info_outlinedמידע חשוב

מנכ"ל המועצה

אורי חבר

טלפון

02-9969563

דוא"ל

[email protected]

מטרות

קידום ויישום מדיניות והחלטות המועצה וראש המועצה באמצעות המחלקות השונות תוך שמירה על החוקים, התקנות והמנהל התקין.
גיוס וניהול הון אנושי המתאים ביותר מבחינה מקצועית, לתפעול מיטבי של מערכות המועצה והשירות לתושב, תוך שמירה קפדנית על זכויות העובדים.

תחומי אחריות

 • ישיבות מועצה וועדותיה
 • ריכוז וניהול ועדות מיוחדות
 • ניהול מכרזים
 • מנהל משאבי אנוש
 • אחראי תחבורה ציבורית
 • ממונה על יישום חוק חופש המידע
 • ממונה תעסוקת אנשים עם מוגבלויות
 • אחראי לניהול ארכיב המועצה
 • ניהול אירועי שלג וקרה
 • סנכרון בין מנהלי המחלקות בעבודה השוטפת ובפרויקטים.
 • פיקוח ובקרה אחר ביצוע תוכניות ופרויקטים
 • הכנת חוקי עזר ועדכונם בתיאום עם היועמ"ש
 • אחראי לארגון הבחירות המוניציפליות
 • קשר רציף עם משרדי ממשלה ומרכז השלטון המקומי
 • קידום ושיפור תהליכים פנים ארגוניים

phoneאלפון

שם
תפקיד
דואר אלקטרוני
טלפון
אורי חבר
מנכ"ל המועצה
מור נחמיאס
רכזת משאבי אנוש
יאיר רוטשילד
מנהל מערכות מידע