רכז הנגישות העירוני מטפל בכל היבטי הנגישות בהם עוסקת העירייה: הנגשת מבני הציבור ביישוב, הנגשת מוסדות חינוך והתאמתם לצרכי תלמידים בעלי מוגבלויות, הנגשת המרחב הציבורי ומתקנים שאינם בניינים, הנגשת התחבורה הציבורית הטמעת נהלים למתן שירות נגיש, הדרכת עובדים ופרסום התאמות הנגישות ביישוב.

פרטי רכז הנגישות במועצה:

שם: יצחק קטורזה

טלפון: 02-9969511

[email protected] :E-mail

descriptionתושבים יקרים לעיונכם רשומות ופרטים אודות אתרים נגישים ברשות וזכויות בעלי המוגבלויות מלבד זאת התאמת נגישות באירועים עירוניים מרכזיים (יום העצמאות, יום הזיכרון וכו')- מתקיימת הנגשה מלאה הן בדרכי הגישה לאירוע, הן במקומות ישיבה המוקצים לבעלי מוגבלויות והן במערכת הגברה (להשמעה) ובכתוביות הטקס (לקריאה)

descriptionמכרז מספר 01/2023 בינוי ופיתוח מעגל תנועה בכיכר המדורגים (302) סיור קבלנים חובה בתאריך 5.6.23 בשעה 12:00 מנהל הפרויקט נריה זיסברג 054-2520811

descriptionמכרז שיקום שערי ביטחון- הגשת המכרז נדחתה בשלושה ימים ליום רביעי , 13.4.22 בשעה 14:00.

descriptionתבחינים (קריטריונים) להקצאת קרקע ללא תמורה או בתמורה סמלית

תוכנית שנתית להעסקת עובדים עם מוגבלויות לשנת 2021

מספר המשרות העתידות להתפרסם- כ 25 משרות

מתוכן משרה אחת יעודית בתחום של ליווי הסעות.

תנתן העדפה מתקנת במשרות להם יהיו מועמדים עם מוגבלויות המתאימים לתפקיד.

הגופים איתם אנו עומדים בקשר כדי לקדם במועצה שילוב בתעסוקה לאנשים עם מוגבלות

 1. ליווי ע"י ארגון "תעסוקה שווה"
 2. קשר עם תעסוקה נתמכת- עמותת "שמעיה"
 3. קשר ושיתוף פעולה עם מרכז "עוצמה"
 4. קשר ושיתוף פעולה עם תוכנית "בעצמי".
 5. קשר ושיתוף פעולה עם עמותת "ידיד נפש"

התוכנית השנה כדי לקדם העסקה של אנשים עם מוגבלויות:

 • קידום תהליך הטמעת שילוב אנשים עם מוגבלויות במועצה.
 • פרסום תפקיד הממונה לשילוב אנשים עם מוגבלויות בין עובדי המועצה.
 • מעקב וליווי של מכרזים במטרה לשלב אנשים עם מוגבלות.
 • קשר ושיתוף פעולה עם ארגונים ועמותות המקדמים תעסוקה של אנשים עם מוגבלויות.
 • השלמת הנגשת בנין המועצה.
 • הנגשת אתר המועצה.

במועצה ניתן לפנות לממונה תמרה פייגלין 02-9969515  [email protected]  או לרכזת משאבי אנוש [email protected]

הזמנה להיכלל ברשימות המציעים של המועצה המקומית קריית ארבע – עדכון מאגר היועצים

1.    המועצה המקומית קריית ארבע (להלן: "המועצה") פרסמה הזמנה להיכלל ברשימות המציעים של המועצה בהתאם לנוהל משרד הפנים מס' 8/2016 שעניינו נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז.

2.    בשל הצורך בהרחבת מאגר היועצים והתחומים הנכללים במאגר, המועצה מודיעה בזה כי הרישום למאגר היועצים יישאר פתוח באופן קבוע, כאשר אחת לתקופה תיעשה בחינה ועדכון של הרשימה.

3.    הגשת הבקשה להיכלל ברשימה תיעשה באופן המפורט במסמכי ההזמנה לרבות עמידה בתנאי הסף שם וצירוף כלל המסמכים הנדרשים (בהמשך העמוד)

4.    הגשת מועמדות לרשימה תיעשה על ידי הגשת כלל המסמכים כאשר הם מלאים וסרוקים לקובץ PDF אחד שלא יעה על 10 MB לדוא"ל: [email protected]                                              

חוק חופש המידע, התשנ"ח – 1998, (להלן: "חופש המידע"), מאפשר לכל אזרח או תושב ישראלי להפנות לרשות ציבורית בקשה לקבלת מידע בכל הקשור לפעילותה. הרשות מצידה מחויבת לספק את המידע בפורמט כתוב, מוסרט, מצולם או ממוחשב, עפ"י הנדרש.

