסמכים כאשר הם מלאים וסרוקים לקובץ PDF אחד שלא יעה על 10 MB לדוא"ל: [email protected]