descriptionמכרז שיקום שערי ביטחון- הגשת המכרז נדחתה בשלושה ימים ליום רביעי , 13.4.22 בשעה 14:00.

descriptionתבחינים (קריטריונים) להקצאת קרקע ללא תמורה או בתמורה סמלית