info_outlinedמידע חשוב

מנהל המחלקה

חיים שחר

טלפון

02-9969506

דוא"ל

[email protected]

מחלקת גזברות

אודות המחלקה

מחלקת הגזברות עוסקת בניהול הכספי של המועצה המקומית.
הגזברות מנהלת את המערכת הכספית של המועצה, הן בנושא התקציב הרגיל והן בנושא ניהול הפרויקטים (התב"רים). במסגרת זו בונה הגזברות את תקציב המועצה, עוקבת אחר הביצוע ומנהלת את המשאבים הכספיים של המועצה, בהתאם להחלטות המועצה, לחוקים, לצווים ולתקנות החלים על רשויות מקומיות.

כמו כן, מטפלת הגזברות בגיבוש וניהול המדיניות הכספית של המועצה, ייזום פרויקטים, גיוס תקציבים ממשרדי הממשלה, מפעל הפיס ונוקטת בפעולות שוטפות לקבלתם ועדכון חוקי העזר.

תחומי אחריות

 1. בנית תקציב המועצה ובקרתו.
 2. גיוס משאבים כספיים לפרוייקטים (תבר"ים) וניהולם.
 3. ניהול תזרים מזומנים.
 4. מו"מ וקשר עם משרדי ממשלה, בנקים, ומוסדות.
 5. תשלומי שכר ותשלומים לספקים ומוסדות שכר.
 6. גביית מיסים, אגרות ותשלומים אחרים.

 

הגזברות כוללת חמש תחומים

 • גביה
 • הנהלת חשבונות
 • שכר
 • תקציב בלתי רגיל
 • רכש ומחסן

ריכוז ועדות: הגזברות מרכזת את ועדת הערר לארנונה/הנחות בארנונה וועדת ההשקעות.

phoneטלפונים שימושיים

שם
תפקיד
דואר אלקטרוני
טלפון
חיים שחר
גזבר המועצה
חנה פנירי
מזכירת המחלקה
אילנה אברהמי
תקציבאית
יובל גוט
אחראי תחום תבר"ים
דביר אטיאס
רכש, אספקה וביטוחים
עמיחי מינדב
חשב שכר