descriptionמכרז מספר 01/2023 בינוי ופיתוח מעגל תנועה בכיכר המדורגים (302) סיור קבלנים חובה בתאריך 5.6.23 בשעה 12:00 מנהל הפרויקט נריה זיסברג 054-2520811

descriptionמכרז שיקום שערי ביטחון- הגשת המכרז נדחתה בשלושה ימים ליום רביעי , 13.4.22 בשעה 14:00.

descriptionתבחינים (קריטריונים) להקצאת קרקע ללא תמורה או בתמורה סמלית