חוק חופש המידע הוחל ביהודה ושומרון.

ממונה על חופש המידע – על כל רשות ציבורית חלה חובה למנות אחראי לטיפול בפניות ויישום החוק.

פרטי  הממונה על חוק חופש המידע במועצה המקומית קרית ארבע:

אורי חבר

טל': 02-9969505

דוא"ל: [email protected]

מי רשאי לבקש מידע?

תושב ישראלי עפ"י מרשם אוכלוסין, וכן תאגיד שהתאגד לפי הדין בישראל. וכן מי שאינו אזרח או תושב – לגבי מידע בדבר זכויותיו בישראל (כגון עובד זר, תושבי רש"פ, או מי ששוהה עפ"י אשרת שהיה שאינה מעניקה תושבות).

 איזה מידע לא ימסר

כל מידע שגילויו עלול לפגוע בביטחון המדינה, יחסי החוץ, בטחון הציבור, או בטחונו, או שלומו של כל אדם, וכן מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות (אלא אם כן הגילוי מותר עפ"י דין) ומידע אשר אין לגלותו עפ"י כל דין וכן מידע אחר, אשר גילויו עלול לשבש את התפקוד של הרשות הציבורית, את יכולתה לפעול ולתכנן, לנהל מו"מ, או מידע הקשור לדיונים פנימיים או סגורים ועוד, על פי הסעיפים המפורטים בחוק. כאשר המידע המבוקש מתייחס לצדדים שלישיים, תתבקש התייחסות הצד השלישי טרם הכרעה לגבי אופן הטיפול בבקשה.

נהלים

 • בקשה לקבלת מידע, יש להגיש בכתב לממונה, על טופס בקשה לקבלת מידע.
 • אין המבקש חייב לציין את הטעם לבקשתו.
 • החלטה לגבי הבקשה תינתן למבקש המידע תוך 30 יום ובמקרה הצורך, עפ"י החלטת ראש הרשות, ניתן להאריך את התקופה האמורה ב-30 יום נוספים ובלבד שהודעה על כך תינתן למבקש המידע, בצרוף הנימוק לגבי הצורך בהארכה.
 • ראש הרשות רשאי בשל היקפו ומורכבותו של המידע המבוקש, להאריך הארכה נוספת על האמור לעיל, בהחלטה מנומקת שתשלח למבקש המידע. ההארכה המבוקשת לא תעלה על 60 ימים.
 • הרשות המקומית רשאית שלא לטפל בבקשה למתן מידע, באותם מקרים שהמידע זמין לעיונו של המבקש (כגון: באתר האינטרנט עירוני או משרד ממשלתי).
 • הפונה זכאי לפנות לבית משפט לעניינים מקומיים של ערכאה ראשונה בקרית ארבע בעניין החלטה של הרשות לדחות את בקשתו למידע.

עלות השירות

קבלת השירות מותנית בתשלום אגרות שונות, בהתאם לתקנות חופש המידע (אגרות), תשנ"ט-1999:

 1. אגרת בקשה לקבלת מידע: שיעור קבוע של 20 ₪.
 2. אגרת טיפול: אגרה לכל שעת עבודה – 30 ₪. (החל מהשעה הרביעית)
 3. אגרת הפקה: מידע על גבי דף צילום מודפס או פלט מחשב – 0.2 ₪ לעמוד; תקליטור – 2.49 ₪.

בעת בקשת המידע מתחייב המבקש לתשלום של אגרת טיפול והפקה של עד 149 ₪.

אם עלות הטיפול בבקשה תהיה גבוהה יותר ידרוש הממונה על חופש המידע מן המבקש לתת את הסכמתו להמשך הטיפול.

פטור מאגרת הגשת בקשה

פטור מאגרת הגשת בקשה יינתן בתנאים האלה:

 • מידע אישי לגבי מצבו האישי של הפונה.
 • עמותה רשומה כמשמעותה בחוק העמותות.
 • אדם המבקש מידע לצורך מחקר אקדמי.
 • אדם בעל זכאות לקבלת קיצבה.

לא תיקבע אגרה בעד מידע אשר יש להעמידו לעיון הציבור עפ"י דין (כגון: צו הארנונה לאותה שנת כספים), אולם ניתן לגבות תשלום עבור העתקת המידע.