תוכנית שנתית להעסקת עובדים עם מוגבלויות לשנת 2019

פרטים מנהליים:

 • שם הארגון -מועצה מקומית קרית ארבע חברון
 • מידת העמידה ביעד הייצוג ההולם בשנת 2018 – נמוכה
 • מספר העובדים עם מוגבלות משמעותית הנדרש ביעד המלא (5% מכלל העובדים – 9 עובדים.
 • מספר משוער של עובדים עם מוגבלות משמעותית שיש לגייס על מנת לעמוד ביעד – 9 עובדים.
 • פרטי ממונה תעסוקת עובדים עם מוגבלויות:
  • רות ישראלי דוא"ל ruteis44@gmail.com טל' 02-9969528
    (להלן: "הממונה")

תוכנית שנתית מפורטת:

תחוםיעד
משרות לאיוש ע"י עובדים עם מוגבלויות משמעותיותמספר המשרות לאיוש – 1
משרות יעודיותמספר משרות יעודיות : 1היקפן מסך המשרות לאיוש -11%פירוט סוגי המשרות לאיוש  – פקידים/ות, עובדים מקצועיים בהנה"ח, עובד כלליים

פעולות ונושאים לקידום העסקת עובדים עם מוגבלויות משמעותיות בארגון:

יצירת נוהל עבודה מסודר, קידום הדרכות והרצאות למנהלים בנושא עובדים עם מוגבלויות, אפשרות לפרסום מכרזים באמצעות מרכז תמיכה למעסיקים שעובדים עם אנשים עם מוגבלויות, שליחת שאלון למחלקה לשירותים חברתיים למיפוי בעלי מוגבלויות בישוב.

במועצה ניתן לפנות לממונה ו\או לרכזת משאבי אנוש על מנת לקבל מענים בתחום ההנגשה ו\או בעניינים אישיים וטיפול בפניות פרטיות של עובדים עם מוגבלות.

גופי סיוע:

היעזרות בגופי עזר כגון מרכז התמיכה למעסיקים של המטה לשילוב אנשים עם מוגבלויות בעבודה של משרד העבודה, המחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית, ונציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות בעת הצורך.

מרכזי תמיכה למעסיקים של המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בעבודה, משרד העבודה: הדרכה וליווי של הארגון לקידום שילוב עובדים עם מוגבלות בארגון, לרבות ליווי בבניית תכנית שנתית, הדרכה לממוני תעסוקה.

מרכז תמיכה למעסיקים . www.mtlm.org.il :
טלפון: 1700-50-76-76
משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים: https://employment.molsa.gov.il/mugbalut

הזמנה להיכלל ברשימות המציעים של המועצה המקומית קריית ארבע – עדכון מאגר היועצים

1.    המועצה המקומית קריית ארבע (להלן: "המועצה") פרסמה הזמנה להיכלל ברשימות המציעים של המועצה בהתאם לנוהל משרד הפנים מס' 8/2016 שעניינו נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז.

2.    בשל הצורך בהרחבת מאגר היועצים והתחומים הנכללים במאגר, המועצה מודיעה בזה כי הרישום למאגר היועצים יישאר פתוח באופן קבוע, כאשר אחת לתקופה תיעשה בחינה ועדכון של הרשימה.

3.    הגשת הבקשה להיכלל ברשימה תיעשה באופן המפורט במסמכי ההזמנה לרבות עמידה בתנאי הסף שם וצירוף כלל המסמכים הנדרשים (בהמשך העמוד)

4.    הגשת מועמדות לרשימה תיעשה על ידי הגשת כלל המסמכים כאשר הם מלאים וסרוקים לקובץ PDF אחד שלא יעה על 10 MB לדוא"ל:shuly@kiryat4.org.il                                             

חוק חופש המידע, התשנ"ח – 1998, (להלן: "חופש המידע"), מאפשר לכל אזרח או תושב ישראלי להפנות לרשות ציבורית בקשה לקבלת מידע בכל הקשור לפעילותה. הרשות מצידה מחויבת לספק את המידע בפורמט כתוב, מוסרט, מצולם או ממוחשב, עפ"י הנדרש.
חוק חופש המידע הוחל ביהודה ושומרון.

מחפשים את טופס בקשת מידע? גללו למטה.

ממונה על חופש המידע – על כל רשות ציבורית חלה חובה למנות אחראי לטיפול בפניות ויישום החוק.

פרטי  הממונה על חוק חופש המידע במועצה המקומית קרית ארבע:
שולי שמעון
טל': 02-9969505
דוא"ל: shuly@kiryat4.org.il

מי רשאי לבקש מידע?

תושב ישראלי עפ"י מרשם אוכלוסין, וכן תאגיד שהתאגד לפי הדין בישראל. וכן מי שאינו אזרח או תושב – לגבי מידע בדבר זכויותיו בישראל (כגון עובד זר, תושבי רש"פ, או מי ששוהה עפ"י אשרת שהיה שאינה מעניקה תושבות).

איזה מידע לא ימסר

כל מידע שגילויו עלול לפגוע בביטחון המדינה, יחסי החוץ, בטחון הציבור, או בטחונו, או שלומו של כל אדם, וכן מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות (אלא אם כן הגילוי מותר עפ"י דין) ומידע אשר אין לגלותו עפ"י כל דין וכן מידע אחר, אשר גילויו עלול לשבש את התפקוד של הרשות הציבורית, את יכולתה לפעול ולתכנן, לנהל מו"מ, או מידע הקשור לדיונים פנימיים או סגורים ועוד, על פי הסעיפים המפורטים בחוק. כאשר המידע המבוקש מתייחס לצדדים שלישיים, תתבקש התייחסות הצד השלישי טרם הכרעה לגבי אופן הטיפול בבקשה.

נהלים

בקשה לקבלת מידע, יש להגיש בכתב לממונה, על טופס בקשה לקבלת מידע.
אין המבקש חייב לציין את הטעם לבקשתו.
הרשות המקומית רשאית שלא לטפל בבקשה למתן מידע, באותם מקרים שהמידע זמין לעיונו של המבקש (כגון: באתר האינטרנט עירוני או משרד ממשלתי).
הפונה זכאי לפנות לבית משפט לעניינים מקומיים של ערכאה ראשונה בקרית ארבע בעניין החלטה של הרשות לדחות את בקשתו למידע.

תשלום אגרה:

שר המשפטים התקין תקנות הקובעות את גובה האגרה שתוטל על מבקש המידע, תוך התחשבות בסוגים השונים של המידע ושל הפונים לקבלתו וכן משך הזמן הדרוש לטיפול בבקשה למתן המידע.
מובהר כי הרשות המקומית רשאית להתנות את מסירת המידע בתשלום האגרה במחלקת הגביה ברשות.

שיעור האגרות נכון להיום:

 1. אגרת בקשה (תקנה 1) – 20 ש"ח
 2. אגרת טיפול לשעה (תקנה 2) – 30 ₪ (החל מהשעה הרביעית)
 3. אגרת הפקה  ( תקנה 3(א) )
  • לכל עמוד צילום –1.4 ₪
  • תקליטור מחשב – 2.5 ₪
 4. סכום בסיס לקבלת התחייבות (תקנה 4) – 150 ₪.

בנסיבות מסוימות יינתן פטור מאגרה, לדוגמא: מידע שאדם מבקש אודות עצמו.
לא תיקבע אגרה בעד מידע אשר יש להעמידו לעיון הציבור עפ"י דין (כגון: צו הארנונה לאותה שנת כספים), אולם ניתן לגבות תשלום עבור העתקת המידע